Vpis / Enrolment 2014/2015
PRIJAVE ZA VPIS 2014/2015:

Prijavite se prek spletnega obrazca do 22.8.2014- prosimo, sledite navodilom in pripravite sledeče priloge:

 • kopija diplom vseh zaključenih stopenj visokošolskega, univerzitetnega, bolonjskega magistrskega, specialističnega študija ali magisterija znanosti; v primeru specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu pa tudi dokazilo o opravljenih obveznostih 4. alineje pogojev za vpis;
 • kopija priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno študija (skupaj z morebitnimi dodatnimi izpiti) ter oceno visokošolske, univerzitetne, specialistične oz. magistrske diplome;
 • izpolnjen obrazec OSNUTEK NAČRTA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA (za vpis v prvi letnik) oz. NAČRT DOKTORSKEGA ŠTUDIJA (če so v prijavi priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za prehod v drugi ali tretji letnik) z originalnimi podpisi kandidata in mentorja (v primeru predloga somentorja tudi z njegovim podpisom) - povezava k navedenim obrazcem;
 • biografija in bibliografija pomembnejših znanstvenih, umetniških oz. strokovnih del;
  morebitna priporočila uglednih raziskovalcev (za primer izvedbe izbirnega izpita);
 • morebitna dokazila o raziskovalnem delu (za primer izvedbe izbirnega izpita);
 • dokazila o tem, da predlagani mentor (v primeru somentorstva tudi somentor) izpolnjuje pogoje za mentorstvo doktorske disertacije v skladu s pravili UL - več informacij;
 • sklep o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija – če je kandidat opravil predhodni študij v tujini - po postopku UL - več informacij - več informacij.

Prijava bo šteta kot veljavna, ko jo boste natisnjeno in podpisano skupaj z vsemi potrebnimi prilogami dostavili (osebno ali po pošti) v referat za študentske zadeve v predvidenem roku.

APPLICATIONS 2014/2015

Applications should  be submitted using the application interface - deadline: 22/8/2014 - please follow the instructions and prepared the following enclosures:

Please enclose to your application the following documents:

 • copies of diplomas of all completed levels of higher education, university education,  Bologna masters, specialisation studies or masters of science; in case of specialisation after a completed higher professional programme also evidence of completed requirements from indent 4 of enrolment requirements;
 • a copy of the diploma supplement or a certificate of examinations passed together with the study grade average (together with any additional examinations) and grade of higher education, university, specialisation or masters diploma;
 • a completed form A DRAFT OF THE DOCTORAL STUDY PLAN (for enrolment in the first year) or A DOCTORAL STUDY PLAN (if the application includes evidence of meeting the requirement for promotion to the second or third year) with original signatures of the candidate and mentor (and co-mentor if the candidate chooses one) - link to forms mentioned;
 • biography and bibliography of more significant scientific, artistic or professional works;
 • any recommendations of renowned researchers (in case of selection examination);
 • any evidence of research work (in case of selection examination);
 • evidence that the proposed mentor (and co-mentor in case of co-mentoring) meets the requirements for mentoring the doctoral dissertation in accordance with the UL rules - additional info;
 • if the employer is the payer of the studies, a statement on this is required;
 • a decision on meeting the requirements for continuation of studies – if the candidate studied abroad prior to enrolment – according to the UL procedure - additional info.

Your application will be complete and valid when printed and signed and with all obligatory enclosures sent to the Office of Postgraduate Studies in the deadline within the prescribed period.

 

_____________

INFORMATIVNI DAN / INFO DAY bo v četrtek, 5. junija 2014 ob 17.00 v Vurnikovi predavalnici Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo na Zoisovi 12 v Ljubljani - VABLJENI / WELCOME!

Več informacij o administrativnih postopkih / info about administrative procedures: mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Več informacij o študijskih možnostih / info about doctoral programme: tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

RAZPIS ZA VPIS 2014/2015 / GENERAL ANNOUNCEMENT FOR ENROLMENT 2014/2015

PRIZNAVANJE V TUJINI PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA / RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION

MENTORJI IN PREDNOSTNE TEME ZA VPIS 2014/2015 / SUPERVISORS AND THEMATIC PRIORITIES 2014/2015

ROKI ZA ODDAJO VLOG V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 / DEADLINES 2013/14