AR 2011/1, Letnik XII
Uvodnik
Preteklo leto je bilo kar produktivno leto, tudi na znanstvenem področju. Porocila o raziskavah, o akcijah, o kongresih, o nagradah  si lahko preberete v današnji številki revije AR.
Ob stoletnici rojstva profesorja na naši šoli, Eda Mihevca, je tekla razstava v Cankarjevem domu, poklon velikemu arhitektu lahko pogledate v nadaljevanju. Več o njegovem delu v naslednji številki.
Na pedagoškem področju je fakulteta dobila dve odličji: Zlato kocko. Dobitnika sta prof dr Živa Deuova, pa docent dr Domen Zupančič (v družbi z docentko Beatriz Tomšič Čerkezovo s Pedagoške fakultete, ki jo pravtako poznamo z objav v AR). Čestitam.

Žal pa me je tik pred izdajo presenetilo pismo kolegov iz Moskve, da je 23. junija 2011 umrla arhitektka, profesorica in doktorica Elena Aleksandrovna Opolovnikova. Nadaljevala je delo svojega očeta Aleksandra Viktoroviča Opolovnika, ki  je že pred drugo vojno aktivno raziskoval leseno arhitekturo ruskega severa. Elena Opolovnikova je najprej izdajala še neobjavljene tekste (in predvsem odlične risbe, ki sem jih, narisane s svinčnikom na šeleshamru, v Moskvi pri kolegici občudoval), kasneje pa je svojo rusko kulturo promovirala z nekaj imenitnimi svojimi knjigami. Zadnja je izšla le nekaj dni pred njeno smrtjo. V Sloveniji smo jo spoznali po slikovitih predavanjih na Mednarodni konferenci ALPE ADRIA, kjer je nastopala kar nekajkrat. Pa v revijo AR je pisala, saj je trdila, da sta Slovenija in Rusija v lesu prav podobni. Tudi nasploh je bila na Slovenijo posebej navezana. Vsi, ki smo jo poznali, jo bomo pogrešali.

V današnji številki AR pa lahko berete članke o tehnoloških inovacijah fasadnega ovoja, o regulaciji stavbnega ovoja, o objektih z jekleno konstrukcijo, o energetsko učinkoviti gradnji, o evangeličanski cerkvi in o razstavnem prostoru.
Kolegica iz Trima dr Ljudmila Koprivec in profesorica Martina Zbašnik Senegačnikova pišeta o običajnih, vsakodnevnih gradivih, vgrajevanih v fasadni ovoj. To je posebej zanimiva tematika, saj so nekatera gradiva in nekatere tehnike, ki so bili nekdaj prav uspešno uporabljani, v nemilosti tako pri uporabnikih, pri investitorjih in pri arhitektih. Kolegica odpira sodoben pogled na klasične materiale.
Naš dober bivši študent in asistent na Gradbeni fakulteti, dr Mitja Košir prikazuje tehnične rešitve pri regulaciji notranjega okolja. Praktično dokazuje uspešnost uravnavanja s stavbnim ovojem, kar sicer že dolgo poznamo, a manj uporabljamo.
Docentka Manja Kuzman in dr Srečko Vratuša pišeta o energetsko varčni leseni gradnji pri nas. Gre za ekonomsko uspešnejše rešitve naprednih tehnologij.
Docentka Lara Slivnikova opisuje objekte z jekleno konstrukcijo v Sloveniji, predvsem zadnjih deset let. Gre za mostove, za zgradbe in za stadion, pa za kovinski bivak.
Arhitektki iz Zagreba, ki pripravljata doktorata, Kristina Careva in Tatjana Jaklenec, predstavljata zanimiv odnos: razstave in internet. Predstavljata izvedbe ter možnosti tako enega kot drugega medija. Noben ni zastarel in nobeden prav inovativen.
Doktorantka Andreja Benko je zaorala na skoraj popolnoma novem področju: z raziskavo prve evangeličanske cerkve pri nas. Ob članku se razkriva arhitekturno bogastvo evangeličanskih cerkva, ki nam je bilo do zdaj zamolčano. Upam, da bo mlada kolegica delo nadaljevala tudi po objavi v AR.

Ravno prav branja za začetek novega šolskega leta. Morda se nam ob AR porodi kaka misel tudi za naše pedagoško delo.

Editorial
The past year was quite productive, in the scholarly field as well. You are invited to read in the present issue of AR the reports on research, activities, congresses and awards.
To mark the centenary of the birth of a professor at our school, Edo Mihevc, an exhibition was mounted at the Cankarjev dom Cultural and Congress Centre; you will find the hommage to the great architect below.More about his work in the next issue. The faculty was granted two Zlata kocka/Golden Cube awards for its pedagogical work; the winners were Dr Živa Deu and Assistant Professor Domen Zupančič (together with Assistant Professor Beatriz Tomšič Čerkez from the Faculty of Education, who is also known for her contributions to AR). Congratulations!

Unfortunately, shortly before the publication of the magazine I was taken aback by a letter from the Moscow colleagues informing us of the death on June 23 2011 of the architect Professor Elena Alexandrovna Opolovnikova. She continued the work of her father Alexander Viktorovich Opolovnik, who studied the timber architecture of the Russian north before World War II. Elena Opolovnikova was the first to  publish his unpublished work (and, above all, excellent pencil drawings on Schoelleshammer paper, which I admired at her  home in Moscow); later on, she promoted Russian culture with some fine books of her own. The last of these was published only a few days before her death. In Slovenia, we came to know her through her absorbing lectures at the ALPE ADRIA International Conference, where she appeared several times. She also contributed to AR magazine, arguing that Slovenia and Russia were very much alike with respect to timber. Besides she was also very much attached to Slovenia. She will be missed by all who knew her.

The present issue of AR contains articles on technological innovations in façade cladding, steel structures, energy- efficient construction, an Evangelical church and exhibition spaces.
Dr Ljudmila Koprivec and Professor Martina Zbašnik Senegačnik writes about ordinary materials built into the façade cladding. It is a specially interesting topic, as some materials and techniques which were once used succesfully fell out of favour with users, investors and architects. The writer offers a contemporary view of classic materials.
A good former student of ours and Assistant at the Faculty of Civil Engineering, Dr Mitja Košir, presents technical solutions for the regulation of interior environments. He gives practical evidence of the efficiency of regulation by means of building envelopes, which has been known for a long time, but much less applied.
Assistant Professor Manja Kuzman and Dr Srečko Vratuša write about energy-efficient timber construction in Slovenia. The concern is with economically more succesful solutions for advanced technologies.
Assistant Professor Lara Slivnik depicts steel constructed structures in Slovenia, primarily those erected in the course of the past ten years, discussing bridges, buildings, a stadium, and a metal mountain hut.
Architects from Zagreb preparing their doctoral theses, Kristina Careva and Tatjana Jaklenec, present an interesting relationship: exhibitions and the Internet. They present realisations and possibilities in both media, neither of which is outdated nor particularly innovative.
Andreja Benko, also preparing her doctoral thesis, treads a particular path by investigating the first Evangelical church in Slovenia. The article reveals the architectural richness of Evangelical churches, which has been concealed from us until now. I hope that our young colleague will continue her work after this publication.

There is sufficient reading for the beginning of the new academic year. Perhaps some ideas for our teaching programme might arise from AR.

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik 
Tehnološke inovacije konvencionalnih gradiv na sodobnem fasadnem ovoju /
Technological Innovations Of Conventional Materials On Contemporary Façade Envelopes

Mitja Košir     
Regulacija notranjega okolja z uravnavanjem stavbnega ovoja /
Control Of Indoor Environments Via The Regulation Of Building Envelopes

Manja Kitek Kuzman, Srečko Vratuša  
Energijsko varčna lesena gradnja v Sloveniji /
Energy efficiency timber building in Slovenia

Lara Slivnik     
Objekti z jekleno konstrukcijo v Sloveniji v enaindvajsetem stoletju /
Steel Constructed Structures In Slovenia In The Twenty-First Century

Kristina Careva, Tajana Jaklenec   
Prostor izložbe kao preteča Interneta /
Exhibition Spaces As  Predecessors Of The Internet

Andreja Benko     
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih /
The First Evangelical Church In Bodonci

Tadeja Zupančič     
Recenzija knjige Distributed Intelligence in Design

Projekti / Projects
Borut Juvanec     
Center EU vernakularne arhitekture v Ljubljani /
EU Vernacular architecture centre in Ljubljana

Kongresi / Congresses