AR 2015/1, Letnik XVI
Uvodnik

V tej številki revije AR so prispevki zelo raznovrstni in zajemajo področja arhitekture od statističnih metod prilagodljivemu načrtovanju večstanovanjske gradnje do oblikovanja obrednega posodja. Skupna nit prispevkov ni razvidna na prvi pogled, šele ob prebiranju vsebine je razvidna želja in usmerjenost avtorjev, da zberejo, analizirajo in opišejo problematiko, ki je vezana na prostor časa. Avtorji na različne načine odgovarjajo na tematiko arhitekture, pogost odgovor je pogled od tu-zdaj na tu-nekoč za tu-jutri. Prispevki pa ne ostajajo le pri osnovni lokaciji, temveč presegajo meje in skušajo predstaviti generičnost ugotovitev za tam-jutri. S tem objavljeni prispevki ne ostajajo zgolj Slovenski, Nizozemski, Poljski, Španski ali Italijanski, temveč svetovni.  Vsi prispevki so sočasno objavljeni še na svetovnem spletu. Objavljeni so kot odprti članki, saj je namen objav prispevkov v širjenju znanja in medsebojni delitvi ugotovitev. Znanost za vse in vsakogar, to je vodilo univerze.
Kolega doc. dr. Matej Blenkuš in Saša Popovič opisujeta potrebo po načrtovani in izgradnji prilagodljive večstanovanjske gradnje. Tematiko vpenjata med arhitekturo in tehnologijo izvedbe gradnje. Raziskovanje sta podkrepila z vpeljavo statističnih metod in pri analizi sta upoštevala pet ključnih prostorskih parametrov: svetlobo, hrup, raznovrstnost, velikost in zasebnost. Arhitektura je odgovor na potrebe naročnika in uporabnika, usmerjena je v prilagajanje danostim okolice.
Mlada raziskovalka Weronika Dettlaff je bila gostja v okviru doktorskega študija pri prof. dr. Tadeji Zupančič (UL FA) in je razvila idejo o vidikih občutljivosti javnih prostorov. V prispevku nam predstavlja občutljivost javnih prostorov v mestu Gdansk (Osowa). Z dobro interpretacijo je v prispevku opredeljen pomen rezultatov, ki ima generične lastnosti. To pomeni, da so prenosljivi tudi na druga območja analize.
Tematiko načrtovanja mest opisuje prof. dr. Tuna Tasan-Kok, ki opisuje sosesko Jane-Finch v Torontu v Kanadi. Izpostavlja problematiko nezadostnega upoštevanja prebivalcev na območjih urejanja. Izbrana soseska je zasnovana po modernističnem načelu in ima vse značilnosti razdvojenosti med teorijo in prakso. Članek obravnava ta preobrat in predstavlja nujnost iskanja novih načinov načrtovanja z vključevanjem kompleksnih urbanih skupin v ta proces.
Pregledni članek o slovenskih arhitektih v Črni gori med leti 1960 in 1990 predstavlja izbor izvedenih projektov. Doc. dr. Rifat Alihodžić in dr. Svetlana Perović sta ob predstavitvah teh projektov pronicljivo opisala izraz črnogorska arhitektura, saj ti projekti niso črnogorska arhitektura, temveč so s časom postali del arhitekturne baze Črne gore. V bistvu govorita o antagonizmu poimenovanja in asimilaciji arhitekture v prostor časa.
Diametralno od predhodnega prispevka je postavljena problematika razlogov in posledic odgovornosti graditve enostanovanjskih objektov. Mlada raziskovalka Andreja Benko se problemsko loteva tematike enodružinskih hiš. Tematika odgovornosti je etična dilema, ki jo avtorica deli na odgovornost pri projektiranju enostanovanjske hiše in odgovornost pri gradnji enodružinske hiše. Prva je laboratorij s kontroliranimi parametri in druga je prostor z variabilnimi parametri. Kombinacija med kontroliranimi in variabilnimi parametri terja izvedbo vprašalnikov z uporabo statističnih metod. Avtorica bo končne ugotovitve predstavila v doktorski nalogi.
Iz Valencie pa smo v uredništvo prejeli strokovni prispevek o družbeno odgovorni stanovanjski zazidavi v zgodovinskem središču Valencie. Prispevek predstavlja odgovorno graditev večstanovanjskega kompleksa, kjer so upoštevana načela smotrne rabe energije in gradiv. Nastala je bio klimatska stavba z naravnim prezračevanjem, senčenjem in omogočanjem prodiranja dnevne svetlobe v globino objekta.  Projekt predstavlja preslikavo načel tradicionalne arhitekture tu-nekoč za tu-jutri.
Prispevek doc. dr. Leona Debevca opisuje arhitekturo obrednega posodja, kjer arhitektura sublimira v oblikovanje. Avtor v esejistični diskusiji opozarja na kreativnost arhitekta in upoštevanje arhetipske sakralnega kompleksa ter sposobnosti razločevanja med posebnim in splošnim.
O posebnostih vernakularne arhitekture nas opozarja knjiga Harangláb, zvonik, Holzglockenturm. Samostojni leseni zvoniki v panonskem delu Slovenije, Avstrije in Madžarske so posebne arhitekturne strukture, ki so bile v  slabše raziskane. Knjiga predstavlja dober začetek raziskav na Slovenskem in jo priporočam v branje.
S to številko je revija prešla v novo obdobje, osvežili smo prelom revije, ki je prilagojen  različnim vsebinam in je bolj sproščen.
Želim vam dobro in uspešno raziskovanje in branje.

