Vpis v 1.letnik 2017/2018
Razpis za vpis v študijsko leto 2017/18 ...več   

INFORMACIJE O POSTOPKU PRIJAVE:
-VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA UL -
KONTAKTI ...več

PRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok traja od 6. februarja do 3. marca 2017.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ . Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1)      s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 3. marca 2017. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2)      brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

1.       prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 in

2.       prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 8. marca 2017.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza v Ljubljani

p.p. 524

1001 Ljubljana

 

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom izpolnjevali pogoje za vpis.

 

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.


OPOZORILA:

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 3. marec 2017.

Po 3. marcu 2017 spremembe in odjave posameznih študijskih želja niso več mogoče.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala.

 

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

 

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017.

 

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18.8.2017. 


Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2017 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh prijavne službe Univerze v Ljubljani.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ . Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 

1)      s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2017. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2)      brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 29. avgusta 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

1.       prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2017 in

2.       prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 29. avgusta 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 4. septembra 2017 (Ker je peti dan po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, nedelja, se skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku upošteva, da se rok izteče prvi naslednji delavnik, ki je 4.9.2017).

 

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza v Ljubljani

p.p. 524

1001 Ljubljana

 

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom izpolnjevali pogoje za vpis.

 

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

 

Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2017. V primeru, da se bodo uvrstili v enega izmed študijskih programov iz Prve prijave za vpis, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njegovim pisnim soglasjem.

 

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 29. avgust 2017.

Po 29. avgustu 2017 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, a se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, lahko oddajo Drugo prijavo za vpis. Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 18.8.2017.

 

 

INFORMATIVNI DAN za Enoviti magistrski študijski program  Arhitektura in prvostopenjski univerzitetni študijski program Urbanizem bo na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12

v petek, 10. februarja 2017, ob 10. in 15. uri  in
v soboto, 11. februarja 2017, ob 10. uri.

 

Fakulteta za arhitekturo izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE URBANIZEM.
Mest za redni študij je 30, za izredni študij pa 15.

Trajanje in obseg študija:
Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem traja 3  leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji:
V univerzitetni študijski program Urbanizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature matematika oz. tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne sposobnosti za študij urbanizma.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- uspeh pri preizkusu sposobnosti (80 % točk)
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu (10 % točk)
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk)
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- uspeh pri preizkusu sposobnosti (80 % točk)
- splošni uspeh pri poklicni maturi (10 % točk)
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk)

PREIZKUS SPOSOBNOSTI 

Preizkus sposobnosti za študij urbanizma preverja naslednje: sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja. Preizkus sposobnosti v prvem prijavnem roku bo od 
28. junija do 1. julija 2017.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 7. in 8. septembra 2017.

 

Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku.

Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.

Obvestilo o datumu in uri preizkusa prejmejo kandidati na dom.
Več o preizkusu si lahko preberete v Pravilniku za preizkus sposobnosti za študij Urbanizma...več

Postopek prijave in izračunavanje točk vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Obvestilo prejmejo kandidati na dom.

Izredni študij

V študijskem letu 2016/17 bo organiziran tudi izredni študij univerzitetnega študijskega programa Urbanizem. Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom.

 


SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA
DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU
... več