AR 2015/2, Letnik XVI
Uvodnik

V tej številki smo strnili različne prispevke začenši na področju arhitekturne dediščine. Avtorji Potočnik, Kobe in Kosmatin Fras predstavljajo odnos družbe do barve v okvirih arhitekturne dediščine. Ugotavljajo, da zaznava barv z vidika tehnologije ne predstavlja ovir pri dokumentiranju. Izpostavljajo bolj perečo problematiko: vrzel med splošnim razumevanjem vrednosti dediščine med vsebino dokumentov in barvno komponento teh istih dokumentov. Diskusija prispevka se naslanja na lastne vire in tudi še na mednarodna načele in prakse v tujini. Prispevek avtorji zaključijo, da je odnos do barve subjektiven, a vendarle lahko z ustreznimi metodami (laserski skener, fotografija, itd.) barvo in dediščino tehtneje ovrednotimo ter v skrajnem primeru reproduciramo.
Kolegica Hudnik v prispevku predstavlja dve kitajski mesti Peking in Šanghaj, vsebinsko se osredotoča na pojavnost javnega prostora v treh kontekstih: socializma, ekonomije in razvoja kitajske družbe. Kitajska s svojim intenzivnim razvojem na vseh možnih področjih postavlja nove relacije v svetu. Avtorica neskromno začenja s tem prispevkom serijo vsebinskih pogledov na t.i. hiperurbanizacijo oz. urbanega booma, kot ga imenuje Neville Mars. V zaključkih, ki so mestoma manifestativni zavzema stališče, da mesta ne smejo slediti diktatu tržne logike in nesmiselnih investicij, ki se ne prilagajajo specifičnemu kontekstu družbe in prostora. Avtorica izpostavlja, daje prav hiperurbanizacija prevzela načela globalne ekonomije in zanikanja družbenega kapitala. Ne tem mestu dodajam, da je hiperurbanizacija del »jedrskih« konic kapitala brez meja. Odprti javni prostori so v tem pogledu rezultati implozije družbenih vrednot in eliminacije socialno-kulturnega konteksta.
S prispevkom na temo arhitekturnih refleksij se bralci pomaknemo od hitrega urbanega razvoja na področje raziskovanja procesa oblikovanja in predstavitve oblikovanja v javnem prostoru. Avtorica Juul nadaljuje diskurz o vplivu političnega sistema na arhitekturo in zaznavo prostora. Teorem, da javni prostor ne bi smel biti oblikovan izključno za določen del družbe in da vse mesta ne bi smela stremeti v kopiranje podob mest, je dobro izhodišče za razmislek in raziskavo. Avtorica v prispevku predstavlja zbir lastnih praks z možnostjo ustvarjanja javnega prostora iz delovanja in ne iz oblike. Tu bi bila zanimiva dialektična razparava med Juul in Hudnik, saj je javni prostor v Pekingu in Šanghaju rezultat delovanja družbe (kakršne koli) in zanikanja oblike. Jullova izpostavlja inovativnost snovanja in arhitekturne komunikacije v javnem prostoru.
Arhitekturno snovanje del procesa inovativnosti. Vsaka prostorska rešitev je inovacija. Avtorja Vreš in Demšar Vreš v prispevku predstavljata inovativnost v praksi: glamping. Nagrajeni projekt Garden Village Bled je primer dobre prakse, kjer so strnili sredstva, vizijo in znanje arhitekti, krajinski arhitekti ter investitor. Poleg projekta na Bledu avtorja predstavita primere dobre prakse glamping letovišč iz Kanade, Tanzanije in Avstralije. Projekti niso zgolj prostorske rešitve, temveč posegajo tudi na družbeno področje: promocija kulture avtohtonih prebivalcev Avstralije, vključevanje indijanskih plemen Kanade ali aktivno delovanje na področju edukacije o biološki raznovrstnosti območja. Projekti predstavljajo skladnost med  krajinsko zasnovo in arhitekturo. Prispevek je dober primer promocije sodelovanja med strokami.
Mladi kolegici Stare in Pezdir z lastnima prispevkoma predstavljata rezultate med disciplinarnega projekta: Raziskovanje procesa managementa: Potencial trženja trajnostnega turizma v Ljubljani. Projekt je povezal Ekonomsko fakulteto UL, Naravoslovnotehniško fakulteto UL in Fakulteto za arhitekturo UL ter zasebno podjetje Kaaita, d.o.o.. Izmuzljiv izraz trajnost v turizmu smo s tremi predlaganimi modeli dobro opredelili in smiselno vključili v lokalno skupnost (Turizem Ljubljana), saj bo v letu 2016 mesto Ljubljana Zelena prestolnica. Največji dosežek je v tem, da je bil študentski predlog Po zmajevi poti deležen intenzivnega zanimanja Turizma Ljubljana in kaže da bo projekt v modificirani obliki ugledal luč sveta. Ekipa študentov omenjene skupine ima velike možnosti, da bo projekt iz prototipa prešel v tipizirani modelni produkt trajnostnega turizma MOL.
Projekt je presegel osnovna pričakovanja mentorjev in študentov. Da bi omogočili čim večjo odmevnost našega projekta smo se mentorji odločili, da bomo izvedli didaktično razstavo s plakati in zgibanko, ki jo bomo gostili na članicah UL. Projekt PKP je dobra pot pri opolnomočenju mladih, da so zmožni presegati ustaljene okvire študijskih smeri in da je sodelovanje ključ do poslovne uspešnosti.
Srečno v 2016.
Urednik

