Opisna geometrija
Št. ur: 90

Predavatelj: doc.dr.Alojz Muhič, univ.dipl.inž.arh.

Zgodovinski razvoj opisne geometrije in njenih vej. Aksiomatika projektivne geometrije. Projektivnost in perspektivnost. Desarguesov izrek. Perspektivna kolineacija in afiniteta. Osnove projiciranja, eno- in dvoprojekcijski sestavi. Mongeova projekcija. Projiciranje točke, premice in ravnine. Slednice, soslednice, padnice in normale ravnin. Stranski risi in vrtenje kot pomožne operacije. Pet osnovnih pozicijskih nalog. Sedem osnovnih metričnih nalog. Liki in telesa. Prebodi, preseki in predori ravnin in teles. Sence kot sistem poševne projekcije. Aksonometrična projekcija (ortogonalna, poševna, vojaška, kavalirska). Izometrija, dimetrija in trimetrija. Osnovne pozicijske in metrične naloge v aksonometriji. Centralna projekcija. Sestav perspektivnega in koordinatnega sistema. Vezana – arhitektna in nevezana – slikarska perspektiva. Osnovne pozicijske in metrične naloge v perspektivi. Risanje likov in teles ter sence v perspektivi.

Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba