NAČRTUJ PRIHODNOST!

Arhitektura in urbanizem sta od nekdaj bili umetnosti napovedovanja. »Projektirati« – predlagati za vnaprej – in »projicirati« – prikazati to vizijo – se v arhitekturi in urbanizmu ne uporabljata v prenesenem pomenu, ampak opisujeta konkretne tehnike delovanja.

Izzivi sodobnih družb, naj bodo na prvi pogled še tako abstraktni ali virtualni, so nenazadnje konkretni prostorski izzivi, ki zadevajo kar najširši del naših življenj, in zahtevajo dolgoročno pozornost. Pozornost tistih, ki svojo prihodnost šele načrtujejo.

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani je eno izmed regionalnih središč študija te umetnosti/tehnike. Vabljeni, da jo obiščete na letošnjih Informativnih dnevih 16. in 17. februarja!

Načrtuj prihodnost

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Ključni pojmi na naši fakulteti so ustvarjalnost, sodelovanje, soustvarjanje. Znanje se podaja skozi skupno delo v vertikalnih seminarjih, znotraj katerih se odvija eden pomembnejših predmetov – Projektiranje. Predmet poteka skozi vsa leta študija in je namenjen razvijanju samostojne kreativne osebnosti arhitekta ali urbanista, ob implementaciji pridobljenih znanj iz spremljajočih predmetov.

Projektiranje poteka v študijskih skupinah, v katere so povezani študenti različnih letnikov, ki pod mentorstvom profesorjev in asistentov snujejo svoje prve arhitekturne ali urbanistične projekte.

Pomemben del študija je sodelovanje in povezovanje različnih letnikov, saj se tako najbolj intenzivno prenašajo veščine in znanja med generacijami bodočih oblikovalcev prostora.

Nenazadnje se znotraj skupin stkejo močne profesionalne in osebne vezi, ki ostanejo prisotne vse življenje, saj se ob delu v risalnicah preživi veliko študijskega časa. Profesionalno povezovanje se krepi skozi skupne udeležbe na delavnicah doma in v tujini kot tudi ob bolj sproščenih druženjih na strokovnih ekskurzijah, ki so prav tako pomemben del študijskega procesa.

Potek izobraževanja

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani ponuja dve ločeni smeri študija. Arhitektura je strnjen enoviti magistrski študijski program (EMŠA), ki traja pet let. Ob zaključku študija in uspešnem zagovoru magistrske naloge prejmete naziv magister inženir arhitekture ali magistrica inženirka arhitekture.

Urbanizem je razdeljen na dve bolonjski stopnji. Prvostopenjski univerzitetni študijski program (UŠU) traja tri leta, ob zaključku, po izdelavi diplomskega dela, pridobite naziv diplomirani inženir arhitekt urbanist ali diplomirana inženirka arhitektka urbanistka. Drugostopenjski magistrski študijski program (MŠU) traja še dodatni 2 leti, ob zaključku, po uspešnem zagovoru magistrskega dela, prejmete naziv magister inženir arhitekt urbanist ali magistrica inženirka arhitektka urbanistka.

Na drugostopenjski študij urbanizma se je mogoče vpisati tudi z zaključeno prvo stopnjo drugih bolonjskih študijskih programov ob opravljenih diferencialnih izpitih.

UL FA nudi tudi možnost nadgradnje dodiplomskega študija. Poglobljeno raziskovanje tematik iz področja arhitekture in urbanizma lahko nadaljujete na doktorskem študijskem programu Arhitektura in interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Umetnost.

več informacij >>>

Informativni dnevi - Študijski programi

S KAKŠNIMI PROJEKTI IN TEMAMI SE BOMO SREČEVALI?

Tekom študija se boste srečevali s širokim naborom tematik, vezanih na stanje prostora, družbo in ideje o njunem razvoju v prihodnosti.

Poleg rednega kurikuluma, ki je objavljen na fakultetni spletni strani, fakulteta vsako leto izvede raznolik nabor prostorskih projektov krajšega časovnega obdobja v obliki tedenskih, mesečnih delavnic, večkrat v navezavi z lokalnimi skupnostmi, občinami, ali pa v navezavi z drugimi domačimi ali tujimi fakultetami. To so intenzivni in realni preizkusi implementacije pridobljenih znanj o arhitekturi in urbanizmu v prakso, ki študentom predstavljajo prve možnosti za udejanjenje prostorskih predlogov.

Ob zaključku študijskega leta se fakulteta spremeni v odprto galerijo. Seminarji, hodniki, predavalnice, celotna fakulteta je polna študijskih projektov, razmislekov in inštalacij. Študenti svoje delo predstavijo drugim študentom na fakulteti, študentom preostalih fakultet in širši javnosti. Vsako leto na fakulteti sodelujemo z institucijami kot na primer Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Galerija Kresija, Cankarjev dom, v sodelovanju s katerimi študenti s projekti in razstavami prispevajo k ozaveščanju o kulturi in stanju prostora.

Informativni dnevi - S kakšnimi projekti in temami se bomo srečevali?

PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA EMŠ ARHITEKTURA

Kandidat-i/-ke, ki se želijo vpisati v Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA), morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture. Preizkus sposobnosti je obvezen za kandidate, ki se vpisujejo v 1. letnik študija, in za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje. Preizkus je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega preizkus likovne in prostorske nadarjenosti ter sposobnost abstraktnega razmišljanja in je sestavljen iz dveh vaj. Drugi del je razgovor s kandidatom, iz katerega se razbira kandidatove ali kandidatkine interese, motive, osveščenost, vitalnost, osebnostne značilnosti in povezavo z arhitekturo ter kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

Datum preizkusa sposobnosti v 1. prijavnem roku: sreda, 3. julij 2024. Vabilo na preizkus sposobnosti bodo kandidati prejeli po elektronski pošti na e-naslov, ki so ga navedli ob oddaji prijave v eVŠ.

PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA KANDIDATE, KI SE VPISUJEJO V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE

Preizkus sposobnosti za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode je sestavljen iz dveh delov:

 • Ocena osebne mape (portfelja) kandidata, ki vključuje njegove lastne reprezentativne študijske naloge dosedanjega študija iz katerega se kandidat prepisuje
 • Razgovor s kandidatom, katerega namen je razkriti kandidatove interese, motive, osveščenost, vitalnost, osebnostne značilnosti in povezavo z arhitekturo ter kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

več informacij >>>
glej zavihek: Preizkus sposobnosti za študij arhitekture

Informativni dnevi - Preizkus sposobnosti za EMŠ arhitektura

PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA UŠ URBANIZEM

Informativni dnevi - Preizkus sposobnosti za UŠ urbanizem

Kandidat-i/-ke, ki se želijo vpisati v Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU), morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij urbanizma. Preizkus preko tekstualno-grafičnega dela in ustnega zagovora preverja sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja, posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora, sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije. Izvaja se anonimno. Ustni razgovor vključuje splošna vprašanja s področij dojemanja prostora in posluha za kvaliteto prostorskih ureditev, motivacije za reševanje problemov prostorskega razvoja mest in izven-mestnih naselij, osveščenosti o razvojnih problemih sodobne družbe v zvezi z naselji in okoljem, empatije in odgovornosti za skupno dobro.

Datum preizkusa sposobnosti v 1. prijavnem roku: četrtek, 4. julij 2024. Vabilo na preizkus sposobnosti bodo kandidati prejeli po elektronski pošti na e-naslov, ki so ga navedli ob oddaji prijave v eVŠ.

več informacij >>>
glej zavihek: Preizkus sposobnosti za študij urbanizma

VPISNI POGOJI ZA VPIS NA EMŠ ARHITEKTURA IN UŠ URBANIZEM

Informativni dnevi - Vpisni pogoji za vpis na EMŠ arhitektura in UŠ urbanizem

Vpiše se lahko:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis na Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
glej zavihek: Pogoji za vpis 2024/25

Pogoji za vpis na Univerzitetni študijski program prve stopnje (UŠU)
glej zavihek: Pogoji za vpis 2024/25

RAZPISNA MESTA

Informativni dnevi - Razpisna mesta

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA):

Slovenski državljani in državljani EU:

 • 1. letnik: 110 redni
 • 1. letnik: 10 izredni

Državljani iz držav nečlanic EU:

 • 1. letnik: 20 redni

Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • 1. letnik: 1 redni
 • 1. letnik: 1 izredni

Višji letnik po merilih za prehode:

 • 2. letnik: 5 redni, 5 izredni
 • 3. letnik: 5 redni, 5 izredni
 • 4. letnik: 5 redni, 5 izredni
 • 5. letnik (izredni): 5

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU):

Slovenski državljani in državljani EU:

 • 1. letnik: 30 redni
 • 1. letnik: 5 izredni

Državljani iz držav nečlanic EU:

 • 1. letnik: 5 redni

Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • 1. letnik: 1 redni
 • 1. letnik: 1 izredni

Višji letnik po merilih za prehode:

 • 2. letnik: 2
 • 3. letnik: 3

PRIJAVNI ROKI ZA EMŠ ARHITEKTURA IN UŠ URBANIZEM

Informativni dnevi - Prijavni roki

Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Slovenski državljani in državljani držav EU ter Slovenci brez slovenskega državljanstva

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024
 • Drugi prijavni rok: od 21. do 27. avgusta 2024 (v primeru prostih mest)

Državljani iz držav nečlanic EU

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 19. aprila 2024
 • Drugi prijavni rok: 3. in 4. september 2024 (v primeru prostih mest)

EMŠA
glej zavihek: Prijavni roki

UŠU
glej zavihek: Prijavni roki

DOGODKI NA FAKULTETI
Informativni dnevi - Dogodki na fakulteti

Na fakulteti se tekom študijskega leta odvija veliko aktivnosti: študentske delavnice, gostujoča predavanja, okrogle mize, predstavitve publikacij, razstave... Dogodkom na fakulteti lahko slediš na spletni strani, preko družbenih omrežij Instagram in Facebook ter na YouTube kanalu. Arhivirana gostujoča predavanja so dostopna na portalu Videolectures.

Informativni dnevi 2024 - načrt prostorov fakultete
Informativni dnevi 2024 - zemljevid Ljubljane
16.    2.
PETEK
17.    2.
SOBOTA
voden ogled fakultete
voden ogled fakultete
predstavitev študija
predstavitev študija
informativni sejem
informativni sejem
voden ogled fakultete
predstavitev študija
informativni sejem