Editorial

This issue has papers from different areas concerning public space in Beijing and Shanghai, architectural heritage, colour, and sustainability issues in management and performing research in public space. Paper from authors Potočnik, Kobe and Kosmatin Fras presents the attitude towards colour in architectural cultural heritage (ACH) valorisation. They explored legislative as a framework for experts in practice. Papers includes brief overview of international (ICOMOS) charters and conventions in the field of ACH. Paper focus is not the technology of documentation, this issue has been already discussed in previous AR issues. Topics of the discussion are wider: relationship and importance of colour values between common (public) and declared (expert) in the field of ACH. Accuracy, precision and singularity of data have relevant role when the reproduction of the ACH monument at stake.
Continued issue of the journal content is focused in the eroding values and the discussion about the importance of the public open space. Location: China, as the most hyper-developing region in the world, so far. Hudnik paper presents selected open spaces in urban bursting cities Shanghai and Beijing. Presentation is not architectural, it is a discussion and critique borrowing the theories of socialism, global economy and sociology. Volatile hyper urbanisation goes hand in hand with laissez-faire capital. However the term of laissez-faire promote non-governmental interference in China does the opposite. Strict governmental capital control produces ideal environment for devastating open space development. Urban boom as Neville Mars describe China’s urban development promote dull narrow capital investment cycle gaining towards fast capital revenues. In the few days in January some clear signs of new global crisis were documented: China Stocks: Trading Called Off for Second Time This Week
(see: The Wall Street Jounal: http://www.wsj.com/articles/china-stocks-trading-called-off-for-second-time-this-week-1452133928). The Hudnik paper may be a start of series of discussion papers about the role of capital investment and the role of open space. Some relation may be foud in Tuna’s paper in previous AR issue.
Our guest researcher at UL FA Juul has prepared an interesting paper about architectural interventions as part of critical spatial practice. Jull starts with the axiom that the public space should not be designed for one part of society (unilateral). Architectural research including political theory gives the paper good framework and starting point to transcript theory in practice. Jull has several practical examples and presents several own projects as action responses in the open public space. Those close relations are much needed in all kind of societies, democratic and “monocratic”.
Authors Vreš and Demšar Vreš are taking great concern about capital investment needs with the canons of architectural design. The project Garden Village Bled promotes glamping and make new ties between tourism and landscape architecture. Paper includes few selected international projects as best practice cases. Case studies are related with architecture, landscape architecture, economy, tourism and last but not least: natural and cultural diversity. They promote the term of sustainability in the manner as C. Alexander pointed: sustain and ability to sustain.
In this manner the last two papers are presented. Young colleges Pezdir and Stare were part of interdisciplinary project research team (Faculty of Economics UL, Faculty of Natural Sciences and Engineering UL and Faculty of Architecture UL, Kaaita, d.o.o.). The aim of the project was to define sustainable management process using social innovation methods. The project was successfully finished in 2015. In the year 2016 we will put efforts to promote results of the project in practice.

Happy 2016.


The Editor

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Irena Potočnik, Jurij Kobe, Mojca Kosmatin Fras
TEHNOLOŠKI VIDIK BELEŽENJA BARV PRI DOKUMENTIRANJU IN VREDNOTENJU ARHITEKTURNE DEDIŠČINE
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF RECORDING COLORS IN DOCUMENTATION AND EVALUATION OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE

Špela Hudnik
NOVI PEKING IN SIJAJNEJŠI ŠANGHAJ – VIZIJA JAVNEGA PROSTORA V TREH KONTEKSTIH
NEW BEIJING AND GREATER SHANGHAI - VISION OF PUBLIC SPACE IN THREE CONTEXT

Gitte Juul
REFLECTING ON ARCHITECTURAL INTERVENTIONS AS A WAY OF RESEARCHING THE PUBLIC REALM
REFLECTING ON ARCHITECTURAL INTERVENTIONS AS A WAY OF RESEARCHING THE PUBLIC REALM

Gregor Vreš, Tina Demšar Vreš
GARDEN VILLAGE BLED GLAMPING KOT INOVATIVNA REVITALIZACIJA DEGRADIRANE KRAJINE
GARDEN VILLAGE BLED GLAMPING AS AN INNOVATIVE REVITALIZATION OF DEGRADED LANDSCAPE

Sandra Stare
PRISTNI OKUSI, TRAJNOSTNI TURIZEM V LJUBLJANI
SLOVENIAN AUTHENTIC TASTES, SUSTAINABLE TOURISM IN LJUBLJANA

Meta Pezdir
ZMAJČKOVA POT KOT ARHITEKTURNO-EKONOMSKI MODEL TRAJNOSTNEGA TURIZMA LJUBLJANE
THE DRAGON’S ROAD AS ARCHITECTURAL-ECONOMIC MODEL OF SUSTAINABLE TOURISM IN LJUBLJANA