Urednik

Editorial

Papers published in this issue of AR journal cover a wide angle field of architecture, from statistical methods in flexible housing design to target personal design of liturgical elements. The common premise of the papers is in the relation place-time. Authors eagerly describe problematics, present analytical tools and develop fruitful discussions with firm conclusions.  The most common answer to given research questions is the point of view (POV) here-now to the POV here-past time for POV here-tomorrow. Papers do not remain at basic location of research. They pass the limits of place and present results as generic (there-tomorrow) – applicable at any space with common parameters. Scholar papers in AR are not only just Slovene, Dutch, Italian, Polish or Spanish, they become worldwide and may contribute to better knowledge based on architectural management. Using www on-line PDFs, the papers become part of an open access base for any researcher at any place in the globe.
Assist. Prof. PhD. Matej Blenkuš and Saša Popovič describe the design tools that were developed using common statistical methods. This theme is part of architecture and technology of construction. Research parameters were selected: light, noise, vivacity, size and privacy. Architecture design is an answer to needs of clients and users combined with the given parameters of environment.
Young researcher Weronika Dettlaff was a guest doctorate candidate at UL FA Prof. PhD. Tadeja Zupančič. Paper presents sensitivity of public places in Gdańsk Osowa district. As authors point out: “The results include the incremental methodological contributions to the methods used as well as the interpretation of place sensitivity as the starting point of the intervention potentials of the case study itself.” This is the point of joint venture research teams, to develop generic there-tomorrow tools.
Relatively similar theme describes Prof. PhD. Tuna Tasan-Kok. Jane-Finch neighbourhood in Toronto is the result of modernist planning. The area has all the symptoms of modernist planning results and shows differences from theory to practice. The paper presents new changes with evoking participation of people within the neighbourhood.
Assit. Prof. Ph.D. Rifat Alihodžić and Ph.D. Svetlana Perović present an anthological paper of Slovenian projects in Montenegro from 1960 to 1990. Along the interesting projects authors develop, they discuss the term of "architecture in Montenegro". Presented Slovene projects built in Montenegro are per se out of context in Montenegro; however they influenced other Montenegro architectural structures and became a prehistorical base of architecture. This may be called an assimilation process of place-time.
Dialectics of responsibility in single-family housing project is presented by Andreja Benko. This paper is part of a doctoral thesis. Author presents reasons and consequences of the lack of responsibility during construction. The duality of responsibility provokes several antagonisms among controlled parameters and variability of real space. Author will present final conclusions in the doctoral dissertation.
With love from Valencia could be the working title of the paper of Fernando Vegas López-Manzanares and Camilla Mileto. Authors present their own project of subsidised housing units in the historic centre of Valencia, where they have followed the principles of integrated design. Social responsibility and awareness of the influence of the built environment were combined with the traditional architecture of Valencia. Project is not just a fine composition of voids, it literally follows the premise here-tomorrow.
For Assist. Prof. PhD. Leon Debevec is personal targeted design in liturgy a rule. Architecture as spatial design process sublimes in design of elements including archetype of sacral complexity using general and specific parameters.
Vernacular architecture is a combination of general and specific parameters, too. The book Harangláb, zvonik, Holzglockenturm presents wooden bell towers in the Pannonian area of Slovenia, Austria and Hungary.  The book is a result of in-depth field research of Prof. PhD. Borut Juvanec and Andreja Benko.
And last but not least, the AR journal has entered in a new design era. The layout is refreshed and tuned towards a better reader experience. I wish you all the best in your research field and pleasant reading moments.


