Študijski program URBANIZEM

Pogosto zastavljena vprašanja - FAQ

PUŠU - Prvostopenjski univerzitetni študijski program urbanizma
DMŠU - Drugostopenjski magistrski študijski program urbanizma

NOVO: LETO PLUS
Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske obveznosti v slovenščini lažje opravljali in se lažje vključili v slovensko okolje, je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta. ...več

 

Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma
Introduction to the Terminology of Architecture and Urbanism
obštudijska dejavnost_ extracurricular course
pod vodstvom doc. dr. Ilke Čerpes, glej urnik - petek, kabinet 43 (dve šolski uri na teden).

Podrobnosti …več More about the course …more 
Application Form ...more

 

študijsko leto 2020/21
SEJE KŠZ: objava na strani ...več

ŠTUDIJSKA PRAVILA IN PRAVILNIKI
Vsi pravilniki in navodila so objavljeni tudi za študij PUŠU in DMŠU pod kategorijo Študijska pravila in pravilniki UL FA ...več

Podrobnosti najdete tudi v objavljenem vsakoletnem zborniku študija.
PUŠU ...več
DMŠU ...več

VLOGE ZA PROŠNJE
Vsi podatki in predloge za različne prošnje so objavljeni na strani ...več

PROŠNJA ZA POGOJNI VPIS
Praviloma je to oblika, ki zaobjema naslednji možnosti:
- Prošnja za prehod v višji letnik (brez izpolnjenih pogojev)
- Prošnja za ponovni vpis v letnik (brez izpolnjenih pogojev)


Podrobnosti preberite na spletni strani pod točko Vloge ...več
in Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma ...več

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ, ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ:
Študenti lahko preko sistema ŠIS (NAVODILA) oddajo naslednje vloge za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve. V dokumentu Navodila je opisan celotni postopek.

DODATNO LETO
Vpis dodatnega leta (prvič) in podaljšanje. Vse podrobnosti za leto 2020/21 veljajo tudi za PUŠU in DMŠU.
Več na strani Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma ...več

PREKINITEV ŠTUDIJA
Podobno velja tudi za študente PUŠU in DMŠU. Več na strani ...več

URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE 2020/21
· PUŠU:
Urbanistično projektiranje 1, 2 in 3
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom
doc. dr. Ilka Čerpes, asist. Aleksander Vujovič
doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, asist. Sinan Mihelčič

Urbanistično projektiranje 2
doc. dr. Matevž Juvančič (v okviru seminarja izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom)

Mentorji Diplomskih nalog glede na pravilnik o Zaključnem delu za študij urbanizma.

· DMŠU:
Urbanistično projektiranje 1
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom
doc. dr. Ilka Čerpes, asist. Aleksander Vujovič
doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, asist. Sinan Mihelčič

Urbanistično projektiranje 2 (tudi mentorji magistrske naloge)
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Ilka Čerpes, doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, doc. Aleksander S. Ostan, doc. dr. Matevž Juvančič. Izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, prof. mag. Tadej Glažar


Izbirni predmeti (seznam predmetov urbanizma) morajo biti vneseni v ŠIS do: 9. 10. 2020.

Merila za priznavanje znanja, torej tudi izbirnih predmetov, so vsebinska (pri presoji, ali je izbrani predmet lahko iz 1. ali 2. stopnje študija).
Študent mora zbrati 60 kreditnih točk na študijsko leto (minimalno v celotnem letniku), lahko pa so v njegov indeks zavedene tudi dodatne vsebine (za priznavanje se odda prošnja na KŠZ). Za vse te dodatne vsebine se lahko uporabi spodaj priloženi obrazec za izbirne predmete UL, kamor se poudarjeno napiše namen obrazca (zunaj programa, mobilnost, dodatne vsebine ipd.).

Za zunanje izbirne predmete (v predmetniku oznaka »izbirni predmeti UL«) se vloga odda v Referatu za študijske zadeve ge. Danijeli Šinkovec do 9. 10. 2020. Vloga ...več

Za dejavnosti zunaj programa uporabite isti obrazec kot za izbirne predmete ...več

IZBIRNI PREDMETI IZ EMŠA, KI JIH LAHKO IZBERETE KOT ZUNANJE PREDMETE UL
Na tej povezavi je seznam priporočenih izbirnih predmetov za PUŠU ...več
Na tej povezavi je seznam priporočenih izbirnih predmetov za DMŠU ...več
V okviru izbirnih vsebin UL študent lahko sam izbere iz katerega koli študija na UL predmet po lastni presoji.

Spremembe izbirnih predmetov so možne na podlagi posebej odobrene prošnje, oddane KŠZ.

Bodite pozorni na seštevek kreditnih točk, ki jih morate dobiti z izbirnimi predmeti:
PUŠU – 2. letnik = 6 ects
PUŠU – 3. letnik = 5 ects (seznam urbanizem) + 10 ects (zunanji izbirni predmeti, iz drugih študijev, npr. EMŠA)
DMŠU – 1. letnik = 6 ects (seznam urbanizem)
DMŠU – 2. letnik = 6 ects (zunanji izbirni predmeti, iz drugih študijev, npr. EMŠA)

Opomba: Izbirni predmet Urbanistična delavnica (na PUŠU ali DMŠU) se izbere samo enkrat in velja kot izbirni predmet iz skupine študija urbanizma.

DATUM PRIJAVE NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Rok za prijavo: (______ za prijave 2021/22 bo rok objavljen do aprila 2021). Brez pravočasno oddane prijave (predprijava še ni vpis) se ni mogoče vpisati na študij v tekočem letu. Vse potrebne priloge za študente Prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa urbanizma hrani referat UL FA, ostali študentje morajo priloge po seznamu (rok objavljen do aprila 2021). ...več

Vpis v Drugostopenjski magistrski študijski program urbanizma za vse kandidate: rok objavljen do aprila 2021. Študent, ki je prijavljen in se ne želi vpisati, ne pristopi k vpisu na omenjeni datum.

DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE
Vsi podatki so objavljeni na strani, glej posamezno kategorijo ...več
Prvostopenjski univerzitetni študijski program urbanizma
Drugostopenjski magistrski študijski program urbanizma

DATUMI ZA ODDAJO NALOG (DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH) V PREGLED IN ZAGOVORI
- 6.11.2020 pregled, 13.11.2020 (PUŠU) zagovor, 20.11.2020 (DMŠU) zagovor
- 4.12.2020 pregled, 11.12.2020 (PUŠU) zagovor, 18.12.2020 (DMŠU) zagovor
- 5.3.2021 pregled, 12.3.2021 (PUŠU) zagovor, 19.3.2021 (DMŠU) zagovor
- 2.4.2021 pregled, 9.4.2021 (PUŠU) zagovor, 16.4.2021 (DMŠU) zagovor    
- 24.6.2021 pregled, 2.7.2021 (PUŠU) zagovor, 9.7.2021 (DMŠU) zagovor
- 10.9.2021 pregled,17.9.2021 (PUŠU) zagovor, 24.9.2021 (DMŠU) zagovor
Več podatkov na povezavi ...več

PRIJAVA DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE
Prijava diplomske/magistrske naloge in predpisana vsebina morata biti v skladu s Pravilnikom o zaključnem delu študija urbanizma ...več
in Navodili za izdelavo diplomske ...več oz. magistrske naloge ...več
Prijava diplomske/magistrske naloge se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na strani ...več
Ob prijavi teme diplomske/magistrske naloge oddate osebno mapo v obliki .pdf na e-pošto: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
Potrjena tema (s popravki) in zapisanim datumom veljavnosti velja po Pravilniku o zaključnem delu za študij urbanizma.

Vloga za podaljšanje teme diplomske naloge ...več vloga za podaljšanje teme magistrske naloge ...več

UDK PRI DIPLOMSKI/MAGISTRSKI NALOGI
Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled pošljete po e-pošti v knjižnico prošnjo, da vam določijo UDK (priložite kazalo in prve strani vsebine naloge, naloga se lahko še spreminja, ni treba, da je besedilo že zaključeno). UDK mora biti vpisan v vezanem izvodu naloge, pri oddaji v pregled ni obvezen.

E-pošto pošljete v knjižnico UL FA: knjiznica@fa.uni-lj.si

Povezava do oblike sporočila za knjižnico ...več

ODDAJA DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE V PREGLED KOMISIJI
Postopek oddaje diplomske/magistrske naloge se začne z oddajo obrazca Odobritev pregleda diplomske/magistrske naloge. Obrazec z izpolnjeno vsebino in podpisi (PUŠU, DMŠU ‒ podpiše mentor) oddate v referat za študentske zadeve najmanj tri dni pred rokom oddaje za pregled nalog, za katerega so vsakoletno predpisani in objavljeni termini.

Na datum pregleda diplomske/magistrske naloge oddate en nevezan izvod naloge in osebno mapo Komisiji za pregled nalog. Še isti dan vam komisija sporoči mnenje in možne popravke, dopolnitve ipd.

ZAGOVOR DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE
Po potrditvi Komisije za pregled in zagovor diplomskih/magistrskih nalog se predpišeta datum in časovnica zaključka študija, ki obsega razstavo in zagovor diplomskega/magistrskega dela. Razstava se postavlja štiri dni pred zagovorom, glede na navodila Komisije. Razstava poteka, kot je predpisano v pravilniku (2 plakata + maketa).

Zagovor diplomske/magistrske naloge obsega: predstavitev naloge v skladu s Pravilnikom in navodili (15 minut za diplomsko nalogo, 25 minut za magistrsko nalogo). Na zagovor študent prinese tri vezane izvode naloge (+ izvod za somentorja), osebno mapo in CD z diplomsko nalogo v pdf.

OSEBNA MAPA
Osebna mapa naj odraža kakovost vašega urbanističnega dela. Pri tem je pomembno naslednje: izbor projektov in nalog, ki naj obsega urbanistično projektiranje, ureditev listov, predstavljene so lahko tudi tekstualne naloge; grafična usklajenost nalog. Dodani del so lahko tudi: fotografije, hobiji, izdelki, obštudijsko delo ipd.

PLAČILO STROŠKOV ZAKLJUČNEGA DELA Z ZAGOVOROM
Več o tem si preberite na strani Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma ...več
ter v skladu z objavo z dne 26. 1. 2018 Plačilo zaključnega dela z zagovorom (obvestila) ...več Na osnovi dialoga med predstavniki študentov in vodstva UL je dne 14. 10. 2017 pričela veljati novela Statuta UL (Ur. l. RS, št. 56/2017), ki v 202. členu dodaja pojasnilo: »Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.«

ŠTUDIJSKA PRAKSA PUŠU, DMŠU
Načrt za izvajanje prakse …več
Obrazec za potrditev prakse dobite v referatu za študentske zadeve. Obrazec v referatu lahko prevzamete, ko imate urejeno pogodbo o praksi.
Z inštitucijo je potrebno skleniti pogodbo, ki jo dobite v Referatu za študentske zadeve (ga. Šinkovec) priloga_Okvirni program dela ...več
Vzorec pogodbe inštitucija pošlje v pregled na naslov alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
Priloga k pogodbi je potrdilo delovnega mentorja o izobrazbi.
Delovni mentor mora imeti izobrazbo iz področja urbanizma ali sorodnih ved, najmanj 8 ravni (SOK; glede na Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, 2016).
Potrjeno in pregledano pogodbo oddate v Študentskem referatu ga. Danijeli Šinkovec.
Poročilo (PUŠU) naj bo napisano glede na priloženo predlogo ...več
DMŠU ‒ oddate samo potrjeno potrdilo o praksi koordinatorju študijske prakse.

