Projektiranje in kompozicija 4
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr. Andrej Pogačnik, univ.dipl.ing.arh.

Uvod, splošni pojmi in urbanistična terminologija. Proces urbanizacije, urbani sistemi. Geodetsko-kartografske podlage urbanističnih dokumentov, kataster, zemljiška knjiga, GIS-i in druge podatkovne osnove. Pregled glavnih podatkov o prostoru in njihova obdelava za urbanistične naloge. Karte primernosti in okoljske nosilnosti, urbana ekologija.
Urbanistična dokumentacija, zakonodaja in služba. Izvajanje urbanističnih planov in projektov. Instrumenti zemljiške politike. Urbanistična sinteza. Metode in tehnike v urbanističnem načrtovanju.
Podrobno urbanistično načrtovanje naselitvene, centralne, proizvodne, komunalne rabe, mestnih zelenih površin, prometne, komunalne, energetske in okoljevarstvene infrastrukture. Varnost v naseljih. Strokovni obiski pomembnejših urbanističnih zavodov – upravnih in projektantskih.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik