Študijski program Urbanizem

Predmet

Letnik

Stopnja

 

Ažman Momirski Lucija

Urbanistično projektiranje 2

Urban design Studio 2

2

MAG

 

Ažman Momirski Lucija

Strateško načrtovanje prostora

Strategic Assessment of Space

1

MAG

 

Cirman Andreja

Ekonomika stanovanjskega trga

Economics of the Housing Market

2

UNI

 

Čeferin Petra

Zgodovina in teorija arhitekture

History And Theory In Architecture

1

UNI

 

Čeferin Petra

Arhitekturna teorija in kritika

Architectural Theory and Critique

2 (IP)

UNI

 

Ostan Aleksander

Teorija in kritika urbanizma

Urbanism Theory and Critique

1

MAG

 

Čerpes Ilka

Zgodovina in teorija urbanizma

History and Theory of Urbanism

2

UNI

 

Čerpes Ilka

Urbanistično načrtovanje

Urban Planning

3

UNI

 

Čerpes Ilka

Integracija prometnega in prostor. plan.

Integration of Transport and Spatial Planning

 1

MAG

 

Čok Gregor

Urbana antropologija

Urban Anthropology

3 (IP)

UNI

 

Čok Gregor

Planiranje in načrt. gospodarskih con

Business Zones Planning and Design

1 (IP)

MAG

 

Drobne Samo

Statistika v urbanizmu

Statistics in Urbanism

1 (IP)

MAG

 

Ettlinger Or

Digitalne metode in predstavitve

Digital Metods and Introduction to Urbanism Presentations

1

UNI

 

Fikfak Alenka

Ruralno načrtovanje

Rural Planning

3

UNI

 

Fikfak Alenka, Matej Nikšič

Osnove raziskovanja v arhit. in urbanizmu

Introduction to Research in Architecture and Urbanism

2

MAG

 

Fikfak Alenka

Urbanistično oblikovanje

Urban Design

1

MAG

 

Filipič Polona

Urbanistično oblikovanje

Urban Design

3

UNI

 

Golobič Mojca

Vrednotenje in varstvo kulturne krajine

Evaluation and Protection of Cultural Landscape

1

MAG

 

Gazvoda Davorin

Oblikovanje zelenih površin

Design of Green Surfaces

 1 (IP)

MAG

 

Ostan Aleksander

Krajinska arhitektura

Landscape Architecture

2

UNI

 

Glažar Tadej

Arhitekturno oblikovanje

Architectural Design

2 (IP)

UNI

 

Hočevar Primož

Prostorska ekonomika in upravljanje

Spatial Economics and Management

2

UNI

 

Hočevar Primož

Degradirana urbana območja

Urban Brownfield Adaptive Reuse

1 (IP)

MAG

 

Hočevar Marjan

Urbana sociologija

Urban Sociology

2

UNI

 

Ifko Sonja

Urbana in arhitekturna prenova

Urban and Architectural Renovation

3

UNI

 

Juvančič Matevž

Osnove urbanizma

Introduction to Urbanism

1

UNI

 

Juvančič Matevž

Multimedijski prostor

Space and Media

1 (IP)

MAG

 

Kajfež Bogataj Lučka

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja

Environmental Aspects of Sustainable Development

1

UNI

 

Koželj Janez

Predstavitvene tehnike 2

Representation Techniques 2

3

UNI

 

Kilar Vojko

Zasnova konstrukcij

Structural Concepts

1 (IP)

MAG

 

Kušar Domen

Opisna geometrija

Descriptive Geometry

1

UNI

 

Kušar Domen

Splošna varnost

General Safety

2 (IP)

UNI

 

*

Matematika

Mathematics

1

UNI

 

Novljan Tomaž

Predstavitvene tehnike 1

Representation Techniques 1

1

UNI

 

Novljan Tomaž

Barve in svetloba urbanih ambientov

Colour and Light in Urban Ambiences

1 (IP)

MAG

 

Zorc Mitja

Arhitekturno oblikovanje

Architectural Design

1

MAG

 

Ostan Aleksander

Naselbinska kultura

Settlement Culture

1 (IP)

MAG

 

Perovič Vasa J.

Stavbna tipologija

Building Typology

1

MAG

 

Petrovič Dušan

Temelji geodezije in kartografije

Basics Of Geodesy And Cartography

1

UNI

 

Pličanič Senko

Pravni temelji urejanja prostora

Legal Foundations of Spatial Planning

2

UNI

 

Pogačnik Andrej

Pravni temelji urejanja prostora

Legal Foundations of Spatial Planning

2

MAG

 

Rebernik Dejan

Urbana geografija

Urban Geography

3 (IP)

UNI

 

Repe Blaž

Temelji informacijske tehnologije in GIS

Basics of Information Technology and GIS

1

UNI

 

Slak Tomaž

Konstrukcije

Structures

1

UNI

 

Svetina Matija

Okoljska psihologija

Environmental Psychology

1 (IP)

MAG

 

Šubic Kovač Maruška

Komunalna infrastruktura

Municipal Infrastructure

2

UNI

 

Šubic Kovač Maruška

Zemljiška politika in vrednot. nepremičnin

Land Policy and Property Appraisal

1

MAG

 

Vintar Mally Katja

Urbana ekologija

Urban Ecology

1

UNI

 

Zavodnik Lamovšek Alma

Regionalno planiranje

Regional Planning

3

UNI

 

Zorec Maruša

Arhitekturno oblikovanje

Architectural Design

2 (IP)

UNI

 

Zorec Maruša

Celovito varstvo stavbne dediščine

Comprehensive Safeguarding of Built Heritage

1 (IP)

MAG

 

Žnidaršič Rok

Materiali in oblike

Materials and Forms

2 (IP)

UNI

 

Žura Marijan

Načrtovanje prometnih infrastrukt sistemov

Traffic Planning Infrastructure Systems

1

UNI

 

Žura Marijan

Integracija prometnega in prostor. plan.

Integration of Transport and Spatial Planning

1

MAG

 

Čerpes Ilka, Fikfak Alenka, Filipič Polona,  Juvančič Matevž

Urbanistično projektiranje 1, 2, 3

Urban Design Studio 1, 2, 3

1, 2, 3

UNI

Ažman Momirski Lucija, Čerpes Ilka, Fikfak Alenka, Filipič Polona, Glažar Tadej, Ostan Aleksander,  Juvančič Matevž

Urbanistično projektiranje 1, 2

Urban Design Studio 1, 2

 1, 2

MAG

 

Ažman Momirski Lucija, Čerpes Ilka, Fikfak Alenka, Filipič Polona, Glažar Tadej, Ifko Sonja, Zupančič Tadeja

Urbanistična delavnica

Urban Design Workshop

3

UNI

 

Ažman Momirski Lucija, Čerpes Ilka, Fikfak Alenka, Filipič Polona, Glažar Tadej, Ifko Sonja, Zupančič Tadeja

Urbanistična delavnica

Urban Design Workshop

1

MAG

 

Čerpes Ilka, Fikfak Alenka

Študijska praksa

Practice Study

2

UNI

 

Čerpes Ilka, Fikfak Alenka

Študijska praksa

Practice Study

2

MAG

 

Nikšič Matej

Projektno vodenje in nadzor v urbanizmu

Project Management and Control in Urbanism

2

UNI

Nikšič Matej

Participativno načrtovanje prostora

Participatory Urban Planning

1 (IP)

MAG

 

* nosilec bo imenovan

(IP) izbirni predmet (elective subject)