Prakso lahko na podlagi prijave izvajate pri: Ministrstvu za okolje in prostor RS, Urbanističnem inštitutu RS, Ljubljanskem urbanističnem zavodu.
Pomoč pri urejanju prakse, e-pošta: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si, s pripisom stopnje študija in izbrano institucijo.

Prakso lahko izvedete tudi na drugih institucijah, po individualnem dogovoru (občine, biroji ipd.).

 


Frequently asked questions - FAQ

PUŠU - First-Cycle University Study Programme in Urbanism
DMŠU - Second-Cycle Master’s Study Programme in Urbanism

NEW: WHAT IS YEAR PLUS?
During their first year at the University of Ljubljana, international students may attend the so-called Year Plus, in which the Slovenian language courses are mandatory. Year Plus is designed to help international students to adapt to the Slovenian system and culture in their first year of study in Slovenia. ...more 

Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma
Introduction to the Terminology of Architecture and Urbanism
obštudijska dejavnost_extracurricular course
headed by doc. dr. Ilka Čerpes, see scedule - Friday, Office room 43 (2 hours per week).

Podrobnosti …več, More about the course …more, Application Form ...more

 

academic year 2020/21

MEETINGS OF THE STUDY AFFAIRS COMMISSION (KŠZ): published on the website …more

STUDY RULES AND REGULATIONS
All regulations and instructions are published also for PUŠU and DMŠU studies under “UL FA Study Rules and Regulations ...more
More information is provided in the annual Study Programme Brochure.
PUŠU ...more
DMŠU ...more

APPLICATION FORMS
All information, templates for various applications are published on the website ...more

APPLICATION FOR CONDITIONAL ENROLMENT
Conditional enrolment may be granted based on the following grounds:
- Application for Progression to a Higher Year (without completed conditions)
- Application for Re-Enrolment in the Same Year (without completed conditions)

Please find more detailed information on the website under Applications ...more

UNIVERSITY STUDY PROGRAMME, LONG-CYCLE MASTER’S STUDY PROGRAMME:
Via the student information system (ŠIS), the students can submit (INSTRUCTIONS) the following applications to be examined for approval by the Academic Affairs Commission. The entire procedure is described in the Instructions document.

ADDITIONAL YEAR
Registration of an additional year (first-time) and extension. All information for 2018/19 apply to PUŠU and DMŠU as well. More at ...more

SUSPENSION OR TERMINATION OF STUDIES
This information applies also to PUŠU and DMŠU students. More on the webpage ...more

URBAN DESIGN 2020/21
· PUŠU:
Urban Design Studio 1, 2 and 3
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom
doc. dr. Ilka Čerpes, asist. Aleksander Vujovič
doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, asist. Sinan Mihelčič

Urban design Studio 2 - doc. dr. Matevž Juvančič

· DMŠU:
Urban Design Studio  1
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom
doc. dr. Ilka Čerpes, asist. Aleksander Vujovič
doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, asist. Sinan Mihelčič

Urban Design Studio  2 (mentors of master thesis)
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Ilka Čerpes, doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar, doc. Aleksander S. Ostan, doc. dr. Matevž Juvančič. Izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, prof. mag. Tadej Glažar

The elective courses (list of Urbanism courses) must be registered in ŠIS by: 9 October 2020.
The criteria on the recognition of the knowledge obtained, including that of elective courses, are based on the content (when in doubt whether the selected whether the course is a Bachelor's or Master's course).

he student is required to complete 60 credits per academic year (minimum per year), but additional content may be registered in the electronic student’s transcript (the application to recognise these courses is submitted to the Academic Affairs Commission). For all additional content, please use the form for elective courses of the University of Ljubljana provided below, where the form purpose is highlighted (extracurricular, mobility, additional content, etc.).

