Vpis / Enrolment 2021/2022

PRIJAVE ZA VPIS 2021/2022:

DRUGI PRIJAVNI ROK:     24.9.2021
eVŠ prijave ...več


PRVI PRIJAVNI ROK
:
Prijavite se prek spleta do 20.8.2021 ...eVŠ

Prosimo, sledite navodilom in pripravite sledeče priloge:

 • kopija diplom vseh zaključenih stopenj visokošolskega, univerzitetnega, bolonjskega magistrskega, specialističnega študija ali magisterija znanosti; v primeru specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu pa tudi dokazilo o opravljenih obveznostih 4. alineje pogojev za vpis
 • kopija priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno študija (skupaj z morebitnimi dodatnimi izpiti) ter oceno visokošolske, univerzitetne, specialistične oz. magistrske diplome;
 • Izpolnjen obrazec OSNUTEK NAČRTA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA (za vpis v prvi letnik) oz. NAČRT DOKTORSKEGA ŠTUDIJA (če so v prijavi priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za prehod v drugi ali tretji letnik) z originalnimi podpisi kandidata in mentorja (v primeru predloga somentorja tudi z njegovim podpisom) -povezava k navedenim obrazcem;
 • biografija in bibliografija pomembnejših znanstvenih, umetniških oz. strokovnih del;
 • morebitna priporočila uglednih raziskovalcev (za primer izvedbe izbirnega izpita);
 • morebitna dokazila o raziskovalnem delu (za primer izvedbe izbirnega izpita);
 • dokazila o tem, da predlagani mentor (v primeru somentorstva tudi somentor) izpolnjuje pogoje za mentorstvo doktorske disertacije v skladu s pravili UL - več informacij;

 

Prijava bo šteta kot veljavna, ko jo boste v skladu z eVš navodili z vsemi potrebnimi prilogami dostavili (osebno ali po pošti) v referat za študentske zadeve

do vključno 20. avgusta 2021.APPLICATIONS 2021/2022

SECOND APPLICATION DEADLINE: 24/9/2021
eVŠ applications
...več


FIRST APPLICATION DEADLINE:
Applications should  be submitted using the web application - deadline: 20/8/2021: ...eVŠ

Please follow the instructions and prepare the following enclosures:

 • copies of diplomas of all completed levels of higher education, university education,  Bologna masters, specialisation studies or masters of science; in case of specialisation after a completed higher professional programme also evidence of completed requirements from indent 4 of enrolment requirements;
 • a copy of the diploma supplement or a certificate of examinations passed together with the study grade average (together with any additional examinations) and grade of higher education, university, specialisation or masters diploma;
 • a completed form A DRAFT OF THE DOCTORAL STUDY PLAN (for enrolment in the first year) or A DOCTORAL STUDY PLAN (if the application includes evidence of meeting the requirement for promotion to the second or third year) with original signatures of the candidate and mentor (and co-mentor if the candidate chooses one) -link to forms mentioned;
 • biography and bibliography of more significant scientific, artistic or professional works;
 • any recommendations of renowned researchers (in case of selection examination);
 • any evidence of research work (in case of selection examination);
 • evidence that the proposed mentor (and co-mentor in case of co-mentoring) meets the requirements for mentoring the doctoral dissertation in accordance with the UL rules - additional info;

 

Your application will be complete and valid (eVŠ instructions) when sent with all obligatory enclosures to the Office of Postgraduate Studies in the deadline within the prescribed period.

Application Deadline: 20th August 2021 

 

_____________


 

drARH INFORMATIVNI DAN / INFO DAY

Vabljeni na informativni dan o doktorskkem študiju ARHITEKTURA v sredo, 19. 5. 2021 ob 20.00  v videokonferenčni prostor - Dobrodošli!
/ Welcome to the Info Day about the doctoral programme in ARCHITECTURE on Wednesday 19/5/2021 at 20.00 in the videoroom - Welcome!

Topic: drARH infoDAY
Time: May 19, 2021 08:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96811237865?pwd=TVhNUDhtZld4VEJhUitiZEVwNlZJdz09

Meeting ID: 968 1123 7865
Passcode: 629266

Več informacij o administrativnih postopkih / info about administrative procedures: katja.knez@fa.uni-lj.si

Več informacij o študijskih možnostih / info about doctoral programme: tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

 

RAZPIS ZA VPIS 2021/2022 / GENERAL ANNOUNCEMENT FOR ENROLMENT 2021/2022

MENTORJI IN PREDNOSTNE TEME ZA VPIS 2021/2022 / SUPERVISORS AND THEMATIC PRIORITIES 2021/2022