AR 2017/2, Letnik XVIII
Uvodnik

»Vprašujete me, kaj mislim o pomenu in nalogah naše univerze? Le nekaj besed: Naša univerza ima, kakor vse druge, dve poglavitni nalogi: vzgojo akademskega naraščaja in znanstveno delo. V tem trenutku pa je treba poudariti še nekaj, ta univerza nam ni potrebna samo zaradi učenja in znanosti. Potrebujemo jo zato, ker je naša in ker ne more nobena tuja univerza dajati naši akademski mladini duha, ki ga daje naša. Gre tedaj za razlike duha, ne razlike v znanosti in nje metodah. Naš izobraženec bo lažje pogrešal marsikatero formulo, ki si jo pridobi – če treba – v praktičnem življenju. Ne sme pa več sodelovati pri oblikovanju našega narodnega in državnega življenja tak, kakršen je bil doslej: kaj često tujega duha, s tujim načinom mišljenja, s tujo orientacijo o zadevah, ki se tičejo našega bistva. Naš akademski izobraženec mora tudi znanstveno misliti, govoriti in pisati po naše.«
Prof. dr. Milan Vidmar, 1929; nagovor rektorja ob 10. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani (v Dimovski et al., 2013: 150)

Tokratna številka prinaša nove raziskovalne ugotovitve iz raznolikih tematik, ki so del našega ustvarjalnega, vsakdanjega, profesionalnega in kulturnega življenja. Raziskovalci iz področij poslovnih ved in arhitekture so združili moči, da lahko delimo z vami nabor zanimivih člankov, saj nismo rojeni  samo zase – Non nobis solum nati sumus (Cicero).
Prof. dr. Tomaž Čater in Miran Kostanjevec predstavljata celovit pregled obstoječe in potencialne individualne stanovanjske gradnje v Sloveniji, analitično ocenjujeta tržni potencial za vgradnjo toplotnih črpalk v Sloveniji in podrobneje analizirata trende v panogi toplotnih črpalk na izbranih evropskih trgih v svojem aktualnem prispevku z naslovom Tržni potencial in trendi v panogi toplotnih črpalk za stanovanjsko gradnjo v Sloveniji. V svoji raziskavi izpostavljata, da raste trg cenejših sistemov zrak-voda, predvsem manjših enot za novogradnje in energetsko obnovljene manjše hiše z močjo do 10kW.
Raziskovalke, mag. Sabina Ogrinc, doc. dr. Jelka Pirkovič in doc. dr. Barbara Mörec, na vzorcu treh slovenskih nacionalnih muzejev na podlagi kvalitativnih intervjujev v članku z naslovom »Ekonomsko vrednotenje premične kulturne dediščine v slovenskih nacionalnih muzejih« preučujejo stanje ekonomskega vrednotenja in knjigovodskega evidentiranja premične kulturne dediščine ter kritično ugotavljajo, da je uporaba metod določanja ekonomske vrednosti kulturne dediščine zelo skromna.
Doc. dr. Domen Kušar predstavlja lesene senike kot nepogrešljivi del kulturne krajine v gorskem svetu in poudarja racionalno uporabo materiala ter estetiko kot posledico te racionalnosti. Avtor članka »Kompozicijske značilnosti lesenih senikov nad Uskovnico« opozarja na spremembe, ki se odvijajo v kmetijstvu in posledično na čedalje manjše število tovrstnih stavb iz leta v leto.
dr. Špela Verovšek, doc. dr. Matevž Juvančič in prof. dr. Tadeja Zupančič, avtorji prispevka z naslovom »Presoja trajnostne učinkovitosti slovenskih naselij na ravni sosesk«, predstavljajo potek raziskovalnega procesa prvih dveh faz, v okviru katerega razvijajo podatkovno-osnovan sistem za podporo odločanju pri modularni prenovi slovenskih naselij. Članek prikazuje razvoj modela presojanja trajnostne učinkovitosti na osnovi sistema kazalcev in povezane metode interpretacije vrednosti skozi pet obravnavanih kategorij.
Doc. dr. Peter Marolt predstavlja v svojem članku, z naslovom »Umetnost oblikovanja prostora in likovna umetnost« likovnost kot del vsakršnega kvalitetnega oblikovanja prostora. Avtor izpostavlja, da poudarjena likovna podoba velja tudi za nekatere predstavitve arhitekturnega ali urbanega prostora, ki običajno sodijo na raven idejnih predstavitev projektov, a jih hkrati razumemo tudi kot sama zase zaključena likovna dela.
Kolegi prof. dr.Tadej Glažar, študenta EMŠA Aljoša Kotnjek in Polona Šušterič predstavljajo arhitekturno delavnico Rintala Eggertsson – Prostorska struktura, ki so jo postavili v osrednjem atriju Fakultete za družbene vede UL. Kolega doc. dr. Domen Zupančič in dr. Anamarija Kejžar predstavljata projekt opreme, ki je nastal v soavtorstvu absolventk EMŠA Maše Iše Bračevac in Ane Dolenšek.  Ekipa je strnila teoretično znanje s področja arhitekture prilagojene starostnikom s prakso večpredstavnosti na področju zasnove in izvedbe opreme sobe za pomirjanje v domu za starejše. V Domu Petra Uzarja v Tržiču je bil študentski projekt tudi realiziran, nastala je soba Grem na lepš.
Rast izkušenjskega vodenja (Horn, Friis Jensen, 2009) je povezana z globalnimi trendi, saj so naše izkušnje del globalne konkurenčnosti in nanje vplivajo tudi globalni izzivi, kot so okoljske spremembe. Kakovostno soočanje s spremembami terja dobro vodenje (Maxwell, 2007): razumevanje, zrelost, zaupanje, odločnost, izkušnje, intuitivnost in pripravljenost, ki jo omogoča povezovanje različnih strok in graditev dolgoročnih raziskovalnih partnerstev na osnovi deljene vizije ključnih deležnikov.

Reference
1. Dimovski, V., Penger, S., Peterlin, J., Uhan, M., Černe, M., Marič, M. (2013): Napredni management. Ekonomska fakulteta Maksima, Ljubljana.
2. Horn, P., Friis Jensen, J. (2009): MOL Publishers, Roskilde.
3. Maxwell, J.C. (2007): The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Thomas Nelson, Nashwille.

Vabljena urednica
doc. dr. Judita Peterlin

Editorial

»You are asking me what I think about the aim and tasks of our university? Just a few words: Our university has, as any other university, two main roles: developing academic successors and scientific work. In this moment we need to emphasize also something else, this university is not needed only because of learning and science. We need our university also because it is ours and no foreign university can give our academic youth the spirit that our university can. Therefore it is about the difference in the spirit, not the difference in science or its methods. Our intellectual will easier miss any formula that he/she can gain in practice if neccessary. But the intellectual must not contribute to the development of our national and state life as he/she was so far: often of foreign spirit, with foreign way of thinking, foreign orientation about the matters that touch our essence. Our intellectual needs to scientifically think, speak and write in Slovene.«
Full professor Milan Vidmar, 1929; speech of the rector at the 10th anniversary of the University of Ljubljana (in Dimovski et al., 2013: 150)

 

This issue brings new insight into several topics that are part of our creative everyday, professional and cultural life. The researchers from the field of business studies and architecture have joint forces and in front of you is the bundle of interesting articles as we are not born only for ourselves – Non nobis solum nati sumus (Cicero).
Full professor Tomaž Čater and Miran Kostanjevec, MSc, present an overview of the existing and potential individual housing construction in Slovenia, assess the market potential for the installation of heat pumps in Slovenia, and analyze trends in the heat pump industry in selected European markets. in the first arcticle of this issue, titled »Market potential and trends in the industry of heat pumps for house building in Slovenia«. Their study shows that the market of cheaper air-water systems, especially smaller units for new buildings and energy-renewed smaller houses with a power of up to 10kW, is growing.
Researchers, Sabina Ogrinc, MSc, assistant professor Jelka Pirkovič and assistant professor Barbara Mörec, conducted a study of three national museums based on the method of qualitative interviews with the intent of determining the state of economic valuation of cultural heritage objects and corresponding accounting practices. The authours found out in their article, titled »Economic valuation of movable cultural heritage objects in Slovenian national museums« that the use of economic valuation methods of cultural heritage objects in Slovenia is very limited.
Assistant professor Domen Kušar presents to us the hay barns as an indispensable part of the picturesque culture landscape in the Alps and emphasizes their usefullness and the aesthetics as the consequence of their rationality. The authour of the article, titled » Compositional characteristics of wooden haybarns on Uskovnica« notices the changes that are happening in farming and consequently also result in the deterioration of hay barn.
Špela Verovšek, PhD, Matevž Juvančič, PhD, and full professor Tadeja Zupančič, authours of the article, titled »Sustainability assessment framework for Slovenian neighbourhoods« present first two stages of the research process where they develop the evaluation model, based on the modular system of indicators and to it connected methodology for the interpretation of resulting values. They provide an insight into the development of methodology for the estimation of the efficiency as regards local resources at the level of neighborhoods.
Assistant professor Peter Marolt presents in his paper, titled » The art of spatial design and fine arts«  fine artistry as a part of any kind of spatial design of quality. Author states that that emphasized artistic image is also valid for some of the presentations of architectual or urban space, which usually belongs to the level of conceptual presentation projects, but at the same time, can be seen as the finished artwork by itself. 
Colleagues Tadej Glažar, Aljoša Kotnjek and Polona Šušterič present architectural workshop Rintala Eggertsson – Spatial structure, which they built for students and users of the central atrium at the Faculty of Social Sciences University of Ljubljana. Colleague, assistant profesor Domen Zupančič, PhD, and Anamarija Kejžar, PhD, present the equipment/design project which was produced in collaboration with students from EMŠA program: Maša Iše Bračevac and Ana Dolenšek.  The team synthesized theoretical knowledge from the field of architecture and adjusted it to the needs of the elederly based on multifunctionality in the field of design and implementation of room design for relaxation in the nursary home Petra Uzarja in Tržič. The name of the room »Grem na lepš«.
The growth of experience leadership (Horn, Friis Jensen, 2009) is connected to global trends as our experiences are subject to global competition, but also influenced by global challenges, such as the environment. Change management calls for good leadership (Maxwell, 2007): understanding, maturity, confidence, decisiveness, experience, intuition and preparation which enable the connection of different disciplines and building long-term research partnerships, based on the shared vision of key stakeholders


