Doc.dr.Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.
Fakulteta za arhitekturo, kabinet št. 29

Predavatelj pri predmetih:

Konstrukcije 1 – obvezni, 2. letnik

Konstrukcije (urbanizem) – obvezni, 1. letnik

Študijska praksa 1 – obvezni, 2. letnik

Projektiranje 4 in 5 – obvezni (usmerjeni seminar po izboru), 4. in 5. letnik

 

Konzultant za zasnovo konstrukcij pri zaključnih magistrskih delih.

Mentor ali somentor pri zaključnih magistrskih delih.

 

tel.: 01/ 2000 726; e-mail: tomaz.slak@fa.uni-lj.si
Konzultacije (predmeti): četrtek 13h - 14h,
Konzultacije (magistrske naloge): ponedeljek 10h - 12h
Konzultacije (seminar): torek in petek 10h - 12h

 

Bibliografija (COBISS)

 

 

POVZETEK ŽIVLJENJEPISA

 

1) Izobrazba in zaposlitev

 

Dr. Tomaž Slak je bil rojen v Novem mestu, kjer je po končani osnovni šoli je obiskoval Srednjo šolo tehniških in zdravstvene usmeritve, program Gradbinec II, smer gradbeni tehnik. Končal jo je leta 1989 in po enoletnem služenju vojaškega roka leta 1990 začel s študijem na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, smer arhitektura, kjer je junija 1998 diplomiral z nalogo ''Avtocestno počivališče pri Novem mestu'' pod mentorstvom prof. mag. Petra Gabrijelčiča in somentorstvom asist. mag. Aleša Prinčiča.

 

Že med dodiplomskim študijem se je udeleževal mnogih arhitekturnih delavnic, skupinskih razstav in javnih natečajev. Eno leto je bil tudi demonstrator pri predmetu Rurizem in ruralna arhitektura (prof. mag. P. Gabrijelčič). Za dva javna natečaja je prejel odkup (za predlog Športne dvorane v Novi Gorici in za predlog Cestninske postaje, oskrbne postaje in avtocestnega počivališča Kozina), za enega pa drugo nagrado (Urbanistična ureditev in ureditev tlakov ter urbane opreme starega dela mestnega jedra Škofje Loke). Eno leto je prejemal Mundovo štipendijo. Eno leto je bil tudi študentski predstavnik v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in svetnik v Študentskem svetu. Med študijem je ustanovil in eno leto urejal glasilo študentov Fakultete za arhitekturo 'NoVA'.

 

Med študijem in dve leti po diplomi je delal kot projektant v nekaj projektivnih podjetjih (Studio rebeka, d.o.o., K.A.B., d.o.o. in Arhe, d.o.o. - Atelje Vozlič). Po diplomi je pridobil status kulturnega delavca in od takrat deluje kot arhitekt-projektant na več izvedenih projektih. Med njegove pomembnejše arhitekturne realizacije šteje apartmajski hotel v Bovcu, stanovanjska hiša pod Šmarno goro, mrliška vežica v Beli Cerkvi, hotel v Trebnjem ter mladinski hotel (hostel) Situla v centru Novega mesta. Vse navedene realizacije so bile predstavljene v domačih strokovnih revijah in na razstavi DAL v Ljubljani, hostel Situla pa je bil leta 2010 v svetovnem popotniškem vodiču Lonely Planet razglašen za najlepši hostel v Sloveniji.

 

Po pridobitvi naziva 'asistent za področje arhitekture – gradbene konstrukcije za arhitekte' novembra 2000, se je redno zaposlil na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani (UL-FA). Od takrat je udeležen v pedagoškem procesu pri predmetih s konstrukcijsko tematiko v arhitekturi. Več let je delal kot asistent pri predmetu Gradbena mehanika (redni predmet III. letnik), Osnove gradbene mehanike (redni predmet, 1. letnik) in Zasnova konstrukcij (izbirni predmet IV. letnik). Julija 2004 je uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Vpliv zahtev potresno odporne gradnje na zasnovo konstrukcij v arhitekturi« pod mentorstvom Prof. Dr. Vojka Kilarja. Januarja 2010 je prav tako uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom «Značilnosti, vrednotenje in potenciali potresne arhitekture« pod mentorstvom Prof. Dr. Vojka Kilarja in somentorstvom Doc. mag. Tadeja Glažarja. V času dela na FA je objavil več znanstveno raziskovalnih člankov, rezultatov raziskav in eno znanstveno monografijo. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih konferenc, na katerih objavlja in prezentira članke s področja arhitekture, potresnega inženirstva in konstrukcij.

 

Junija 2012 je vložil vlogo za pridobitev naziva docent za področje arhitekture. V septembru 2012 je pridobil vsa pozitivna mnenja članov komisije in dne 27.09.2012 uspešno opravil preiskusno predavanje za pridobitev naziva. Senat FA ga je septembra 2013 s sklepom imenoval v naziv "docent za področje arhitekture". Od takrat dela kot predavatelj pri predmetih Konstrukcije 1 in Študijska praksa 1 (oba redna predmeta, 2. letnik; Enovit magistrski študij Arhitekture) in pri predmetu Konstrukcije (redni predmet, 1. letnik; študijski program Urbanizem). Ob tem je tudi nosilec usmerjenega seminarja V (predmet projektiranje 5, redni predmet, 5. letnik, EMŠA). Ves čas dela tudi kot konzultant za konstrukcije in mentor ali somentor pri zaključnih magistrskih delih na Fakulteti za arhitekturo. 

 

 

2) Podatki o dosedanjem delu in napredovanju na UL-FA

 

·         Junij 1998: diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, smer arhitektura

·         Od julija 1998 do novembra 2000: samostojni kulturni delavec na področju arhitekture.

·         Oktober 2000: prvič izvoljen za asistenta za področje arhitekture - gradbene konstrukcije za arhitekte.

·         Od novembra 2000: redno zaposlen kot asistent na FA pri izobraževanju arhitektov na področju statike in konstrukcij v okviru dveh rednih in enega izbirnega predmeta na FA.

·         November 2003: ponovno (2.) izvoljen za asistenta za področje arhitekture - gradbene konstrukcije za arhitekte.

·         Julij 2004: opravil zagovor magistrskega dela na Fakulteti za arhitekturo

·         November 2006: ponovno (3.) izvoljen za asistenta za področje arhitekture - gradbene konstrukcije za arhitekte.

·         Januar, 2010: uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Fakulteti za arhitekturo

·         April 2010: ponovno (4.) izvoljen za asistenta za področje arhitekture.

·         Junij 2012: vloga za prvo izvolitev v naziv »docent za področje arhitekture« ,

·         September 2013: pridobitev naziva »docent za področje arhitekture«.

 

3) Opis dosedanjega raziskovalnega dela

 

Dr. T. Slak je svojo znanstveno-raziskovalno pot začel s poglobljenim študijem konstrukcij in še posebej z raziskovanjem področja potresno odporne gradnje. Po objavi nekaj člankov na to temo in izdelavi raziskovalnih poročil ter tudi magistrske in kasneje doktorske disertacije je torišče svojih raziskav usmeril v arhitekturno zasnovo in obravnavo konstrukcij s poudarki na tektoniki in na analizi stavbne konfiguracije in konstrukcije kot strukturne osnove arhitekturnega dela. Pri svojem raziskovalnem delu kandidat obravnava vplive konstrukcijske logike in gradbeno-tehničnih pravil na arhitekturno oblikovanje. Zaradi svojega dobrega poznavanja gradbenih pravil in principov ter kot arhitekt z večletno projektantsko prakso daje velik poudarek interdisciplinarnosti in sodelovanju med strokami. V okviru zasnove konstrukcij ostaja njegovo ožje področje arhitektura, ki izhaja iz konteksta lokacije, ki zahteva (v primeru, da gre za potresno ogrožena področja) podrobno poznavanje potresnovarne gradnje in njihovih vplivov na zasnovo konstrukcij v arhitekturi.

 

Svoje ugotovitve in rezultate raziskav je že predstavil v različnih člankih oziroma na več domačih in mednarodnih konferencah. Tema njegovega magistrskega dela se nanaša na pravila konstrukcijske zasnove v arhitekturi na potresnih območjih kakršno je Slovenija. Določeni principi so bili prikazani s simualcijami v virtualnem okolju in analitično obdelani. Eden od pomembnejših rezultatov tega raziskovalnega dela je izdaja znanstvene monografije, ki izhajajoč iz ugotovitev magistrskega dela to tematiko zaokroženo povzema.

 

Delno je s to tematiko nadaljeval pri svoji doktorski disertaciji (leta 2011 nagrajena z mednarodno Trimovo raziskovalno nagrado), kjer so pregledno prikazani principi in načini (tudi tehnologije) za povečanje potresne odpornosti stavb. T.i. potresno odporna arhitektura (angl: earthquake architecture), ki jo je v disertaciji analitično in sintezno obdelal, je prvič predstavil kot arhitekturni odgovor potresnemu inženirstvu. Pomembnejši del disertacije se nanaša tudi na arhitekturno obravnavo konstrukcij. Poleg zgodovinskega pregleda razvoja konstrukcij, obravnave sodelovanja med strokami in interdisciplinarnosti poklica arhitekta, so bili predstavljeni principi konstruiranja v arhitekturi, posebej je obravnavana tektonika in sodobni načini gradnje izven kartezičnega reda oziroma različni pristopi k zasnovi ne-linearnih arhitekturno-strukturnih rešitev. Predstavljena je bila tudi posebna metoda za prepoznavo in vrednotenje arhitekture v kontekstu potresne odpornosti.

 

Njegovo raziskovalno delo je bilo predstavljeno tudi na nekaj domačih in mednarodnih konferencah oz. v revijah. Podrobnosti so navedene v bibliografiji (COBISS). Leta 2008 je znanstvena revija Prostor (AHCI) objavila izvirni znanstveni članek kandidata kot prvega avtorja s soavtorjem prof.dr. V. Kilarjem, kjer je zgoraj omenjena metoda za vrednotenje arhitekture potresnih področij prvič prikazana širši javnosti. Poleg tega je kritično in z znanstvenim aparatom obdelal pregled razvoja potresno odporne gradnje povsem s stališča arhitekture, kar je bilo objavljeno v preglednem znanstvenem članku v isti reviji (Prostor) leta 2011. V članku objavljenem v mednarodni znanstveni reviji Modern Applied Science (DOAJ, Scopus) pa so parametrično obravnavani kriteriji vrednotenja arhitekture in potresne odpornosti stavb ob tem pa je predstavljen sintezni pogled na arhitekturo v kontekstu potresne odpornosti. Leta 2013 je v mednarodni znanstveni reviji „Technics, Technologies, Education, mangement“ - TTEM (AHCI, SCI) kot prvi avtor objavil izvirni znanstveni članek z naslovom "A comperative study of model-based framework for the AEC competency evaluation of building tenders".

 

Dr. T. Slak izkazuje mednarodno odmevnost poleg objavljanja znanstvenih člankov v pomembnih tujih in domačih znanstvenih revijah tudi z udeležbo na mednarodnih konferencah (na vseh konferencah aktivno udeležen s predavanjem) in tudi kot recenzent znanstvenih člankov tujih avtorjev za tuje znanstvene revije. Tako je za  za Korejsko revijo "Earthquakes and Structures" opravil recenzijo članka „Options for Sustainable Earthquake-Resistant Design of Concrete and Steel Buildings“ avtorja Prof. Dr. Amadorja Terana Gilmora, za A&HCI revijo „Technics, Technologies, Education, mangement“ (TTEM) pa recenzijo članka „The Impact of Glass as a Building Material on the Natural Environment“.

 

Poleg tega izkazuje mednarodno citiranost svojega dela v člankih in znanstvenih delih drugih avtorjev. Kandidatovo delo je bilo citirano v naslednjih člankih oziroma delih:

-       Mendi H. E. (2005): Evaluation of Architectural Consciousness and Exploration of Architecture-Based Issues in Seismic Design. Master degree thesis submitted to the Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University.

-       Brzev S. (2007): Earthquake-Resistant Confined Masonry Construction. National Information Center of Earthquake Engineering, Indian Instiitute of Technology Kanpur. India.

-       Kilar V., Kušar D. (2009): Assessment of the Earthquake Vulnerability of Multi-Residential Buildings in Slovenia. Acta Geographica Slovenica, 49-1. DOI: 10.3986/AGS49103

-       Slivnik L. (2009): An Overview of Mushroom Structures in Slovene Structuralism. Proceedings of the Third International Congress on Construction History, Cottbus, May 2009

-       Koren D., Kušar J., Kilar V. (2009): Obnašanje kladnih konstrukcij pri potresni obtežbi : analiza na primeru obnovljenih "Vorenčevih svisli" na planini Uskovnica = Seismic behaviour of log structures : analysis case of refurbished hayloft "Vorenčeve svisli" on The Uskovnica mountain. Les. letn. 61, št. 2, Ljubljana.

-       Cerovšek, T., Zupančič-Strojan T., Kilar V. (2010): Framework for model-based competency management for design in physical and virtual worlds. Journal of information technology in construction, vol. 15. http://www.itcon.org/2010/1

-       Koren D. (2011): Potresna izolacija in nesimetrična konstrukcijska zasnova v arhitekturi: doktorska disertacija. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani.

-       Petrovčič S. (2013): Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine: doktorska disertacija. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani.

 

V letih 2007-2010 je bil Dr. Tomaž Slak raziskovalec na projektu ARRS L5-9402 (B): »Uvajanje naprednih tehnologij za povečanje varnosti v arhitekturi sodobnih stanovanjskih stavb« (aplikativni raziskovalni projekt). V letih 2011-2013 pa je kandidat raziskovalec na projektu ARRS št. L5-4319 (A): »Varnost pasivnih hiš pri potresu« (aplikativni raziskovalni projekt).

 

Znanstveni članek objavljen v reviji Prostor (A&HCI), kjer je kandidat prvi avtor, predstavlja najpomembnejši znanstveni dosežek Fakultete za arhitekturo za leto 2011.

 

 

4) Pedagoško delo

 

Na Fakulteti za arhitekturo na dodiplomskem študiju je Doc. Dr. T. Slak predavatelj pri predmetih Konstrukcije 1 (redni predmet, II. letnik, arhitektura), Študijska praksa 1 (redni predmet, II. letnik, arhitektura) in Projektiranje 5 (redni predmet, V. letnik, arhitektura) ter pri predmetu Konstrukcije (redni predmet, I. letnik, urbanizem). Obenem redno sodeluje tudi kot konzultant za konstrukcije pri diplomah in pri delu v seminarjih ter kot mentor ali somentor pri zaključnih magistrskih delih.

 

V prvih letih dela na UL-FA je sodeloval pri posodobitvi predmetov Osnove gradbene mehanike oz. Gradbena mehanika in Zasnova konstrukcij. Pri vajah je vpeljal praktične primere in z arhitekturnega vidika poskušal približati znanje o konstrukcijah študentom arhitekture. Sodeloval je pri procesu nadgradnje sistema računalniških vaj, ki omogoča študentu, da skupaj z razvojem arhitekture spremlja tudi njeno sposobnost za statični prevzem obtežbe ter primerja ceno različnih konstrukcijskih rešitev. Pri predmetu Zasnova konstrukcij je sodeloval pri vpeljavi možnosti sodelovanja študentov arhitekture s študenti gradbene fakultete v obliki projektnega študija preko videokonference. Pedagoško delo je že kot asistent postopoma vpeljal na internet (določene internetne strani predmetov FA). V zadnjih letih (od leta 2011) je z razvojem t.i. spletne učilnice vse predmete, ki jih predava postavil v okolje spletne učilnice, kjer jih tudi sprotno ureja, vzdržuje in redno ažurira. Obenem na teh straneh objavlja naloge za vaje, krajša predavanja in pojasnila v zvezi s tematiko zasnove konstrukcij za arhitekte. Za lažjo uporabo pa je za študente izdelal tudi več prezentacijskih in poenostavljenih navodil.

 

Za potrebe študentov arhitekture je sodeloval pri pripravi študijskega gradiva: Sodelovanje študentov arhitekture in gradbeništva v obliki projektnega študija (2002) ter je avtor že omenjene znanstvene monografije (Slak in Kilar, 2005), ki je med drugim namenjena tudi študiju konstrukcij na FA. Leta 2008 je napisal tudi recenzijo za učbenik »Osnove konstrukcij: učbenik za študente industrjskega oblikovanja in arhitekture« avtorja Prof.dr. Kilarja. V letu 2010 je Dr. T. Slak izdal učno gradivo za študente FA z naslovom: »Osnovni pojmi iz statike in poenostavljena navodila za uporabo računalniških programov za analizo konstrukcij (Frame 2D in SAP2000)«.

