Matematika
Št. ur: 90

Predavatelj: doc.dr.Aleš Založnik, univ.dipl.inž.mat.

Cilji spoznati nova in utrditi že znana matematična orodja in njihovo uporabo; razvijati sposobnost matematičnega načina razmišljanja (abstrakcija, logika); krepiti smisel za sistematičnost, jasnost in preciznost pri reševanju problemov in pri interpretaciji ter pisni in ustni predstavitvi njihovih rešitev; olajšati razumevanje strokovne literature in komunikacije z inženiriji.
Vsebina: osnove matematične logike; vektorji z uporabo v analitični geometriji; sistemi linearnih enačb z metodami reševanja; realna števila – osnova analize, neskončnost, številka zaporedja in vrste; funkcije ene realne spremenljivke, elementarne funkcije, limita in zveznost; odvod z uporabo pri ekstremalnih problemih; integral, zveza z odvodom; krivulje in ploskve v prostoru.

Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba