Splošni pogoji poslovanju knjižnice FA

IZPOSOJA
-knjige 3 tedne
-učbeniki 2 tedna
-revije 1 teden
-neknjižno gradivo 1 teden
Knjižnično gradivo je možno 1x  podaljšati, če ni  rezervirano.

OMEJITEV IZPOSOJE
Član si lahko izposodi na dom do 8 izvodov knjižničnega gradiva.
Gradivo, izposojeno v čitalnico, mora biti vrnjeno do konca izposojevalnega dne.
Izposoja novega gradiva je mogoča le, če je uporabnik vrnil vse gradivo, ki mu je potekel rok izposoje in pri dolgu ni presegel limita 10 €.

NE izposojamo:
-enciklopedij, leksikonov, slovarjev in ostalega priročnega gradiva
-najnovejših revij
-diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja)

PODALJŠANJE, REZERVACIJA GRADIVA
Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati osebno, po telefonu, ali po elektronski pošti. Za podaljšanje ali rezervacijo preko interneta potrebujete številko članske izkaznice in geslo, za katerega se dogovorite ob obisku v knjižnici. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, preko sms-a ali elektronske pošte.

VRAČANJE KNJIG
V času, ko je knjižnica zaprta, lahko člani gradivo vrnejo v nabiralnik za vračanje knjig, ki se nahaja pred knjižnico.Po preteku izposojevalnega roka, knjižnica članu pošlje opomin. Zamudnina se obračunava od prvega dne poteka izposojevalnega roka za vsak dan za vsako enoto gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.

UPORABA RAČUNALNIKOV
Računalnike v knjižnici lahko uporabljajo samo člani, ki jim članarina še ni potekla. Dostop do medmrežja je omogočen za izobraževalne in študijske namene, ne pa za zabavo.

KNJIŽNICA S ČITALNICO JE ODPRTA
ponedeljek – četrtek od 8. do 18. ure
ob petkih od 8. do 14. ure


Obiskovalci knjižnice naj upoštevajo knjižnični red ter s svojom obnašanjem ne motijo delo ostalih.

Ker je knjižnica namenjena predvsem študijskemu delu, ima knjižničarka pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravilnika knjižnice, začasno ali trajno prepove vstop v knjižnico.