Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.
AKTIVNOSTI IN REZULTATI

METODA DELA NA RAZISKAVI
Prvi del raziskave bo slonel na pregledu dosegljive domače in tuje znanstvene, kot tudi strokovne literature s področja: urbana ekonomija in gospodarstvo, kakovosti celovitega bivanjskega okolja, urbana regija, trajnostni prostorski razvoj in trajnostna mesta, urbano zdravje, degradirana urbana območja, revitalizacija prostora, prostorske vizije in strategije. Vsak sklop bo obsegal pregled najnovejših dognanj, poseben poudarek pa bo dan sklopu »ukrepi urbanega razvoja« - najsodobnejše prakse, ki se vključujejo v vizije celovitega razvoja mest in mesnih območij z vidika gospodarskega razvoja.

Analiza obstoječih relevantnih dokumentov – SPS (S4), TUS, novelirana SPRS,… – bo opravljena z namenom raziskati celovit razvoj mest in urbane projekte, kot ga predvidevajo analizirani dokumenti. Ker je namen analize dekodirati oz drugače odkriti pomen posameznih določil dokumentov v luči evidentiranja ukrepov urbanega razvoja in načinov financiranja le-teh, bodo za analizo uporabljene kvalitativne tehnike analize podatkov.

Analiza potreb mest in mestnih območij bo v prvem koraku (drugi delovni sklop) opravljena z vprašalniki (ankete in intervjuji), ki bodo osnova za razgovore z različnimi deležniki, opredeljenimi in izbranimi glede na pregled evidenc v prvem koraku raziskave (delovni sklop ena). Podatki zajeti s pol-strukturiranimi intervjuji bodo obdelani z metodo tematske mreže (Stirling, A. J. 2001. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research 1 (3): 385–405) v treh glavnih korakih: povzetek tem iz pregledanih besedil, izbira osnovnih tem in preoblikovanje v organizirane teme, interpretacija.

Rezultati analize obstoječih relevantnih dokumentov in literature, vprašalnikov in intervjujev bodo izhodišče za nabor ukrepov urbanega razvoja. Nabor bo tipološko segmentiran glede na naslednje izbrane vidike:
- Zmogljivost in usposobljenost lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo,
- Vitalna gospodarska okolja v mestih in mestnih območjih,
- Uporabnost učinkovitih načinov financiranja,
- Socialna dimenzija mest kot razvojni potencial,
- Kakovosti celovitega bivanjskega okolja.


PROGRAM DELA
Program dela je v razdeljena na štiri (4) delovne svežnje (označeni z R_raziskava). Slednje zaobjema celovito vsebino projekta, v ta del se prepletajo tudi upravljanje, diseminacija in mejniki.

PRVI DELOVNI SVEŽENJ (1. MESEC DO 3. MESEC)
PREGLED IN ANALIZA
Vsebina: V tem delu raziskave bomo analizirali vso potrebno literaturo. Velik del bo namenjen pregledu registrov in podatkov za izbor kakovostnih vzorcev na katerih bomo izvajali naslednje korake raziskave. Podrobno bomo proučili tudi tuje primere, predvsem aplikativne z vidika »urbani urbanega razvoja«. Pregled literature bo opravljen na podlagi zastavljenega cilja: možnosti upravljanja procesov načrtovanja in izvedbe v slovenskem poslovnem prostoru. Vzporedno s tem bomo pregledali dokumente, ki so navedeni v točki 14. (Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature s področja predlaganega projekta). Opredelili bomo vzorčne skupine za izvedbo raziskave, ki bo razčlenjena na tri področja: gospodarska vizija, socialno okolje in okoljski kazalniki kakovosti.
Metoda: V R_1 bodo uporabljene metode dela kot so: proučevanje literature, terensko delo, pregled evidenčnih baz podatkov in registrov, analiziranje prostora preko okoljskih in urbanističnih kazalnikov. Kot orodje proučevanja bomo uporabili uradne baze podatkov, ki jih bomo primerjali z navedbami v strateških dokumentih kot tudi objavljenimi vizijami gospodarskih združb ter vizijah, ki slonijo na socialnem, turističnem, okoljskem ipd. razvoju mest in mestnih območij.
Cilj: Najpomembnejši cilj R_1 je: Opredelitev stanja mest in mestnih območij v Sloveniji z vidika gospodarskega razvoja in možnosti uvajanja sodobnih ukrepov urbanega razvoja. Pomemben cilj projekta je definiranje nabora možnih ukrepov urbanega razvoja z uporabo premišljenih in učinkovitih principov financiranja projektov kot celovite teritorialne naložbe. Pregled najnovejših podatkov (literature in že izvedene raziskave ter primeri dobre in slabe prakse) za možnost uvajanja sodobnih ukrepov urbanega razvoja. Pregled stanja na terenu. Definiranje testnih vzorcev (gospodarstev, socialnih skupin in mest oz mestnih območij). Po pregledu stanja na terenu se bomo odločili ali bo testen primer mesta oz mestnega območja 12 (statistične regije) in kateri deležniki (gospodarski in socialni), ki v le-teh območjih delujejo in ali slednji lahko predstavljajo reprezentančni vzorec za nadaljnje korake raziskave.

DRUGI DELOVNI SVEŽENJ (4. MESEC DO 6. MESEC)
IZVEDBA RAZISKAVE
Vsebina: Ključni del raziskave je pregled zbranih podatkov, podatkovnih baz, statističnih podatkov in dostopnosti gradiva OPN-jev, strategij ipd. na podlagi teh podatkov bomo izoblikovali odločitev o izbranih testnih vzorcih, ki naj bi bili prostorsko uravnoteženi, saj le na ta način lahko kot rezultat raziskave opredelimo ukrepe urbanega razvoja za financiranje celovitih teritorialnih naložb, ki bi bili uporabni pri delu vsem opredeljenim enotam mest. Analizirali bomo stanje lokalnih skupnost z vidika aktivnosti v urbanem prostoru (civilne iniciative kot oblike neformalne participacije pri sprejemanju odločitev o posegih v prostor). V ta namen bo opravljeno terensko delo z razgovori oz. anketami med različnimi deležniki. Po drugi strani pa bomo neodvisno od teh anket izvedli polstrukturirane intervjuje z različnimi gospodarstveniki. Pregledali bomo tudi relevantne podatke iz portala CJM – center za raziskovanje javnega mnenja. Pri delu se bomo osredotočali na kakovostne izsledke in ni namen anket ter intervjujev pridobitev kvantitete podatkov.

V R_2 bo del raziskovanja namenjen podrobni analizi in spremljanju prostorskih podatkov (vezanih na sistem GIS), pregledu strateških usmeritev kot tudi definiranje možnih scenarijev glede na predlagano uvedbo kartiranja okoljskih podatkov vezanih na pregrevanje prostora (UHI efekt). V okviru R_2 bo poseben namen dan definiranju predvidenih dejavnikov uspeha (uporaba finančnih instrumentov zahteva razvoj strokovnega ocenjevanja projektov, kot tudi povečano zavedanje pojma donosnosti naložb in priprave poslovnega načrta – akcijski in upravljavski načrt). Jasni cilj celovitosti raziskave je financiranje urbanih projektov in k temu bomo sledili v vseh korakih oz. delovnih sklopih. V R_2 ima zato ključno vlogo pridobitev podatkov s polstrukturiranimi intervjuji z gospodarstveniki.
Metoda: V R_2 vodo uporabljene metode dela kot so: analiza prostora in različnih deležnikov s pol-strukturiranimi intervjuji, anketami in analizami aktivnosti ter analiziranje prostora preko okoljskih in urbanističnih kazalnikov. Vključili bomo vse segmente javnosti, predvsem pa pridobili mnenja strokovnjakov o določenih temah ter sodelovali s civilnimi iniciativami, lokalnimi institucijami in organizacijami (lokalne oblasti, izobraževalne institucije, nevladne organizacije), saj so pri različnih fazah opredeljevanja in vpliva na ukrepe urbanega razvoja pomembni vsi akterji družbe.
Cilj: Podrobna analiza stanja v prostoru preko različnih metod dela (odvisnih od področja). Stanje v prostoru med analiziranimi skupinami oz okoljskimi parametri, principi financiranja in sodelovanje med različnimi deležniki ter razvojna fleksibilnost spreminjanja posegov v prostor z vidika vizij, scenarijev in potencialov.

TRETJI DELOVNI SVEŽENJ (7. MESEC DO 9. MESEC)
OBDELAVA PODATKOV
Vsebina: Sistematična obdelava podatkov in analiza le-teh. Anketa nam bo služila kot tehnika sistematičnega opazovanja. Pripravljena bo v pisni obliki, z vprašanji, ki se bodo nanašala na raziskovalni problem v povezavi s konkretnim prostorom mesta obravnave. Ta sklop sloni na pregledu sodobnih oblik gospodarstev, aktivnosti, socialni družbi, načel »zdravega« okolja in družbe, odnosa med deležniki v prostoru, izboljšavo financiranja urbanega razvoja ipd. Po drugi strani pa bomo neodvisno od deležnikov pregledovali statistične podatke in podatke evidenc ter jih primerjali s podatki analiz okoljskega kartiranja (satelitske karte z vidika urbanega pregrevanja, efekt UHI) v odnosu do urbanega grajenega prostora, podatki dostopnosti do delovnih mest ipd. urbane projekte. V raziskavi bomo vizije potencialov razvoja preverjali preko treh nivojev: delovanje gospodarstva, aktivnosti deležnikov v socialnem okolju, preverjanje podatkovnih baz za kartiranje prostorskih in okoljskih kazalnikov.
Metoda: Obdelovanje pridobljenih podatkov in pregled pripravljenega kartografskega gradiva glede na podatke, terensko delo ter analizo vizij dokumentov.
Cilj: Celoviti pregled pridobljenih podatkov z vidika opredeljevanja ukrepov urbanega razvoja za definiranje principov celovitih teritorialnih naložb.

