Bibliografije raziskovalcev

SPLOŠNO
Knjižnica Fakultete za arhitekturo skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS ...več

Knjižnica vodi bibliografije:
•  zaposlenim na FA, ki imajo šifro raziskovalca;
•  zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov FA, in sicer:
- za čas trajanja takega projekta,
- le za gradivo, ki je vezano na projekt,
- če prihaja raziskovalec z druge inštitucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času poteka sodelovanja na projektu FA.

NAVODILA
Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:
•  za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, idr.) fizični izvod gradiva,
•  za objave v elektronski obliki (na spletu), natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
•  za izvedena dela (dogodki) dokazila o izvedenem delu (npr. vabila, potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni obrazec za vodenje bibliografij ...več

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:
•  tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
•  vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
•  natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov ...več

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:
•  gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
•  prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
•  neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
•  prijavne dokumentacije na razpise,
•  organizacije konferenc,
•  daljših gostovanj na tujih univerzah,
•  novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
•  polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
•  kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
•  študijskih programov,
•  različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
•  nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,
Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

PRIPOROČILA
•  Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
•  Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS ...več
•  Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS ...več 
•  Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) ...več

OSTALE KORISTNE POVEZAVE
•  Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti ...več
•  Kategorizacija znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ...več
•  Habilitacijska merila na UL ...več 
•  Citiranost v WoS in Scopus ...več
•  Pogosta vprašanja ...več 
•  Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ...več
•  Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ...več
•  Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ...več
•  Slovenske revije v mednarodnih bazah podatkov iz seznama ARRS ...več
•  Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ...več