AR 2016/1, Letnik XVII
Uvodnik

V tej številki so članki, ki obravnavajo področje večstanovanjske gradnje, kvalitete in uporabne vrednosti bivanja. Avtorici izr. prof. Metka Sitar in arhitektka Nataša Šprah sta v članku Vrednotenje uporabne vrednosti stanovanj za dvig bivalne kakovosti predstavili vrednotenje na izbranih treh primerov večstanovanjske zazidave v Mariboru. Pri vrednotenju sta uporabili t.i. švicarski način, ki je bil smiselno preslikan na slovenske razmere. Avtorici sta izpostavili potencialne možnosti vključevanja inovativnih meril kakovosti v strateške dokumente in zakonodajo na področju obnove teh sosesk.
Avtorica dr. Sabina Tanović se je v članku From temporary to permanent : public mourning and the architecture of memorial space posvetila prostoru žalovanja. Izbrala je primere žalovanja na javnih mestih in jih komparativno predstavila. Vsebinsko posega v tematiko odnosa posameznika do javnega prostora v relacijo odnosa množice do istega prostora, ali je možna participacija javnosti pri zasnovah in oblikovanju prostorov spomina in žalovanja. Prostor spomina je družbeni konsenz politike, stroke in javnosti; prostor žalovanja pa je prostor družbeno kritičnega dogodka. Ta slednji nastane neposredno po dogodku, manifestira se z zbiranjem ljudi na lokaciji. Avtorica zavzema stališče, da je žalovanje proces; družbeno žalovanje je prežeto z impulzom tragičnega dogodka in se manifestira z združevanjem žalujočih na javnem mestu (odprtem prostoru), ki se tako »množično« čustveno izpostavijo na javnem mestu.
Prispevek izr. prof. Tadeje Zupančič in dr. Eli Hatleskog z naslovom Kaj sproža preobrazbe kreativnih umetniških praks in kaj vodi njihovo delovanje v javnosti? je nastal po uspešnem in odmevnem projektu ADAPT-r. Avtorici v članku predstavljata delujoče metode prepoznavanja posamičnih in kolektivnih raziskovalnih tradicij in afinitet hibridne dualistične raziskovalne tradicije na UL FA. Sočasnost strogega znanstvenega raziskovanja in prostorskega oblikovanja je na UL FA konstanta in ključno vpliva na kvalitativni proces izobraževanja in raziskovanja na področju arhitekture in urbanizma.
V pričujoči reviji so vključena še strokovna besedila: recenzija monografske publikacije Sustainable design of energy efficient family houses (Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik); poročila z delavnica, kongresov in razstav.

Urednik

Editorial

In this issue prof. Metka Sitar and Nataša Šprah in the article Use value assessment for raising the quality of housing  open an interesting discussion in the field of housing quality in the Maribor, they used Swiss model to expose criteria of quality of dwellings and multi-family residential housing. The results are pointed towards practice: to improve strategic documents and implement legislative in the field of housing. The criteria are general and may be applied as general indicators in Slovenian planning strategy.
Dr. Sabina Tanović in the paper From temporary to permanent : public mourning and the architecture of memorial space discuss the theme of mourning in the public space and put a relation in-between memorial spaces and spontaneous mourning. Interesting theme of presence of memorials and the collision of the interests in the architecture of open public space. 
In the article of prof. Tadeja Zupančič na dr. Eli Hatleskog, Transformative triggers and public behaviours of creative practices the role of ADAPT-r project is presented. The authors give a summary of some criteria developed within the project. They used interview as the research method, interviews provided sources to expose ’Transformative Triggers’ and ‘Public Behaviours’ in a research. Authors pointed out: ’It has helped us to identify the resonance of the hybrid tradition of the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, within this and other creative practice research contexts, the flows of research influences and the triggers of its transformations. ’
In this issue are along scholar papers are:  book review of Sustainable design of energy efficient family houses (Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik); reports from workshops, exhibitions and congresses.


The Editor

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Metka Sitar, Nataša Šprah
VREDNOTENJE UPORABNE VREDNOSTI STANOVANJ ZA DVIG BIVALNE KAKOVOSTI USE VALUE ASSESSMENT FOR RAISING THE QUALITY OF HOUSING

Sabina Tanović
FROM TEMPORARY TO PERMANENT : PUBLIC MOURNING AND THE ARCHITECTURE OF MEMORIAL SPACE

Tadeja Zupančič, Eli Hatleskog
KAJ SPROŽA PREOBRAZBE KREATIVNIH UMETNIŠKIH PRAKS IN KAJ VODI NJIHOVO DELOVANJE V JAVNOSTI? TRANSFORMATIVE TRIGGERS AND PUBLIC BEHAVIOURS OF CREATIVE PRACTICES

Recenzija knjige / Book Review
Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik
SUSTAINABLE DESIGN OF ENERGY EFFICIENT FAMILY HOUSES

Delavnice / Workshops
Jurij Kobe
DELAVNICA RADOVLJICA, ŠTIRJE RAZMISLEKI 2015 ARHITEKTURNO-URBANISTIČNA DELAVNICA