AR 2013/2, Letnik XIV
Uvodnik

Revija AR arhitektura, raziskave je v tem letu prešla v nove uredniške roke. Vsebinsko se revija ne odmika od ustaljenih področij, ostaja zvesta teoriji arhitekture, raziskovanju prostora, urbanističnim temam ter drugim inženirskim panogam na področju graditve objektov. Seveda, so tu še druge humanistične vede: antropologija, zgodovina, arheologija in še druge.
Sklicevanje na ekonomsko krizo je postala grda navada vseh nas. Temu ni tako. Ekonomska kriza je le izgovor površnih. Kolegice in kolegi v tej številki govorijo o arhitekturi, gospodarskih možnostih in zgodovini. Podrobno branje vsebine razkriva temeljno spoznanje, da je celostno načrtovanje odvisno od sodelovanja udeležencev. Kolegica Špela Hudnik s prispevkom Pomen kompleksnega mišljenja v procesu učenja arhitekturne kompozicije  odstira področje kompleksnega mišljenja. To ni le modna muha tega stoletja, o kompleksnem mišljenju plodno piše in še mnogo bolj govori Edgar Morin. Kolegica predstavlja načine ustvarjanja kreativnih idej. Ali obstajajo nekreativne ideje? S primeri pokaže kompozicije teh vsebin ter jih spaja z likovnim in arhitekturnim jezikom. Kompleksnost mišljenja vodi k estetski občutljivosti in k razvoju celovite osebnosti. Prav to morajo bodoči rodovi arhitektov spoznati in okrepiti.
Avtorji Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Martina Zbašnik-Senegačnik so se poglobili v raziskavo Sodobnih konstrukcij pasivnih hiš v Sloveniji. V skrbi doseganja zastavljenega EU cilja, da bi leta 2020 zmanjšali 20% rabe primarne energije, je poglavitno področje arhitektura in gradbeništvo. Preudarno načrtovanje in ravnanje z gradivi ter komponentami ima velik potencial na področju prihranka primarne energije. Poseben pomen predstavlja vključevanje regenerativnih gradiv pri zasnovi detajlov. Les je pravi odgovor, temu v prid so zapisane tudi mednarodne smernice. Lesena konstrukcija dosega varnostne in nizkoemisijske učinke. Avtorji poudarjajo, da je slovensko gospodarsko zmožno in prepoznano na področju izvedbe nizkoenergijskih stavb. Za premik naprej ponujajo odgovor: lesene pasivne stavbe.
Kolega Tomaž Krušec se je s svojim člankom postavil na otok Rab. Članek Spominski kompleks Kampor na otoku Rab razčlenjuje zasnovo kompleksa, ki je bil leta 1953 zgrajen na mestu nekdanjega pokopališča (1942 – 43). Arhitektura za pokojne je lapidarno jasna, čista in karakterno povezana s potjo spominjanja ter hrepenenja. Žalost vojn je brez meja, žrtve so na vseh straneh. Žrtve so fiksativ neumnosti. Kolega Krušec je opisal kompozicijske principe in vzporednice vpliva Ravnikarjevih mentorjev Le Corbusierja in Plečnika.
Kolega Vladimir Brezar je za nas prebral knjigo Ljubljanska inženirska zbornica in jo v recenziji osvetlil našemu bralstvu. Ob koncu pa je še poročilo o projektu, ki ga na UL FA vodi kolega Vojko Kilar.

Urednik

Editorial

This year the AR Architecture Research magazine acquired a new editor. Yet, in terms of its contents, the magazine is not abandoning the established fields; it remains faithful to the theory of architecture, the exploration of space, urban design themes, and other engineering disciplines in the field of structure building. And there are, of course, the humanities such as anthropology, history, archaeology and others. 
Pointing the finger of blame at the economic crisis has become an ugly habit of all of us. But this is not right. The economic crisis is just an excuse of the negligent ones. In this issue, our colleagues speak about architecture, business possibilities and history. Attentive reading will lead to the fundamental realisation that comprehensive planning depends on the participants' collaboration. Our colleague Špela Hudnik contributes the article »Complex thinking in the process of learning architectural composition« in which she unveils the field of complex thinking. This is not merely a fad of this century given that complex thinking has already been fruitfully written about and even more talked about by Edgar Morin. Our colleague presents the ways of generating creative ideas. Is there something like uncreative ideas? Through examples she shows us the compositions of contents and merges them with the languages of architecture and the fine arts. The complexity of thinking leads to aesthetic sensibility and holistic development of the personality. This is precisely what future generations of architects should get to know and develop within themselves.     

The contributing authors Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž and Martina Zbašnik-Senegačnik were engaged in research entitled »Contemporary constructions of timber passive houses in Slovenia«. Architecture and the construction industry lie at the centre of the endeavour advocated by the EU to reduce primary energy consumption by 20% by 2020. Prudent planning and well-thought-out treatment of materials and components potentially play a major role in saving primary energy. Of particular significance is the inclusion of regenerative materials in the design of details. Wood is the right answer, as is also acknowledged by international guidelines. A timber structure achieves satisfactory safety and low emission results. The paper’s authors emphasise that Slovenia's construction businesses are recognised and capable builders of low-energy houses. Their answer to their future business direction is: timber passive houses.

The contribution of our colleague Tomaž Krušec relocates us to the island of Rab. His article about the Kampor Memorial Complex analyses the design of the complex which was built in 1953 on the site of a former cemetery (1942–43). Architecture for the dead is concise, clear-cut and intrinsically linked with a path of remembrance and longing. The grief of wars is limitless; victims occur on both sides and cement the folly. Krušec described the compositional tenets and parallels mirroring the influence of Ravnikar's mentors Le Corbusier and Plečnik.

Vladimir Brezar, another colleague, read and reviewed for us the book called »THE SLOVENIAN CHAMBER OF ENGINEERS«. At the end, there is a report on a project at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana conducted by our colleague Vojko Kilar.

The Editor

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Špela Hudnik
POMEN KOMPLEKSNEGA MIŠLJENJA V PROCESU UČENJA ARHITEKTURNE KOMPOZICIJE
COMPLEX THINKING IN THE PROCESS OF LEARNING ARCHITECTURAL COMPOSITION

Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Martina Zbašnik-Senegačnik
SODOBNIH KONSTRUKCIJ PASIVNIH HIŠ V SLOVENIJI
CONTEMPORARY CONSTRUCTIONS OF TIMBER PASSIVE HOUSES IN SLOVENIA

Tomaž Krušec
SPOMINSKI KOMPLEKS KAMPOR NA OTOKU RAB
KAMPOR MEMORIAL COMPLEX

Recenzija knjige / Book Review
Vladimir Brezar
LJUBLJANSKA INŽENIRSKA ZBORNICA
THE SLOVENIAN CHAMBER OF ENGINEERS

Poročila projektov / Project Reports
Vojko Kilar
VARNOST PASIVNIH HIŠ PRI POTRESU, ZAKLJUČNO POROČILO
SAFETY OF PASSIVE HOUSES SUBJECTED TO EARTHQUAKE,FINAL REPORT