VPIS DODATNEGA LETA (prvič)

Študentom, ki so v štud. letu 2019/20 vpisani v 5. letnik smo v ŠIS-u pripravili  vpisni list, ki ga je potrebno dopolniti, natisniti in skupaj s študentsko izkaznico poslati na FA ali oddati v nabiralnik pred referatom, najkasneje do petka, 25. septembra 2020 do 12. ure.


VLOGA ZA PODALJŠANJE STATUSA - DODATNEGA LETA:

Vloga za podaljšanje statusa - dodatnega leta je študentom dostopna v ŠIS-u.

Natiskano in podpisano je potrebno skupaj s priloženimi dokazili nasloviti na Komisijo za študijske zadeve FA, najkasneje do:
- četrtka, 27.8. 2020 ali
- ponedeljka, 14.9.2020

RAZLOGI ZA OLAJŠAVE:
- izjemne družinske in socialne okoliščine (potrdilo Centra za socialno delo)
- daljša bolezen (potrdilo specialistične ambulante s časovno opredelitvijo odsotnosti) ali
- priznan status osebe s posebnimi potrebami (sklep KŠZ FA)
- materinstvo (kopija rojstnega lista otroka)
- status vrhunskega športnika (potrdilo o doseženem statusu – olimpijski, mednarodni, perspektivni, državni, mladinski razred)
- aktivno sodelovanje (obvezno priložiti potrdilo o sodelovanju):
    - na vrhunskih športnih, kulturnih, strokovnih prireditvah
    - v organih univerze


Študentom, ki jim bo KŠZ odobrila podaljšanje statusa, bomo v ŠIS-u odprli vpisni list.


VPISNA DOKUMENTACIJA
ZA VPIS ALI PODALJŠANJE (statusa) - DODATNEGA LETA

obsega:
- natiskan in podpisan vpisni list
- študentsko izkaznico

Vpisno dokumentacijo naj študenti pošljejo na naslov:

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
»ZA VPIS«
Zoisova 12
1000 Ljubljana

ALI jo v kuverti oddajo v nabiralnik pred referatom (ne v referat!).

VPISNI STROŠKI
Vpisne stroške (po ceniku UL) poravnajo študenti po položnici, ki jo prejmejo po e-pošti.

POTRDILA O OPRAVLJENIH IZPITIH
Potrdila o opravljenih izpitih, je možno naročiti izključno preko ŠIS-a. Željeno število potrdil  prejmejo študenti po pošti.

ZAKLJUČEK VPISA
Na podlagi prejetega vpisnega lista, vas referat vpiše in vam po pošti vrne študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto in 3 potrdila o vpisu.