Podaljšanje statusa študenta
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA (Statut UL)

Rok za oddajo vloge: ponedeljek, 14.9.2020 do 12. ure (v nabiralnik pred referatom)

Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:
•če ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
•če ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
•če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester (na prvi, drugi in tretji stopnji)

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnim statusom, odloča komisija za študijske zadeve UL FA.

Za študente na študijskih programih prve, druge stopnje, enovitih magistrskih in doktorskih študijskih programih velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

LETO PLUS: Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Leto plus je namenjeno tujim študentom, prvič vpisanim na Univerzo v Ljubljani, in ponuja brezplačno učenje slovenskega jezika v obsegu 6 ECTS (2 predmeta po 3 ECTS) in tudi druge vsebine. Pogoj za uveljavljanje podaljšanega statusa je opravljenih 6 ECTS slovenščine za tujce. več...

Na UL deluje tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki ponuja programe slovenščine za tujce. Več: http://centerslo.si/

STARŠEVSTVO: Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.« Velja splošno pravilo, da se pravica do podaljšanja statusa začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri, ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, ne glede na stopnjo študija.

 

 

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA SKLADNO Z 49. ČLENOM Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS, št. 49/2020; ZIUZEOP)

Rok za oddajo vloge: ponedeljek, 14.9.2020 do 12. ure (v nabiralnik pred referatom)


Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo na podlagi 49. člena ZIUZEOP pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.

Izredno podaljšanje je torej mogoče, ko študenti in študentke zaradi epidemije ne bi dokončali študija ali ne bi izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/21 in ponoven vpis v isti letnik po veljavnih pravilih ne bi bil mogoč bodisi ker je študent že ponavljal letnik, spremenil študijski program ali smer bodisi ker ne izpolnjuje s študijskim programom določenih pogojev za ponavljanje letnika.

Pravico lahko uveljavljajo tako študenti, ki so vpisani v študijskem letu 2019/20 (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov) kot tudi študenti, ki so prekinili študij (t.i. pavziranje).

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v ŠIS-u oddati "Prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov".
V prošnji bodo morali utemeljiti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid-19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.

Študenti in študentke lahko torej zaprosite za uveljavljanje pravice do podaljšanja statusa zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19 (ne glede na to, ali ste v preteklosti pravico do podaljšanja statusa že izkoristiti ali pa jo boste morda v prihodnosti zaradi drugih razlogov).

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona bo pripadala zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20.
Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ali pogoje za ponovni vpis v letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.