 

Od leta 2011 je bil mentor in/ali somentor pri več zaključnih diplomskih ali magistrskih delih študentov Fakultete za arhitekturo (podrobnosti v bibliografiji COBISS) ter konzultant za konstrukcije in tehnologijo gradnje pri številnih seminarskih in diplomskih ali magistrskih delih študentov UL-FA. Leta 2016 je bil somentor pri zaključnem magistrskem delu (štud. M. Peračković), ki je prejelo fakultetno Prešernovo nagrado. V letu 2015 in 2016 je vodil tudi dve študentski (od tega ena interdisciplinarna) delavnici z več kot 60 udeleženimi študenti. 

 

 

5) Strokovno delo

 

Od leta 1996 doc. dr. Tomaž Slak sodeluje s projektanti v praksi pri več projektih različnega obsega in stopnje obdelave.

 

Najpomembnejše realizacije, pri katerih je sodeloval v okviru projektivnega biroja Rebeka, d.o.o. (1996-1998), so :

-       notranji terapevtski bazen Zdravilišča Laško (PGD in PZI),

-       prenova hotelske etaže (PZI)

-       toplotne postaje – kotlovnice Zdravilišča Laško,

-       projekt (PGD in PZI) polnilnice Pivovarne Laško,

-       prenova in preureditev upravne stavbe ZZZS na Miklošičevi

-       poslovalnice Vzajemne na Mali ulici v Ljubljani.

 

Najpomembnejše realizacije, pri katerih je sodeloval v okviru Ateljeja Vozlič / Arhe, d.o.o. (1998-2002) so:

-       Preureditev Hribarjevega nabrežja

-       Preureditev Dvornega trga v Ljubljani

-       Prenova upravne stavbe Nove ljubljanske banke TR2 (PZI in oprema)

-       Šest hiš v Šmarju-Sap (PGD)

-       Poslovna stavba Linde MPA (PGD, PZI in oprema), ki je bila leta 2003 nagrajena s Plečnikovo medaljo in objavljena v več strokovnih revijah.

 

Pomembnejši realizirani projekti, kjer je dr. Tomaž Slak avtor arhitekture in/ali samostojni projektant so:

-       industrijska proizvodna hala z upravno-poslovnim delom za podjetje Remos, d.o.o. (1998),

-       industrijska proizvodna hala z upravno-poslovnim delom za Mizarstvo Bobič iz Novega mesta (1999),

-       proizvodni prostori in uprava podjetja Mirage Holography, d.o.o. v Novem mestu (1999),

-       stanovanjska vila J pod Šmarno goro (2003),

-       prenova hiše v Črnučah pri Ljubljani (2005),

-       hotel Rakar v Gor. Ponikvah pri Trebnjem (2006),

-       enodružinska hiša M v Novem mestu (2007),

-       mladinski hotel »YH Situla« - prenova bivše Ribje restavracije na Glavnem trgu v Novem mestu (2007),

-       kompleks štirih samostojnih stanovanjskih hiš na Petelinjeku pri Novem mestu (ena dokončana, dve v izgradnji, ena neizvedena),

-       projekt za poslovilni objekt (mrliško vežico) na pokopališču v Beli Cerkvi (2010),

-       prenova štirinadstropne vile ob Celovški cesti v Ljubljani (2010),

-       rekonstrukcija in prenova stanovanjske hiše K v Ajdovščini (2011),

-       enodružinski počitniški objekt P v Šentrupertu (2011),.

-       hotel »Sanje ob Soči« v Bovcu (2012),

-    apartmajski hotel v Tržiču (prenova) - (2012), 

-       stanovanjska hiša B v Novem mestu (2013),

-       stanovanjska hiša S pod Šmarno goro – (2013),

-    večnamenski objekt (Pavčkov dom) in ureditev vaškega središča v Šentjuriju na Dolenjskem (2013),

-    projekt ureditve dela nabrežja ob Krki v Novem mestu (prostor za piknike in naravno kopališče) v sklopu ŠRC Portoval (2014)

-    stanovanjska hiša S v Rožni dolini v Ljubljani - (2014 - prva izvedena hiša z vgrajeno protipotresno odporno izolacijo pod temeljno ploščo),

-    stanovanjska hiša D v Škocjanu - (2014 - prva pri nas izvedena ničenergijska hiša s sistemom z vodno toplotno bariero - isomax),

-    rekonstrukcija in preureditev stavbe za izobraževalno dejavnost v Novem mestu (2015),

-      stanovanjska vila R v Trebnjem (2016),

-       stanovanjska hiša Z ob Zbiljskem jezeru (2016),

-    stanovanjska hiša G v Novem mestu (2017),

-    stanovanjska vila J v Ljubljani (v izgradnji)

-    projekt energetske sanacije Fondovih blokov v Ljubljani (2017)

 

Na področju oblikovanja interierov in pohištva je kot avtor izvedel naslednja dela:

-       knjigarna Goga v Novem mestu (2000),

-       poslovalnica študentskega servisa v Trebnjem (2003),

-       frizerski salon na Prušnikovi ul. v Ljubljani (2006),

-       mladinski hotel »YH Situla« - oprema in interier (2008),

-       interier frizerskega salona Mič Styling na Igriški ulici v Ljubljani (2008),

-       restavracija »Trinajstica« v Novem mestu (2009),

-       prenova dela restavracije Rakar v Trebnjem (2010),

-       prenova dela Glasbene šole Marjana Kozine v Novem mestu - hodniki, dve učilnici, sanitarije, glavni vhod (2011-2013),

-       frizerski salon Mič Styling Rimska na Rimski ulici v Ljubljani (2012),

     Poleg tega je realiziranih tudi nekaj preureditev privatnih stanovanj in manjših poslovnih prostorov.

 

Dokončana projektna dokumentacija (PGD in PZI), ki čaka na realizacijo obsega:

-       projekt za dva pet-stanovanjska vilabloka v Češči vasi pri Novem mestu,

-       projekt za enodružinsko vilo C na Kureščku pri Ljubljani,

-       projekt za enodružinsko vilo KS v Podutiku pri Ljubljani,

-    projekt Hiše kulture z muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči,

-    projekt prenove dela večstanovanjske hiše K v Ljubljani,

-    projekt prenove starejše vrstne hiše Ž v Ljubljani,

-    projekt rekonstrukcije in prenove večje gostilne s prenočišči v Trebnjem,

 

Oblikoval je tudi dva spominska obeležja:

-       spomenik pesniku Tonetu Pavčku v rojstni vasi Šentjurij na dolenjskem - naročnik Občina Mirna Peč.

-       spomenik glasbeniku, avtorju in harmonikarju Lojzetu Slaku na Malem Kalu - naročnik Občina Mirna Peč

 

Od leta 1994 se udeležuje javnih natečajev. Pri tem je kot soavtor za natečajno rešitev ureditve trga v Škofji Loki prejel 2. nagrado (2001). Za predlog športne dvorane v Novi gorici (1995) ter za predlog cestninske postaje in počivališča ob avtocesti pri Kozini (1998) pa je prejel odkup. Pri več ostalih natečajih s svojimi rešitvami ni prišel med nagrajene ali odkupljene elaborate.

 

Zadnja štiri leta je aktivno udeležen tudi pri izvedbi natečajev pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Leta 2005 je bil kot predstavnik Zbornice skrbnik pri natečaju za Univerzitetni kampus Novo mesto, v letu 2006  pa še za  Rekreacijski kompleks z bazenom Zagorje in pri natečaju za stanovanjsko-poslovno sosesko Stožice v Ljubljani, kjer je bil imenovan tudi za člana komisije za predizbor vabljenih. Prav tako je bil v letu 2007 skrbnik in član komisije za predizbor vabljenih pri natečaju za župnišče Pravoslavne cerkve v Ljubljeni. V začetku leta 2008 je bil poročevalec pri natečaju za novo športno dvorano osnovne šole v Stopičah z zunanjo ureditvijo. V letu 2009 pa je bil s strani ZAPS izbran za člana ocenjevalne komisije za izbiro najprimernejše rešitve za osnovno šolo Lavrica in potem še v letu 2011 za skrbnika natečaja za novo športno dvorano Portoval v Novem mestu za potrebe EP v košarki. V letu 2015 je bil imenovan za predsednika ocenjevalne komisije za natečaj Preureditev javnih mestnih površin mestnega jedra Novega mesta. V letu 2016 je bil imenovan za namestnika predsednika natečajne komisije za izvedbo brvi za kolesarje in pešce v Irči vasi v Novem mestu in leta 2017 je bil imenovan za člana natečajne komisije za dva nova mostova (most hitre ceste 3. razvojne osi ter brv za pešce in kolesarje) preko reke Krke v Novem mestu.