 

References
1. Dimovski, V., Penger, S., Peterlin, J., Uhan, M., Černe, M., Marič, M. (2013): Napredni management. Ekonomska fakulteta Maksima, Ljubljana.
2. Horn, P., Friis Jensen, J. (2009): Experience Leadership in Practice. MOL Publishers, Roskilde.
3. Maxwell, J.C. (2007): The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Thomas Nelson, Nashwille.

 

Guest editor,
Assist. Prof. PhD. Judita Peterlin

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Tomaž Čater, Miran Kostanjevec
TRŽNI POTENCIAL IN TRENDI V PANOGI TOPLOTNIH ČRPALK ZA STANOVANJSKO GRADNJO V SLOVENIJI
MARKET POTENTIAL AND TRENDS IN THE INDUSTRY OF HEAT PUMPS FOR HOUSE BUILDING IN SLOVENIA

Sabina Ogrinc, Jelka Pirkovič, Barbara Mörec
EKONOMSKO VREDNOTENJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENSKIH NACIONALNIH MUZEJIH
ECONOMIC VALUATION OF MOVABLE CULTURAL HERITAGE OBJECTS IN SLOVENIAN NATIONAL MUSEUMS

Domen Kušar
KOMPOZICIJSKE ZNAČILNOSTI LESENIH SENIKOV NAD USKOVNICO
COMPOSITIONAL CHARACTERISTIC OF WOODEN HAYBARNS ON USKOVNICA

Mitja Zorc, Matej Blenkuš
IZSLEDKI KVANTITATIVNE ANALIZE STAVBNEGA FONDA OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI
THE RESULTS OF A QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE BUILDING FUND FOR ELEMENTARY SCHOOLS IN SLOVENIA

Mojca Gregorski, Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik
POMEN EVIDENTIRANJA IN VREDNOTENJA STAVB VRTCEV V SLOVENIJI
THE IMPORTANCE OF REGISTRATION AND EVALUATION OF KINDERGARTEN BUILDINGS IN SLOVENIA

Matevž Juvančič, Špela Verovšek, Tadeja Zupančič
PRESOJA TRAJNOSTNE UČINKOVITOSTI SLOVENSKIH NASELIJ NA RAVNI SOSESK
SUSTAINABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK FOR SLOVENIAN NEIGHBOURHOODS

Peter Marolt
UMETNOST OBLIKOVANJA PROSTORA IN LIKOVNA UMETNOST
THE ART OF SPATIAL DESIGN AND FINE ARTS

Domen Zupančič, Anamarija Kejžar
SOBA POTOVANJA
ROOM FOR A JOURNEY

Polona Šušterič, Aljoša Kotnjek
ARHITEKTURNA DELAVNICA RINTALA EGGERTSSON - PROSTORSKA STRUKTURA
ARCHITECTURAL WORKSHOP RINTALA EGGERTSSON - SPATIAL STRUCTURE

NEKROLOGI
Josip Konstantinović
Marjan Ocvirk
Darko Likar