The applications for registering external elective courses (designated in the curriculum as “UL elective courses” ) must be submitted to Ms Danijela Šinkovec at the Student Affairs Office by 10 October 2019. Application ...more

For activities outside the programme use the same form as the one provided for elective courses ...more

ELECTIVE COURSES FROM THE LONG-CYCLE MASTER’S STUDY PROGRAMME IN ARCHITECTURE (EMŠA) COUNT AS EXTERNAL COURSES OF THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA
The list of recommended elective courses for PUŠU is available at ...more
The list of recommended elective courses for DMŠU is available at ...more
As part of UL’s elective courses, the student is free to choose a course from any study programme at UL.

Changes concerning elective courses require the approval of the Academic Affairs Commission, based on the application submitted.

Please ensure that you complete the required number of ECTS credits achieved in elective courses.
PUŠU – 2nd year = 6 ects
PUŠU – 3rd year = 5 ects (Urbanism list) + 10 ects (external elective courses, from other study programmes, e.g. EMŠA)
DMŠU – 1st year = 6 ects (Urbanism list)
DMŠU – 2nd year = 6 ects (external elective courses, from other study programmes, e.g. EMŠA)

Note: The elective course Urban Design Workshop (at PUŠU or DMŠU) can be selected only once and shall be registered as an elective course from the Urbanism study programme group.

APPLICATION DEADLINE TO MASTER’S STUDY PROGRAMME IN URBANISM
Application deadline: (_____ for enrolemnt s. year 2021/22 the date will be published till april 2021). After the expiration of the application deadline (pre-registration does not count as enrolment), applications for enrolment in the study programme in the current year can no longer be accepted. All the necessary enclosures for the students enrolled in the First-Cycle University Study Programme in Urbanism are kept by the UL FA Student Affairs Office, other students must submit the enclosures (the date will be published till april 2021), according to the list. ...more

Enrolment in the Second-Cycle Master’s Study Programme in Urbanism for all applicants: the date will be published till april 2021. If the student does not enrol on the date specified, his/her application is deemed to be withdrawn.

DIPLOMA, MASTER’S THESES
All information is published on the website, please see under the relevant category ...more
First-Cycle University Study Programme in Urbanism
Second-Cycle Master’s Study Programme in Urbanism

DATES FOR THESIS SUBMISSION (DIPLOMA AND MASTER’S) FOR REVIEW AND DEFENCE
- 6.11.2020 review, 13.11.2020 (PUŠU) defence, 20.11.2020 (DMŠU) defence
- 4.12.2020 review, 11.12.2020 (PUŠU) defence, 18.12.2020 (DMŠU) defence
- 5.3.2021 review, 12.3.2021 (PUŠU) defence, 19.3.2021 (DMŠU) defence
- 2.4.2021 review, 9.4.2021 (PUŠU) defence, 16.4.2021 (DMŠU) defence
- 24.6.2021 review, 2.7.2021 (PUŠU) defence, 9.7.2021 (DMŠU) defence
- 10.9.2021 review,17.9.2021 (PUŠU) defence, 24.9.2021 (DMŠU) defence

More data in the link...more

DIPLOMA/MASTER’S THESIS APPLICATION SUBMISSION
The diploma/master’s thesis application and the content specified must be in line with the Rules on the Final Thesis in the Urbanism Study Programme ...more
and the Guidelines for Preparing the Diploma Thesis …more or Master’s Thesis ...more
The diploma/master’s thesis application is submitted on the form prescribed, available at ...more
The diploma/master’s thesis application is accompanied by the student’s portfolio in PDF format, to be sent to: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
The approved thesis topic (with corrections) and the recorded expiration of approval are valid according to the Rules on the Final Thesis in the Urbanism Study Programme.