ČETRTI DELOVNI SVEŽENJ (10. MESEC DO 12. MESEC)
UKREPI URBANEGA RAZVOJA
Vsebina: Četrti delovni sveženj je namenjen preveritvi vseh zbranih raziskovalnih podatkov in opravljenega raziskovalnega dela z namenom opredelitve učinkovitih ukrepov financiranja urbanega razvoja. Osrednji vsebinski del tega sklopa je izdelava priporočil za posamezne deležnike in vzpostavitev sistemov medsebojnega sodelovanja. Vseh mehanizmom, ki bodo zagotovili preveritev uspešnosti do te točke opravljene raziskave ter nadgradnjo z prepletom podatkov pridobljenih in analiziranih po posameznih področjih (predhodni koraki raziskave, predvsem R_2 in R_3). V četrtek delovnem sklopu bomo opredelili tudi možnosti »trajnosti« raziskave v obliki prenosa znanja enoletnega projekta na različne deležnike v prostoru (možnosti nadaljevanja v obliki izobraževanja).
Metoda: Osnovna metoda za celoten delovni sklop je participacija različnih deležnikov, ki pa so različni glede na posamezne akcije. Komunikacija med udeleženci poteka obojestransko, saj so v proces dela v posameznih fazah vključene razne oblike predstavitev: terensko delo, predavanja, delo v skupinah, predstavitve delnih in končnih rezultatov, zaključna okrogla miza ipd. Izpostavljeni izzivi in problemi predstavljajo temelj za oblikovanje novega okvira urbane kompatibilnosti, ki naj bi omogočala postopno in ciklično preobrazbo grajenega okolja glede na smernice povečanja družbene pripravljenosti in vključevanja deležnikov ter odzivnosti na okoljske spremembe.
Cilj: Glavni cilj raziskave je opredelitev priporočil za posamezne deležnike (z vidika opredelitve financiranja ukrepov urbanega razvoja): gospodarstvo, lokalne skupnosti in nosilci urbanega razvoja (občine) ter oblikovanje celovitega sistema ukrepov urbanega razvoja kot medsebojna soodvisnost družbene in okoljske dinamike.

VODENJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROJEKTA
Kakovost vseh aktivnosti in proces razvoja spremlja in nadzoruje ter vrednoti vodilni partner Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Za kakovost dela na raziskovalnem projektu skrbijo vse tri partnerske organizacije ter vsi člani projektne skupine.

AKTIVNOSTI IN ČASOVNA RAZPOREDITEV
Načrt raziskovalnega in projektnega dela je zasnovan kot proces projektnih aktivnosti, ki se medsebojno logično in racionalno dopolnjujejo na 12-mesečni časovnici projekta. Raziskovalno delo v projektu predvideva tri področja projekta: (V) vodenje, (R) raziskovanje oziroma razvoj, (D) diseminacija rezultatov. Sklop raziskovanja (razčlenjen v delovne sklope R 1 – 4) in razvoja je nadalje členjen v posamezne raziskovalne faze po mesecih trajanja projekta. V drugem delu časovnice so predstavljeni 4 mejniki (M), preko katerih bo projekt napredoval do končnih rezultatov.

Časovnica ...več


PRIČAKOVANI REZULTATI
Neposredni rezultat raziskave bo: 1) Koncept priročnika za prepoznavanje in udejanjanje razvojnih potencialov mest in mestnih območij 2) Okrogla miza / posvet s predstavitvijo rezultatov raziskovalne naloge, 3) Brošura z glavnimi rezultati zbiranja podatkov zbranih z anketami in intervjuji (spletna objava v pdf obliki); ter 4) Publikacije in članki, aktivno predstavljanje rezultatov projekta raziskovalni skupnosti; s predstavljenimi posameznimi elementi poteka raziskave in ključnimi ugotovitvami ter pripadajočim pregledom posameznih sklopov raziskave.

Z vzpostavitvijo podpornih metod in kazalnikov ter prepletom ekonomskih, okoljskih in socialnih vidikov za opredelitev ukrepov urbanega razvoja, in opredelitev prioritetnih področij za spodbujanje in financiranje urbanega razvoja, lahko v prihodnje predvidevamo uresničevanje zastavljenih prioritet prostorskega razvoja v Sloveniji, ki so: »enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, kakovostni bivalni pogoji, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi« (MOP, Sektor za strateški prostorski razvoj, vir ...več). Ugotovitve raziskave (predstavljene v priročniku) bodo imele, poleg znanstvenih tudi izrazito aplikativne rezultate, ki bodo lahko uporabni za izboljšanje procesov izvajanja razmer na področju prenove, načrtovanja in gradnje v mestih v okviru financiranja ukrepov urbanega razvoja.

 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

AKTIVNOSTI IN REZULTATI

KONTAKTI