Umetnostna zgodovina 1
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr.Peter Krečič, um.zgod.

Predmet Umetnostna zgodovina I in II obravnava: pojem umetnosti v razmerju do pojmov naravne in kulturne dediščine ter kulture, različne umetnostne zvrsti in položaj likovne umetnostimed njimi. Obsega likovno umetnost v ožjem pomenu besede: slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo ter širši krog umetnostnih dejavnosti, kot so urbanizem, krajinska arhitektura, industrijsko in grafično oblikovanje, fotografija, umetna obrt idr. Daje zgodovinski pregled umetnostnih pojavov od prazgodovine do današnjih dni kot sosledje stilnorazvojnih formacij. Vključuje razlago umetnostnih pojavov skozi zgolj likovne kategorije ploskovitega, plastičnega in siikovitega sloga kot možnim utreznikom idealističnega, realističnega in naturalističnega družbeno-likovnega nazora. Poseben poudarek velja spoznavanju temeljnih likovnih pojmov, posebej arhitekturnih členov in njihovi skladnji.
Umetnostna zgodovina 1 zajema obdobje od prazgodovine do grške antike, umetnostna zgodovina 2 pa od antike do moderne dobe.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja