Urbanistično-planerska delavnica Muta

Z novimi prostorskimi izzivi so se študentje srečali v Občini Muta, kjer je v šolskem letu 2011/12 potekala urbanistično-planerska delavnica z namenom ureditve trških jeder Zgornje Mute, Spodnje Mute in Gortine ter kot razmislek o vsebinski in prometni povezanosti naselij med seboj.

Tematika delavnice je bila v skladu s podanimi problemskimi izhodišči usmerjena predvsem v načrtovanje in urejanje:
– trških jeder naselij Zgornja in Spodnja Muta ter Gortina,
– prometne ureditve peš poti med Zgornjo in Spodnjo Muto ter kolesarske povezave med Gortino in Muto,
– konceptualno zasnovanih objektov s programskimi vsebinami za oživitev dejavnosti v vseh treh naseljih

Celovitost zastavljenih vprašanj je od mentorjev zahtevala, da smo si še pred začetkom delavnice ogledali teren in se seznanili s stanjem v prostoru. Naše ugotovitve so šle v smeri celovitega obravnavanja vseh treh naselij, na podlagi česar smo izoblikovali tudi cilje delavnice, ki so kasneje študentom predstavljali okvir njihovega dela.

Cilji so bili:
– izdelati analizo grajenih in naravnih prostorskih struktur v naseljih Zgornja Muta, Spodnja Muta in Gortina,
– ugotoviti opremljenost vseh treh naselij z družbenimi dejavnostmi in gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem s s peš potmi in kolesarskimi povezavami,
– oblikovati koncepte razvoja vseh treh naselij, preveriti še proste površine v naseljih ter in predlagati dejavnosti, ki bi jih bilo možno vključiti na nove ali obstoječe lokacije, in
– na izbranih lokacijah predlagati urbanistične in arhitekturne rešitve.