All documents for Diploma Thesis in zip ...more and Master Thesis in zip ...more

UDC WITH DIPLOMA/MASTER’S THESES
At least 10 days before submitting the thesis for review, please send a request via email to the library to be assigned an UDC (attach the table of contents and the first pages of the thesis; the text does not need to be completed and can be changed further). The UDC must be included in the bound copy of the thesis, but it is not required when submitting the thesis for review.

Please send an Email to the UL FA Library at: knjiznica@fa.uni-lj.si

Link to the format of the message for the Library ...more

SUBMISSION OF THE DIPLOMA/MASTER’S THESIS FOR REVIEW BY THE ACADEMIC AFFAIRS COMMISSION
The submission of the diploma/master’s thesis for review starts by submitting the form Diploma/Master’s Thesis Review Approval. Submit the completed and signed form (PUŠU, DMŠU – signed by the supervisor) to the Student Affairs Office at least three days prior to the submission deadline for thesis review; the dates are set and published for each academic year.

On the date set for the review of the diploma/master’s thesis, submit one copy of the thesis and the personal portfolio to the Thesis Revision Committee. On the same day, the Committee gives its opinion and suggests corrections, amendments, etc.

DEFENCE OF THE DIPLOMA/MASTER’S THESIS
Following the approval of the diploma/master’s thesis by the Review and Defence Committee, the date and timeline for completion of studies are prescribed, which includes an exhibition and defence of the diploma/master’s thesis. The exhibition shall be set up four days before the defence date, following the Committee’s instructions. The exhibition takes place as provided for in the Rules (2 posters + a model).

The defence of the diploma/master’s thesis includes the following: thesis presentation according to the Rules and instructions (15 minutes for the diploma thesis, 25 minutes for the Master’s thesis). The student brings three bound copies of the thesis (+ a copy for the co-supervisor), the personal portfolio, and a CD containing the thesis in PDF format to the defence.

PERSONAL PORTFOLIO
The personal portfolio should express the quality of your work concerned with urbanism. The following is particularly important: selection of projects and assignments concerned with urban design, organisation of sheets, textual works can be presented as well; graphical consistency of the works. Photos, hobbies, products, extracurricular works may be included.

FINAL THESIS DEFENCE FEES
Please find more information about this at ...more
and in the publication of 26 January 2018 – Fees for Final Thesis Defence (Information) ...more. Dialogue between students’ representatives and UL management led to amendment of the UL Statute (Official Gazette of the RS, No. 56/2017), which entered into force on 14 October 2017, with the following explanation added in Article 202: "The provision of Article 128 shall not apply to those students who passed all their exams and to students who have passed all the exams and completed all other obligations of the study programme in the time prior to losing the status of the student, but who did not submit the final work, if not more than two years have passed since the loss of the student status, provided that they have handed in the final work by 1 October 2019."

PUŠU & DMŠU STUDY PRACTICE
Plan for the study practice…več
You can get the Practice Placement Confirmation Letter from the Student Affairs Office. 
With the institution has to be signed the contract (which you also get from the Student Affrairs Office, Mrs. Danijela Šinkovec) and you have to add Framework Work Programme ...more before you start the practice.
The templae has to be sent for the check to alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
The annex to the Contract is a certificate of the mentor's education.
The working mentor must have an education in the field of urbanism or related science, at least 8 level (SOK; According to the Law on the Slovenian Qualifications Framework, 2016).
Confirmed and finaly checked contract has to be delivered to the Student Affairs Office to mrs. Danijeli Šinkovec.
A Practice Placement Report (applies to PUŠU) should be written using the template ...more
DMŠU – only a Practice Confirmation Letter is required, to be submitted to the study practice coordinator.

You may apply to complete your practical placement with the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the RS, Urbanistični inštitut RS, or Ljubljanski urbanistični zavod. 
For more email to: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si, indicating the study programme level and the selected institution.

You can do your practical placement, per individual agreement, in other institutions as well (municipalities, design studios, etc.).