Urbanizem 2.stopnja - MAG
Predstavitveni zbornik 2020 - 2021 ...več
Predstavitveni zbornik 2019 - 2020 ...več
Predstavitveni zbornik 2018 - 2019 ...več
Predstavitveni zbornik 2017 - 2018 ...več
Predstavitveni zbornik 2016 - 2017 ...več

 


VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

 

Pomembni datumi:

Informativni dan: 19.6.2020

Rok za prijavo:  do 3.9.2020

Pregled priznavanja predmetov: do 11.9.2020.

Kandidati bodo o pogojih za vpis obveščeni: do 15.9.2020.

Diferencialni izpiti, delavnica: 15.- 18.9.2020.

Kandidat, ki je plačnik šolnine, podpis pogodbe: 22.9.2020.


Vpis v Drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem za vse kandidate: 22.-25.9.200.

 

 

Informativni dan bo v petek, 19. junija 2020 ob 12. uri v Vurnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo.

 

Razpis za vpis v drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem v študijskem letu 2020/21...več in povezava...več 


E-PRIJAVA na drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem 2020/21 ...več  


Rok za prijavo je do vključno četrtka, 3. septembra 2020.


V drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem se lahko vpiše:

a) Diplomant študija prve stopnje Urbanizem.

b) Diplomant študija prve stopnje drugih sorodnih študijev oz. strokovnih področij, če je pred vpisom v program opravil obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov), in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk.

c)   Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija s sorodnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004):

-     arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje.

d) Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija z drugih strokovnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004), pri čemer se kandidatu določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS.
e) Diplomant, ki je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi:

1)    Potrjena (overjena) kopija diplome* s strani pooblaščenega organa ob predložitvi originala

2)    Kopija diplome

3)    Dokazilo o vsebini ali trajanju izobrazbe (priloga k diplomi) potrjeno s strani fakultete v angleškem ali slovenskem jeziku

*Če kandidat izpitov še ni v celoti opravil, priloži k prošnji predstavitveni zbornik oz. celotni predmetnik prvostopenjskega študijskega programa, s kratko predstavitvijo predmetov, številom ur pri predmetih in kreditnimi točkami.

 

V kolikor kandidat ni zaključil Prvostopenjskega univerzitetnega študija Urbanizem, je poleg oddaje zgoraj navedenih listin, potreben tudi pregled opravljenih vsebin iz predhodnega študija. Slednje je možno samo, če kandidat pošlje potrdilo o opravljenih izpitih zaključene 1. stopnje (ali višje izobrazbe). Glede na oceno ustreznosti vsebin prve stopnje se kandidatu določijo diferencialni izpiti. Količino in vsebino potrebnih izpitov se lahko zmanjša, če kandidat odda portfolio (ki naj vsebuje urbanistične vsebine). Vse navedene priloge kandidat odda najkasneje do 3.9.2020.

 

DIFERENCIALNE IZPITE se določi individualno, glede na različnost kandidatovega strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z delavnico, ki je razpisana v septembru 2020 (več v nadaljevanju).  

 

Možni diferencialni izpiti:
- Krajinska arhitektura ...več  

- Ruralno načrtovanje ...več  

- Urbana arhitektura in prenova ...več  

- Urbanistično oblikovanje ...več 

- Urbanistično načrtovanje ...več

- Zgodovina in teorija urbanizma ...več  

 

Ob prijavi na študij lahko kandidat odda pisno prošnjo za priznavanje vsebin iz predhodnega študija. Glede na slednje, se bo kandidatu zmanjšala šolnina (v kolikor je kandidat plačnik šolnine). Kasnejše priznavanje vsebin je možno, a se glede na priznano količino kreditnih točk šolnina za nazaj ne zmanjšuje.

 

Vloga za presojo ustreznosti predhodno zaključene izobrazbe (tudi podlaga za diferencialne izpite) ...več

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

- povprečno oceno študija na prvi stopnji (60 %),

- oceno pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),

- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %).

 

Kandidati, ki so dolžni plačati šolnino si lahko slednje preberejo tukaj …več

 

Pregled priznavanja predmetov bo opravljen najkasneje med 4.9. in 11.9.2020.

 

Kandidati bodo o pogojih za vpis obveščeni do 15.9.2020.

 

Diferencialni izpiti se bodo izvajali kot enotedenska delavnica v septembru.

Datum delavnice 15.- 18.9.2020.

 

Za vsako vsebino diferencialnega izpita mora kandidat poravnati Položnico po predpisanem ceniku …več

 

Vsi kandidati, ki želijo vpisati Drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem in morajo za vpis opraviti diferencialne izpite, morajo biti fizično prisotni na enotedenski delavnici. Pričetek delavnice je 15.9.2020 ob 9.00 v risalnici 21 UL Fakultete za arhitekturo.

 

Kandidat, ki je opravil diferencialne izpite in/ali je plačnik šolnine, pred vpisom podpiše pogodbo, to je 22.9.2020.

 

Vpis v Drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem za vse kandidate je 22.-25.9.2020.


Več informacij o vsebini študija in diferencialnih izpitih: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si  

Več informacij o administrativnih postopkih:  danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si

 

Republic of Slovenia, Ministry of Foreign Affairs (ENTRY AND RESIDENCE) …več

 

 

 

Urbanism master's study programme

Presentation information publication 2020 - 2021...more
Presentation information publication 2019 - 2020 ...more
Presentation information publication 2018 - 2019 ...more
Presentation information publication 2017 - 2018 ...more
Presentation information publication 2016 - 2017 ...more

 

 

ENROLMENT IN THE STUDY YEAR 2020/21

 

Important dates:

Information day: 19 June 2020

Enrolment applications 3 September 2020

Examination of recognition requests: up to 11 September 2020.

Differential examinations, workshop: 15–18 September 2020.

Candidates, who pay the tuition fee, sign of agreement: 22 September 2020.


Enrolment into the Urbanism second cycle master’s study programme for all candidates: 22–25 September 2020.

 


Information day will be held on Friday, 19 June 2020 at 12:00 in the Vurnik's lecture hall of the Faculty of Architecture.

 

The call for enrolment into the Urbanism second cycle master's study programme in the 2020/2021 academic year ...more


E-ENROLMENT in the Urbanism second cycle master's study programme 2020/21 ...more 

 

Enrolment applications must be submitted by Tuesday, 3 September 2020.

Enrolment into the Urbanism second cycle master's study programme is granted to:

a)    Graduates from Urbanism first cycle study programme

b)   Graduates from related first cycle study programmes or disciplines, provided that prior to enrolment they complete all requirements necessary for the continuation of studies (individual bridging programme in the form of differential examinations), comprising from 10 to 60 ECTS credits.

c)    Graduates from undergraduate higher professional study programmes in related fields (study programmes adopted prior to 2004), i.e.: Architecture, Landscape Architecture, and Spatial Planning

d)   Graduates from undergraduate higher professional study programmes from other professional field (study programmes adopted prior to 2004), whereby the candidates are assigned an individual bridging programme in the form of differential examinations, comprising from 10 to 60 ECTS credits

e)   Graduates who completed equivalent education abroad.

Documents which the candidates need to attach to their application:

1) Approved (certified) copy and original of the diploma* issued by an authorised body

2) Copy of the diploma

3) Proof of content or proof of duration of education (diploma supplement) in Slovene or English, approved by the relevant faculty.

* If the candidate has not yet passed all the examinations, the application should also include the Programme Brochure or the full curriculum of the first-cycle study programme, containing brief course presentations, number of hours per subjects, and credits.

If candidates did not complete the Urbanism first cycle academic study programme, they must also attach an overview of completed study requirements during their previous study programme. The latter is possible only if the candidate submits a certificate on the completed examinations during the completed first cycle study programme (or higher education). Depending on the relevance of the candidate's first cycle study programme the Faculty sets differential examinations which the candidate must pass. The number and content of required examinations can be reduced if the candidate submits a portfolio (which must include urbanism-related content). Candidates can submit the above-listed attachments by 3 September 2020.

 

DIFFERENTIAL EXAMINATIONS are specified individually, i.e. in relation to the diversity of the professional field. The candidate may complete these obligations during the first-cycle study, in programmes for additional education, or with the workshop in september 2020 (more is defined in the following text).

 

The following diferential examinations can be assigned:

-      Landscape Architecture ...more  

-      Rural Planning ...more  

-      Urban and Architectural Renovation ...more

-      Urban Design ...more

-      Urban Planning ...more 

-      History and Theory of Urbanism ...more  

 

Upon application, the candidate can also submit a written request for recognition of content from the previous study programme. Depending on the results of such recognition the candidate's tuition fee can be correspondingly decreased (if the candidate needs to pay a tuition fee). Subsequent recognition of such content is possible. However, in this case the amount of tuition fee for arrears is not reduced according to the number of recognised credits.

 

Application for Assessing the Appropriateness of Previous Education (also for diferential exams) ...more 

 

If enrolment is to be restricted, the candidates will be selected on the basis of the following criteria:

-      average grade in the first-cycle degree programme (60%),

-      grade of the degree examination (diploma) or other form of study completion (10%),

-      elective exam where the candidate demonstrates the knowledge and general awareness in the field of the study programme he or she wants to enrol in (30%).

 

Candidates who are required to pay a tuition fee can find detailed information on the payment of tuition fees on the following link ….more

 

Examination of recognition requests will be performed at least between 4 and 11 September 2020.

 

Enrolment requirements will be notified to candidates by 15 September 2020.

 

Differential examinations will take the form of a one week workshop in September.

Workshop date: 15 – 18 September 2020.

 

For each differential examinations the candidates must pay a fee according to the applicable pricelist ….more

 

All candidates wishing to enrol in the Urbanism second cycle master's programme who must pass differential examination must attend the one week workshop in person. The workshop begins on 15 September 2020, 09:00, in room 21 of the Faculty of Architecture.

 

Candidates, who passed differential examinations and/or pay the tuition fee, must sign an agreement prior to enrolment, i.e. 22 September 2020.

 

Enrolment into the Urbanism second cycle master’s study programme for all candidates will take place from 22-25 September 2020.

 

For more information on the content of the study programme and differential examinations please contact Ms Alenka Fikfak: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si  


For more information on administrative procedures please contact Ms Danijela Šinkovec: danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si

 

More information regarding the entry and residence in the Republic of Slovenia is available on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia …more