REZULTATI

DELOVNI ODBORI PROJEKTA
Projektna skupina je na prvem delovnem sestanku, ki je potekal 22. oktobra 2016, organizirala delo z imenovanje članov v tri odbore, ki bodo nadzorovali potek dela v okviru projekta in kakovost rezultatov.

- UPRAVNI ODBOR
asist. Boštjan Koritnik, UL PF
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, UL FA
asist. dr. Matej Nikšič, UI RS

- TEHNIČNI ODBOR
asist. Boštjan Koritnik, UL PF
asist. dr. Mitja Blaganje, UL FA
mag. biba Tominc, UI RS

- VSEBINSKI ODBOR
izr. prof. dr. Senko Pličanič, UL PF
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, UL FA
asist. dr. Matej Nikšič, UI RS


AKTIVNOSTI
Program dela je v razdeljena na štiri (4) delovne pakete (označeni z R_raziskava). Slednje zaobjema celovito vsebino projekta, v ta del se prepletajo tudi upravljanje, diseminacija in mejniki (glej tabelo pod točko Časovni napredek projekta). Upravljanje projekta predstavlja en (1) delovni paket (označen kot V_vodenje), diseminacijo rezultatov kot en (1) delovni paket (označeno kot D_diseminacija rezultatov), mejniki v projektu pa so definirani kot trimesečna dinamika dela (označeni kot M_mejnik).

- DELOVNI PAKET 1
Vsebina: Pregled literature bo opravljen na podlagi zastavljenega cilja: možnosti upravljanja procesov načrtovanja in izvedbe v slovenskem poslovnem prostoru. Vzporedno s tem bomo ponovno pregledali zakonodajo – Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006, ZJZP). V drugem koraku bomo analizirali stanje lokalnih skupnosti (mestnih občin in njihovih sprejetih oziroma osnutkov TUS). V ta namen bo opravljeno terensko delo z razgovori oziroma pol-strukturiranimi intervjuji z različnimi deležniki. V okviru dela z lokalnimi skupnostmi bomo pregledali – na terenu in s pomočjo dokumentacije – lokacije, pripravili na posladi SWOT analize in dokumentacije ter urbanistično-prostorskih kazalnikov merila za opredeljevanje potenciala lokacij. Vzporedno s temi dejavnostmi bomo pregledali tudi tuje in domače že izvedene projekte z JZP, jih ovrednotili in predvsem sestavili nabor težav in napak, ki se zgodijo v procesu sklenitve in izvajanja urbanih projektov z JPZ.

Metoda
: V R_1 bodo uporabljene metode dela kot so: proučevanje literature, terensko delo, pol-strukturirani intervjuji, analiziranje prostora preko urbanističnih kazalnikov.
Cilj: najpomembnejši cilj R_1 je: Možnosti upravljanja procesov načrtovanja in izvedbe v slovenskem prostoru. Pomemben cilj projekta je definiranje nabora možnih težav ob izvajanju urbanih projektov z uporabo JZP. Pregled stanja na terenu. Definiranje testnega vzorca TUS MO, na katerem bomo izvedli vse nadaljnje korake raziskovalnega dela.

- DELOVNI PAKET 2
Vsebina: V R_2 se bo nadaljevalo zastavljeno delo v prvem delu raziskave, in sicer definiranje tipologije urbanih projektov glede na raziskave TUS, stanje v prostoru in analizo potencialnih lokacij. V tem delu raziskave bo večji del namenjen definiranju upravljavsko-pravnih procesov, možnih spodbud in oblik soudeležbe zasebnega kapitala. Poseben del bo namenjen podrobni analizi in spremljanju procesa oblikovanja urbanističnih zasnov (različnih scenarijev) strateških usmeritev po TUS in korakov za doseganje ciljev izvedbe v prostoru, kot tudi definiranje možnih scenarijev za različne tipe urbanih posegov v prostor. V okviru R_2 bo posebna pozornost namenjena definiranju predvidenih dejavnikov uspeha, s čimer se posameznim projektom zagotove integriranost, trajnost in privlačnost.

Metoda: V R_2 vodo uporabljene metode dela kot so: urbanistično projektno delo, oblikovanje scenarijev, predvidevanje možnosti razvoja, definiranje urbanističnih kazalnikov, terensko delo, pol-strukturirani intervjuji, razumevanje prostora preko urbanističnih kazalnikov.
Cilj: Uporabnost obstoječih in potencialnih prostorskih instrumentov, pregled sodobnega oblikovanja in načrtovanja urbanih projektov, posegov in scenarijev ter razvojna prilagodljivost spreminjanja posegov v prostor.

- DELOVNI PAKET 3
Vsebina: R_3 sloni na pregledu sodobnih oblik JPZ, ki bi omogočali izboljšanje prakse, izboljšavo upravljavske zmogljivosti in revizijo postopkov, oblik in vpeljave možnosti JPZ za urbane projekte. Pri analizi JZP in reviziji prestopka se bomo osredotočili na procese urbanih projektov preko spoznavanja osnov posameznih faz: definiranje projekta, planiranje projekta, organiziranje projekta, izvedba in zaključek projekta ter monitoring (celoviti nadzor sprememb). Pregled pomembnih orodij za nadzor in spodbujanje kvalitete urbanističnega oblikovanja (kvantitativni in kvalitativni kriteriji in merila) in njihova uporaba v planerski praksi. V okviru R_3 se bo raziskava delno opredelila tudi do vidikov drugih področij in kriterijev v JZP.

Metoda: Proučevanje dokumentov, pregled tujih dobrih praks in novosti.

Cilj: Možnosti spodbud za večjo pobudo zasebnega kapitala.

- DELOVNI PAKET 4
Vsebina: R_4 je namenjen preveritvi vseh zbranih raziskovalnih podatkov in opravljenega raziskovalnega dela ter usmeritev v oblikovanje konceptov metode, podatkovne baze, priporočil za lokalne skupnosti, urbanistične delavnice. Osrednji vsebinski del bo namenjen tudi oblikovanju koncepta svetovalne pisarne za nadaljnji, trajnostni proces raziskave od preveritve znanstvenega dela do prenosa v prakso.

Metoda: Osnovna metoda za celoten delovni sklop je participacija različnih deležnikov. Z urbanistično/arhitekturnimi delavnicami raziskujemo tiste možne strokovne mehanizme, s pomočjo katerih bi bilo mogoče izdelati in realizirati vizijo urbanega razvoja, ki bi predvsem gradila na vzpostavljanju novih programskih in prostorskih ravnotežij ter hkrati omogočala soobstoj doslej na prvi pogled nasprotujočih si entitet v prostoru.

Cilj: Oblikovanje konceptov metode za izvajanje urbanih projektov z uporabo JZP, vzpostavitev podatkovne baze (koncept), urbanistična delavnica kot preveritev vsebine projekta, priporočila za lokalne skupnosti, oblikovanje zaključnega poročila raziskave 'Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno-zasebnega partnerstva'.


PRENOS ZNANJA
Raziskava bo usmerjena v prenos znanja v prakso na dveh ravneh:

Prva raven, ki je neposredno vezana na raziskavo in je del ravni R_4 – delovni sklop raziskave, ki je predvsem namenjen razvoju orodij in neposrednih rezultatov raziskovanja: koncept podatkovne baze JZP in priporočila za lokalne skupnosti za upravljanje z JPZ; vsebuje definirane postavke, ki kažejo na neposredni prenos v uporabnost rezultatov raziskave, kot so:
– koncept metode za opredelitev urbanih projektov primernih za JZP – prikaz načina vrednotenja posegov, kar je v pomoč lokalnemu, regionalnemu in nacionalnem nivoju odločanja;
– koncept vzpostavitve podatkovne baze že izvedenih projektov – pomoč potencialnim odločevalcem o razvoju novih konceptov JPZ;
– izdelava priporočil za lokalne skupnosti za upravljanje z JPZ, njih upravljanje na podlagi slabe in dobre prakse pri izvajanju projektov / koncept priročnika in koncept svetovalne pisarne.

Druga raven pa zadeva prenos znanja kot izobraževalnega instrumenta, in sicer med raziskovalci, ki so vpeti v to raziskavo in poučevanje v okviru različnih študijev, ki zadevajo načrtovanje prostora.

Po načinu prenosa znanja bo raziskava slonela na sodobnih načelih posredovanja znanja preko komunikacije z različnimi akterji – preko dela na urbanističnih delavnicah. To gre za izobraževanja in delavnice s strokovnimi skupinami, katerih namen bo strokovnim službam približati podjetniško razmišljanje ter jih opremiti z znanjem in orodji za doseganje soglasja z investitorji na način, da je izpolnjen visok standard zaščite javnega interesa ob hkratnem zagotavljanju ekonomske upravičenosti naložbe. Delavnice se bodo izvajale v obliki vključevanja javnosti, namen tega pa je širšo javnost opremiti z znanji in orodji za aktivno in konstruktivno vključevanje v razprave prostorskega urejanja, z prenosom razumevanja vidikov dobrega in trajnostnega urbanističnega načrtovanja, ki tudi dolgoročno vplivajo na ekonomsko donosnost (interes kakovosti prostorskega posega pred interesom kratkoročnega ekonomskega dobička).


REZULTATI
- ČASOVNI NAPREDEK PROJEKTA
Načrt raziskovalnega in projektnega dela je zasnovan kot proces projektnih aktivnosti, ki se medsebojno logično in racionalno dopolnjujejo na 12-mesečni časovnici projekta.

Raziskovalno delo v projektu predvideva tri delovne sklope projekta: (V) vodenje, (R) raziskovanje oziroma razvoj, (D) diseminacija rezultatov. Sklop raziskovanja (razčlenjen v delovne sklope R 1 – 5) in razvoja je nadalje členjen v posamezne raziskovalne faze po mesecih trajanja projekta. V drugem delu časovnice so predstavljeni 4 (štirje) mejniki (M), preko katerih bo projekt napredoval do končnih rezultatov.

Časovnica ...več


< nazaj

 

 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

REZULTATI

KONTAKT