 

V okviru ZAPS Dr. T. Slak s svojimi arhitekturnimi realizacijami sodeluje tudi pri projektu OHS – Odprte Hiše Slovenije od leta 2011 in sicer z objekti: hotel Rakar v Ponikvah pri Trebnjem, mladinski hotel YH Situla v Novem mestu, ničenergijska stanovanjska hiša D v Škocjanu, Pavčkov dom v Šentjuriju, hiša R v Trebnjem ter s predstavitvijo biroja Bazaarhitektura, d.o.o..

 

Poleg navedenega se ukvarja tudi z grafičnim in industrijskim oblikovanjem. Za založbo Rokus je v skupini avtorjev oblikoval poslovno namizno kolekcijo, oblikoval je nekaj CD-plošč, več primerov otroške glasbene literature ter celostno grafično podobo (CGP) posebnega simpozija in zbornik referatov ob stoletnici rojstva skladatelja Marjana Kozine. Izdelal je tudi več celostnih grafičnih podob in logotipov raznih poslovnih naročnikov.

 

Leta 2011 je v sodeloval s Tehniško založbo Slovenije pri kateri je soavtor široko uveljavljenega in visokonakladnega Gradbeniškega priročnika. Za novo (5.) izdajo priročnika, ki je izšel v začetku oktobra 2012 je kandidat avtor poglavja 'Potresno odporna gradnja' in soavtor poglavja 'Stavbarstvo'.

 

Doc. dr. Tomaž Slak je bil leta 2014 imenovan za predsednika Urbanističnega sveta Mestne občine Novo mesto, ki opravlja dela in naloge "mestnega arhitekta". Imenovan je v več strokovnih delovnih teles Mestne občine Novo mesto, še posebej je angažiran pri izvedbi celovite prenove mestnega jedra Novega mesta, ki se je začela v letu 2017. Ob tem je tudi član izvršnega odbora Društva arhitektov Dolenjske in Bele Krajine.

 

 

Medijska odmevnost: Dr. Tomaž Slak ima več objav realiziranih objektov v različnih medijih:

-       Hiša pod Šmarno goro (revija Hiše – 2x, reklamne publikacije podjetja Riko hiše)

-       Hostel Situla (vodič Lonely Planet, časopisi Delo, NeDelo, Park in Dolenjski list, OHS / Odprte hiše Slovenije – ZAPS…)

-       Prenova stanovanja v Ljubljani (priloga Delo&Dom)

-       Hotel Rakar (revija Hiše, revija Ambient, OHS / Odprte hiše Slovenije – ZAPS)

-       Frizerski salon Mič Styling Rimska (oddaja Ars360, RTV SLO)

-       projekt ureditve dela nabrežja Krke (časopisi Dnevnik, Dolenjski list, Novi medij)

-    Predstavitev biroja in stanovanjske hiše S v Rožni Dolini v reviji Hausbau (slo. edicija)

-    predstavitev dveh realizacij (hostel Situla in knjigarna Goga) v monografiji "Dragocenosti starih mestnih jeder" avtorice Žive Deu

 

Poleg tega se pojavlja kot intervjuvanec za področje arhitekture, urbanizma in oblikovanja in tudi za tehnična vprašanja v arhitekturni stroki (časopis Park, Večerova priloga Kvadrati, oddaja Ars360 – RTV SLO, Riko Hiše – spletne strani). V zadnjem času je medijsko bolj izpostavljen kot predsednik Urbanističnega sveta MONM in kot član delovne skupine za prenovo javnih mestnih površin mestnega jedra Novega mesta.

 

Več o strokovnem delu tudi na spletni strani podjetja Bazaarhitektura d.o.o., kjer je solastnik in vodja (prokurist) arhitekturnega biroja: www.bazaar.si