Zagovori diplom
Enoviti magistrski študij Arhitektura:

Kontaktna oseba:
Katja Knez
katja.knez@fa.uni-lj.si 
tel.: +386 1 2000 774

PRAVILA:

- Pravilnik o zaključnem delu
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA 
 
Dopolnitev navodil (sklep 3. seje senata FA z dne 10.12.2019):
Predstavitveni plakati: Zaključno delo mora biti predstavljeno na plakatih, katerih priporočljiva velikost je 70 x 100 cm.  

...več


VLOGE:

- Vloga za predhodno odobritev teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev teme ZD na EMŠA 
- Vloga za odobritev spremembe ali dopolnitve teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev pisanja ZD v angleškem jeziku na EMŠA 
- Vloga za podaljšanje teme ZD na EMŠA 
- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela VLOGE

...več

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR
(datumi pregledov in zagovorov ZD)

...več


CENIKI:

...več

 

128. člen statuta UL:
Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij.