ORGANIZACIJSKA SHEMA UL FA
ORGANI
Dekan
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

Prodekan za študijsko področje
izr. prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Prodekan za področje meduniverzitetnega sodelovanja
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.
Prodekanja za področje znanstveno raziskovalnega dela
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, univ. dipl. inž. arh.
Prodekan za umetniško področje
izr. prof. mag. Vaso Perović, univ. dipl. inž. arh.

 

SENAT
Predsednik
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.
Člani
izr. prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh., prodekan
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh., prodekan
izr. prof. mag. Vaso Perović, univ. dipl. inž. arh., prodekan
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, univ. dipl. inž. arh., prodekanja
prof. Miloš Florjančič, univ. dipl. inž. arh.
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, univ. dipl. inž. arh. 
doc. dr. Matevž Juvančič, univ. dipl. inž. arh. 
prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh. 
izr. prof. Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh. 
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, univ. dipl. inž. arh. 
prof. dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.
Eva Pavlič (predstavnica ŠS FA)
Manca Košir (predstavnica ŠS FA)
Uroš Mikanovič (predstavnik ŠS FA)
Peter Kovač (predstavnik ŠS FA)

 

AKADEMSKI ZBOR
Predsednik
doc. Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh.
Podpredsednica
doc. mag. Polona Filipič, univ. dipl. inž. arh.
Poslovni sekretar
doc. dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.

 

UPRAVNI ODBOR
Predsednik
izr. prof. Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh.
Člani
mag. Mojca Potočnik Kogovšek
viš. pred. dr. Srečko Vratuša, univ. dipl. inž. arh. 
doc. mag. Polona Filipič, univ. dipl. inž. arh. 
doc. dr. Domen Kušar, univ. dipl. inž. arh. 
doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. 
Anja Mencinger (predstavnica ŠS FA)

 

ŠTUDENTSKI SVET
Predsednik
Eva Pavlič
e-pošta: studentski.svet@fa.uni-lj.si
ORGANIZACIJSKE ENOTE

 

Katedra za projektiranje

izr.prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za predstavitvene tehnike
izr. prof. Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre

Katedra za urbanizem
doc.dr. Alenka Fikfak, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za kompozicijo in oblikovanje
prof.Miloš Florijančič, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za konstrukcije
izr.prof.dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž. grad.
predstojnik katedre
Katedra za organizacijo,tehnologijo,management in računalništvo
izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za zgodovino in teorijo
izr.prof. Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Inštitut za arhitekturo in prostor
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik inštituta
Knjižnica
Renata Stella Čop, univ.dipl.umetn.zgod.
vodja področja - vodja knjižnice

Mojca Dolčič, univ.dipl.bibl.in zgod.
samostojna strokovna delavka - izposoja

Tina Musec, univ.dipl.bibl.
samostojna strokovna delavka - izposoja

Tajništvo
Karmen Marolt, univ. dipl. soc. 
pomočnica tajnika za kadrovsko področje 

Slavica Simonović, dipl. upr. org.
poslovna sekretarka

Kadrovska služba

Karmen Marolt, univ. dipl. soc.
pomočnica tajnika za kadrovsko področje

Lidija Bratović, dipl. org. tur.
samostojna strokovna delavka 

 

Finančno-računovodska služba
mag. Mojca Potočnik Kogovšek, spec. jav. uprave
Vodja finančno računovodske službe

Lidija Matul, dipl. ekonomist
sam.strokovna delavka - glavna knjiga

Darja Mesojedec,
strokovna delavka - obračun plač

Referat za študentske zadeve
Mojca Rozman, dipl.org.menedž.
vodja področja - vodja študentskega referata

Ana Simoniti, mag.ekon.ved
samostojna strokovna delavka (Arhitektura)

Danijela Šinkovec, spec.managementa
samostojna strokovna delavka (Urbanizem)

Katja Knez, univ.dipl.soc.
samostojna strokovna delavka (Doktorski študij)