The Editor

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Matej Blenkuš, Saša Popovič
UPORABA STATISTIČNIH METOD PRI PRILAGODLJIVEM NAČRTOVANJU VEČSTANOVANJSKE GRADNJE
THE USE OF STATISTICAL METHODS IN FLEXIBLE HOUSING DESIGN

Weronika Dettlaff, Tadeja Zupančič
OBČUTLJIVOST JAVNIH PROSTOROV NA PRIMERU GDAŃSKEGA OBMOČJA OSOWE
SENSITIVITY OF PUBLIC PLACES IN GDAŃSK OSOWA DISTRICT

Tuna Tasan-Kok
USTVARJANJE PROSTOROV RAZNOLIKOSTI IZ PROSTOROV SODOBNOSTI: PRIMER SOSESKE JANE-FINCH, TORONTO (KANADA)
CREATING 'SPACES FOR DIVERSITY' FROM 'SPACES OF MODERNITY': THE CASE OF THE JANE-FINCH NEIGHBOURHOOD, TORONTO (CANADA)

Rifat Alihodžić, Svetlana Perović
PRISPEVEK SLOVENSKIH ARHITEKTOV V OBDOBJU MED LETI 1960 IN 1990 V ARHITEKTURI ČRNE GORE
CONTRIBUTION OF SLOVENIAN ARCHITECTS TO THE MONTENEGRO ARCHITECTURE IN THE1960-1990 PERIOD

Andreja Benko
RAZLOGI IN POSLEDICE POMANJKANJA ODGOVORNOSTI PRI GRADITVI ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
REASONS AND CONSEQUENCES OF RESPONSIBILITY LACK DURING CONSTRUCTION OF SINGLE-FAMILY HOUSES

Leon Debevec
ARHITEKTURA OBREDNEGA POSODJA
ARCHITECTURE OF THE LITURGICAL VESSELS

Fernando Vegas López-Manzanares, Camilla Mileto
DRUŽBENO ODGOVORNA STANOVANJSKA ZAZIDAVA V ZGODOVINSKEM SREDIŠČU VALENCIJE V ŠPANIJI
SUBSIDISED HOUSING UNITS IN THE HISTORIC CENTRE OF VALENCIA, SPAIN

Recenzija / Review

Franc Kuzmič
HARANGLÁB, ZVONIK, HOLZGLOCKENTURM

Delavnice / Workshops
Mina Hiršman
MEDNARODNA ARHITEKTURNA DELAVNICA "MELFI – EXPANDING ART"
INTERNATIONAL ARCHITECTURAL WORKSHOP "MELFI – EXPANDING ART"

Kongresi / Congresses