Urbanizem 2.stopnja - MAG
Razpis za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Urbanizem v študij. letu 2017/18 ...več    
E-PRIJAVA na drugostopenjski magistrski študij Urbanizem 2017/18 ...več   

Število razpisanih vpisnih mest ...več 

Rok za prijavo je do vključno torka, 5. septembra 2017.

Informativni dan bo v petek, 16. junija 2017 ob 12. uri v Vurnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo.


Predstavitveni zbornik 2017 - 2018 ...več
Predstavitveni zbornik 2016 - 2017 ...več
Predstavitveni zbornik 2015 - 2016 ...več
Predstavitveni zbornik  2014 - 2015 ...več 
Predstavitveni zbornik 2013 - 2014 ...več

Presentation information publication 2017 - 2018 ...more
Presentation information publication 2016 - 2017 ...more 
Presentation information publication 2015 - 2016 ...more
Presentation information publication 2014 - 2015 ...more
Presentation information publication 2013 - 2014 ...more


 

Diferencialni izpiti
DIFERENCIALNE IZPITE določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost
strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program
.

Možni diferencialni izpiti:

  • Krajinska arhitektura              ...več  
  • Ruralno načrtovanje               ...več  
  • Urbana arhitektura in prenova ...več  
  • Urbanistično oblikovanje         ...več 
  • Urbanistično načrtovanje        ...več  
  • Zgodovina urbanizma             ...več  

Kandidati, ki niso zaključili univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Urbanizem in se želijo vpisati na 2. stopnjo magistrskega študija Urbanizem, morajo Komisiji za študijske zadeve FA posredovati vlogo za presojo ustreznosti predhodno zaključenega izobraževanja.
 
Vloga za presojo ustreznosti predhodnega izobraževanja ...več   
 
K vlogi je potrebno priložiti:
- potrdilo o opravljenih izpitih na študiju 1. stopnje. V kolikor kandidat izpitov še ni v celoti opravil, priloži k prošnji predstavitveni zbornik oz. celotni predmetnik prvostopenjskega študijskega programa, s kratko predstavitvijo predmetov, številom ur pri predmetih in kreditnimi točkami ter
- osebno mapo, ki obsega dokumentacijo, ki dokazuje kandidatovo urbanistično znanje (lahko tudi iz prakse).
 
KŠZ obravnava kandidatovo vlogo z dokazili in s sklepom presodi, ali mora kandidat pred vpisom opraviti diferencialne izpite. S sklepom se kandidat obrne na nosilce predmetov, pri katerih mora opraviti izpit.
 
Referat na podlagi sklepa KŠZ, kandidata vpiše v ŠIS (študentski informacijski sistem).
 
Po zaključenem izpitu pri predmetu, nosilec predmeta v ŠIS-u vpiše oceno.
Za vsak pristop k izpitu, mora kandidat poravnati položnico, ki jo prejme po pošti v skladu s cenikom UL ...več
 
Diferencialne izpite mora kandidat opraviti pred pričetkom študijskega leta.

 

Pri določanju obveznosti individualnega premostitvenega programa Študijski odbor UL FA
smiselno upošteva tudi dosežena znanja v praksi.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
‐ povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %)
‐ ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %)
‐ izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene
smeri študija (30 %).

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL FA lahko Študijski odbor
UL FA študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora
študent te obveznosti opraviti. Študijski odbor UL FA lahko takšnemu študentu tudi prizna del
izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem
študijskem programu druge stopnje Urbanizem na račun izbirnosti zunaj UL FA.

Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijski odbor UL FA študentu prizna praktično
usposabljanje.
V 1. ali v 2. letnik novega študijskega programa Urbanizem na UL FA se lahko prepiše
študent, če:
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
- so na voljo prosta mesta in
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše
študent, če:
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
- so na voljo prosta mesta,
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in
- če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od
vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.

Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite)
do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.

 

Več informacij o vsebini študija in diferencialnih izpitih: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
Več informacij o administrativnih postopkih: mojca.rozman@fa.uni-lj.si