Zagovori diplom
Enoviti magistrski študij Arhitektura:

Kontaktna oseba:
Katja Knez
katja.knez@fa.uni-lj.si 
tel.: +386 1 2000 774

Zaradi trenutne epidemiološke situacije, osebna oddaja vlog na FA ni možna.

Vloge je potrebno oddati po e-pošti:

- vlogo za odobritev teme ZD na e-naslov: ana.simoniti@fa.uni-j.si

- vlogo za odobritev pregleda ZD na e-naslov: katja.knez@fa.uni-lj.si

 

PRAVILA:

- Pravilnik o zaključnem delu
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA 
 
Dopolnitev navodil (sklep 3. seje senata FA z dne 10.12.2019):
Predstavitveni plakati: Zaključno delo mora biti predstavljeno na plakatih, katerih priporočljiva velikost je 70 x 100 cm.  

...več


VLOGE:

- Vloga za predhodno odobritev teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev teme ZD na EMŠA 
- Vloga za odobritev spremembe ali dopolnitve teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev pisanja ZD v angleškem jeziku na EMŠA 
- Vloga za podaljšanje teme ZD na EMŠA 
- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela VLOGE

...več

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR
(datumi pregledov in zagovorov ZD)

...več

21.8.2020 - rok za oddajo "Vloge za odobritev pregleda zaključnega dela"
9.10.2020 - pregled zaključnega dela
19. -23.10.2020 - zagovori zaključnih del


CENIKI:

...več

SKLEPI SENATA FA, 29.5.2020:

ARHITEKTURA
Zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) lahko študent EMŠA, ki je opravil vse izpitne obveznosti razen obveznosti pri predmetih:
  - Študijska praksa 1
  - Arhitekturna delavnica 1
  - Arhitekturna delavnica 2
  - Arhitekturna delavnica 3,
v študijskem letu 2020/21 (do 30.9.2021) zaprosi za izjemno odobritev teme zaključnega dela pod pogojem, da neizvedbo manjkajočih predmetov potrdi/jo nosilec/ci predmeta/ov.

URBANIZEM, 1. stopnja
Študent univerzitetnega študijskega programa Urbanizem, ki je opravil vse izpitne obveznosti, ki jih predvideva 3. člen Pravilnika o zaključnem delu (opravljeni vsi izpiti 1. in 2. letnika ter zaključen predmet Urbanistično projektiranje) razen Študijske prakse, lahko v študijskem letu 2020/21 (do 30.9.2021) zaprosi za izjemno odobritev teme zaključnega dela pod pogojem, da neizvedbo predmeta Študijska praksa potrdi nosilec/ka predmeta.

URBANIZEM, 2. stopnja
Študent magistrskega študijskega programa Urbanizem, ki je opravil vse izpitne obveznosti razen izbirnega predmeta B Urbanistična delavnica, lahko v študijskem letu 2020/21 (do 30.9.2021) zaprosi za izjemno odobritev teme zaključnega dela pod pogojem, da neizvedbo manjkajočega predmeta potrdi nosilec predmeta.

 

 

 

STATUT UL
128. člen statuta UL:
Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij.

 

 

 

 

 

 

 

RAZSTAVA MAGISTRSKIH DEL EMŠA

- SEPTEMBER 2021

- JUNIJ 2021

- APRIL 2021

- FEBRUAR 2021

- DECEMBER 2020

- OKTOBER 2020

- SEPTEMBER 2020