Magistrska in diplomska zaključna dela
Magistrska in diplomska dela so simbolni zaključek študija na UL FA kot dokaz, da je študent sposoben začeti samostojno, profesionalno urbanistično pot.

Diplomanti obeh stopenj z zaključkom študija pridobijo kompleksna znanja oz. splošna vedenja o teoretičnih in praktičnih vidikih urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, o metodologiji planiranja, pravnih temeljih urejanja prostora, elementih akcijskega planiranja in strateškega presojanja, o osnovah komunalnega in stanovanjskega gospodarstva ter globinsko poznavanje delovanja javnega sektorja, od ravni države preko lokalnih skupnosti do gospodarskih javnih služb. Pridobijo znanja  projektnega dela in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja.

Vloga urbanistov v gospodarskem in kulturnem razvoju države je nedvoumna, saj tudi v urbanizmu kot v arhitekturi, po besedah evropske direktive »arhitekturno oblikovanje, kakovost zgradb, njihova usklajenost z okoljem, spoštovanje naravne in mestne krajine« zadeva »javnega interesa« vseh evropskih držav.

 

 

*FOTO/3D - pasice:
Peter GRUDINA (2020). BEYOND MARGINALISATION: SUSTAINABLE MOBILITY AS A TOOL FOR URBAN REVITALISATION IN KARANTINA, BEIRUT. Master thesis in urbanism, supervisor: assoc. prof. dr. Alenka Fikfak, co-supervisor: assist. prof. dr. Christine Mady. University of Ljubljana, Faculty of Architecture.