AR 2012/1, Letnik XIII
Uvodnik
Leto 2012 je delovno: še bolj od 2011, ko smo rekli, da bolj že ne more biti …
Ob množini dela ni manjkalo tudi tistih najbolj nepotrebnih zapletov finančne narave, ukinili so celo Agencijo za knjigo. Toda AR se ne da, tudi mi ne.
Zato je pred vami prva številka, nekoliko pozno, a z zanimivimi prispevki ter z množico poročil o delovanju na naši šoli. Mislim, da je predvsem to zelo potrebno.
Članke začenja kolegica Zbašnik-Senegačnikova, ki je po potovanju v Združene države prinesla materiala za nekaj številk AR. Žal je tukaj le en članek o velikem arhitektu, ki ga vse premalo poznamo. Članek nosi naslov Trajnostna izhodišča v arhitekturi Franka Lloyda Wrighta in govori o enem največjih arhitektov v svetovnem merilu, ki ga je celo American Institut of Architects priznal kot največjega ameriškega arhitekta. Ustvarjati je začel na koncu 19. stol. v času arhitekturnega razcveta v Chicagu pod mentorstvom L. Sullivana in od njega prevzel, nato pa izpopolnil kar nekaj konceptov, ki so bistveno vplivali na arhitekturo. Z velikimi steklenimi površinami je povezal zunanje okolje hiše z notranjostjo. Narava prerije mu je bila inspiracija za vodoravne linije, ki so zaznamovale njegovo arhitekturo. Njegove stavbe so približane merilu človeka in z velikim občutkom za naravo, v katero so postavljene. Izbiral je naravna gradiva iz okolice, naravna struktura gradiva je bila glavni ornament njegove arhitekture.
Vanja Skalicky in Metka Sitar z mariborske univerze sta pripravili pregled povojne izgradnje v Mariboru. Članek ima naslov The Concepts on Quality of Life in the Maribor Post-WW2 Housing Estates ali v domačem jeziku nekako takole Zasnova kvalitete življenja v mariborski povojni  stanovanjski izgradnji. Trdita, da je kvaliteta bivanja odvisna od niza funkcij, ki morajo zadostiti tako stanovalcem kot drugim prebivalcem mesta. Pri tem so zelo pomembni elementi tudi javni prostori in zelene površine. V nadaljevanju razglabljata o vplivu poselitve na kvaliteto življenja prebivalcev. S tem se odpirajo novi problemi, predvsem večanje števila avtomobilov in pomanjkanje prostora zanje. Prav to vnaša vedno nove konflikte, predvsem po privatizaciji, ko so javni prostori zlorabljani z drugimi uporabami, ki prvotno niso bili predvideni. Posebej izgradnja prevelikih stanovanjskih naselij vnaša v mesto nove problematike, vezane tudi na javne prostore in na zelene površine, ki bistveno vplivajo na kvaliteto bivanja.
Sarajevska kolega Amir Čaušević in Nerman Rustempašić predstavljata v članku Evaluation of Stability of Masonry Minaret in high Seismicity Region (Vrednotenje stabilnosti minareta na seizmično problematičnem območju) problematiko prenove Ferhad-pašine mošeje.  V projektu sta upoštevala predvsem obstoječo gradnjo, domače materiale in dosežke takratnih graditeljev, ob spoštovanju elementov estetike časa, v katerem je mošeja nastajala. Pomembno je, da bo rekonstrukcija predstavljala originalno obliko, pa tudi materiale in konstrukcijo. To je bilo posebej pomembno zaradi dejstva, da je mošeja delo Sinanove šole, kjer je avtor, ‘mimar’, uporabljal rešitve ‘muhendisa’, konstruktorja.
Doktorand Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek in Alenka Fikfak pa v članku z naslovom Turizem in poselitveni vzorci na podeželju na primeru razvoja poselitve v slovenskih Alpah pišejo o turizmu kot miroljubnih selitvah, ki spreminjajo vzorce poselitev z ekonomskimi učinki, kar vpliva na oblike, način življenja in na učinke. Sprememba namembnosti opuščenih bivališč in sirarn v turistične nastanitvene objekte, apartmaje, oskrbovana ali neoskrbovana zavetišča je način, kako bi jih obdržali pri življenju, obiskovalcem pa s tem na mnogih pomembnih lokacijah omogočili bivanje ali izhodišče za vzpone v gorski svet. No, že znano idejo o razpršenem hotelu bi bilo mogoče nadgraditi in oplemenititi s stikom prebivalstva z gosti, kjer bi novi programi oblikovali nove odnose in dvigali raven kulture tako enih kot drugih.
Ob zanimivih prispevkih je tu še nekaj tehničnih podatkov. Revija AR arhitektura raziskave je uvrščena na seznam DOAJ Directory of Open Access Journals na Univerzi v Lundu na Švedskem. Kvaliteto uredniške politike, prispevkov in kvaliteto dostopnosti so prepoznali tudi v okviru ProQuest organizacije in so nas umestili v Ulrich’s Periodicals Directory. Na tem seznamu so vključili revijo od leta 2006 dalje. Revija AR postaja prepoznavna kot kvalitetna znanstvena revija. Kolega Zupančič pravi, da smo lahko ponosni in veseli, da je z nami že 12 let. Kar lepa starost.

Urednik

Editorial
2012 is proving to be a busy year, busier than 2011, when we were saying that we could not get any busier…
Alongside the stacks of work, there was also no shortage of issues of a financial nature which were most unnecessary; and the Slovenian Book Agency was abolished as well. But AR does not give up, and neither do we.
This is why this first number is before you a little late; nevertheless it contains interesting contributions and a host of reports on activities at our school. I feel that the latter is what matters above all.
The articles begin with the contribution of our colleague Zbašnik-Senegačnikova, who returned from a visit to the United States and brought back enough material for several numbers of AR. Unfortunately, the present number includes only one; it is about the great architect we know all too little. The article bears the title Sustainable Origins in the Architecture of Frank Lloyd Wright and it addresses one of the greatest international architects, who was recognised as the greatest American architect even by the American Institute of Architects. He started his creative work at the end of the 19th century in Chicago under the mentorship of L. Sullivan, from whom he adopted and later perfected quite a few concepts which had a profound influence on architecture. He applied large glazed surfaces to connect the surroundings of a building to its interior. The landscape of the prairies inspired the horizontal lines which are characteristic of his work. His buildings are close to human scale and designed with a great sense of the natural environment in which they are situated. He would select natural building materials originating in the environment, and the natural structure of the material was the principal ornament of his architecture.
Vanja Skalicky and Metka Sitar of the University of Maribor have prepared a review of the second post-war construction period in Maribor. The article is entitled Concepts of the Quality of Life in Maribor Post-War Housing Estates. They claim that the quality of life depends on a series of functions which must meet the needs of both the tenants and other residents of the town. Public spaces and green areas play an important part in this process. Furthermore, they consider the influence of settlement patterns on the quality of life of the residents. These raises new issues, stemming particularly from the increase in the number of cars and the shortage of space for them. This constantly creates new conflicts, especially since privatisation, when public spaces are abused by other uses previously not envisaged. It is especially the construction of oversized housing estates that raises new contraversies in the town, which are also related to public spaces and green areas the impact of which on the quality of life is fundamental.
In their article Evaluation of the Stability of a Masonry Minaret in a High Seismicity Region, our colleagues from Sarajevo, Amir Čaušević and Nerman Rustempašić, present issues related to the restoration of the Ferhat Pasha Mosque. In their project, they gave consideration to authentic construction methods, local materials and the achievements of the builders of the past, alongside respect for the aesthetic elements of the period in which the mosque was built. What matters is that the reconstruction will represent the original form as well the materials and structure. It was especially important because the mosque is the work of the Sinan school in which the designer, the 'mimar', was applying the solutions of the 'muhendis', the engineer.
The doctoral candidate Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek and Alenka Fikfak in their contribution entitled Tourism and Settlement Patterns in the Countryside in the Case of the Development of Settlement in the Slovene Alps write about tourism as peaceful migrations which alter settlement patterns, thereby producing economic effects which influence the conception of forms, the way of life, and the results. The conversion of abandoned dwellings and cheese dairies in tourist accommodation buildings, apartments and refuges is a way of keeping them alive, while at the same time it enables visitors in many significant locations to find a dwelling or a mountaneering starting point. The familiar idea of a 'dispersed hotel' could be upgraded and enriched by contacts between residents and guests so that new programmes would shape new relationships, improving the culture of both parties.      
Alongside the interesting contributions, we also include some technical data. The magazine AR architecture research is listed on the DOAJ Directory of Open Access Journals of the Univerity of Lund in Sweden. The quality of the editorial policy, contributions and accessibility was also recognised by the ProQuest organisation which resulted in our listing in the Ulrich’s Periodicals Directory. The magazine has been listed in this directory since 2006. The magazine is becoming recognisable as a high quality scholarly publication. Our colleague Domen Zupančič says we can be happy and proud that it has been with us already for 12 years, which is a respectable age.

The Editor

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles

Martina Zbašnik-Senegačnik
TRAJNOSTNA IZHODIŠČA V ARHITEKTURI FRANKA LLOYDA WRIGHTA /
SUSTAINABLE ORIGINS IN ARCHITECTURE OF FRANK LLOYD WRIGHT

Vanja Skalicky, Metka Sitar
THE CONCEPTS ON QUALITY OF LIFE IN THE MARIBOR POST-WW2 HOUSING ESTATES /
PREDSTAVE O KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V MARIBORSKIH STANOVANJSKIH NASELJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI

Amir Čaušević, Nerman Rustempašić
EVALUATION OF STABILITY OF MASONRY MINARET IN HIGH SEISMICITY REGION /
OCENJEVANJE STABILNOSTI ZIDANEGA MINARETA NA IZRAZITO POTRESNEM OBMOČJU

Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak
TURIZEM IN POSELITVENI VZORCI NA PODEŽELJU NA PRIMERU RAZVOJA POSELITVE V SLOVENSKIH ALPAH /
TOURISM AND SETTLEMENT PATTERNS IN RURAL COUNTRYSIDE IN CASE OF THE SETTLEMENT DEVELOPMENT IN THE SLOVENIAN ALPS

Gergely Nagy
RECENZIJA KNJIGE: WORKERS' NEIGHBORHOODS AND WORKERS' CITIES 1750 - 1950.

Borut Juvanec
RECENZIJA KNJIGE: DOSEŽKI SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA (1918 – 1941) IN STAVBENIK JOSIP SLAVEC

Projekti / Projects

Borut Juvanec
KULTURA DEDIŠČINE V IZVORNEM OKOLJU, REZULTATI SLOVENSKE ZNANOSTI
CULTURE OF HERITAGE IN ORIGIN (THE SPACE): RESULTS OF SLOVENE SCIENCES

Domen Zupančič
VREDNOTE VERNAKULARNE PASTIRSKE ARHITEKTURE SLOVENIJE
VERNACULAR TRANSHUMANS STRUCTURES IN SLOVENIA

Vojko Kilar
VARNOST PASIVNIH HIŠ PRI POTRESU 1, 2011
SAFETY OF PASSIVE HOUSES SUBJECTED TO EARTHQUAKE 1, 2011

Kongresi / Congresses