prof. dr. Tadeja Zupančič, univ.dipl.inž.arh.
Moje najljubše objave / My favourite publications (most recent listed first):

 • VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, JUVANČIČ, Matevž, PETROVČIČ, Simon, SVETINA, Matija, JANEŽ, Miha, PUŠNIK, Žiga, LEBAR BAJEC, Iztok, MOŠKON, Miha. The aspect of mobility and connectivity while assessing the neighbourhood sustainability. Academic journal of interdisciplinary studies, ISSN 2281-3993, May 2021, vol. 10, no. 3, str. 37-48, ilustr. https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12448, doi: 10.36941/ajis.
 • VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Widening the scope and scale of sustainability assessments in built environments : from passive house to active neighbourhood. Academic journal of interdisciplinary studies, ISSN 2281-3993, Mar. 2018, vol. 7, no. 1, str. 129-135. http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/10200, doi: 10.2478/ajis-2018-0013.
 • VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Widening the scope and scale of sustainability assessments in built environments : from passive house to active neighbourhood. Academic journal of interdisciplinary studies, ISSN 2281-3993, Mar. 2018, vol. 7, no. 1, str. 129-135. ...več/link
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, HATLESKOG, Eli, JUUL, Gitte. Public behaviours as triggers to creative practice research : as seen through three different lenses. V: VERBEKE, Johan (ur.). The ADAPT-r creativity book. 1st ed. Brussels: KU Leuven. 2017, str. 265-333, ilustr. ...več/link
 • VERBEKE, Johan, HERON, Kate, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Relational knowledge & creative practice. V: ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja (ur.), PEDERSEN, Claus Peder (ur.). Relational knowledge & creative practice. 1st ed. Brussels: KU Leuven. 2017, str. 9-14. ...več/link
 • DEL VECCHIO, Federico, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Contextualisation of a creative practice : a dialogue. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2017, letn. 27, št. 2, str. 227-244, ilustr. ...več/link
 • JUTRAŽ, Anja, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Virtualni urbani laboratorij, VuLab, za vključevanje javnosti v načrtovanje urbanega prostora. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 1, str. 85-102, ilustr. ...več/link
 • VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Pristopi k preučevanju in reprezentaciji kvalitet urbanih prostorov. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 1, str. 115-128, ilustr. ...več/link
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. European cultural route as a new opportunity for the modernist cultural heritage. A&S Architecture & science, ISSN 2303-5404, 2014, vol. 1, no. 1, str. 67-78, ilustr. ...več/link
 • JUVANČIČ, Matevž, HOČEVAR, Marjan, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Improving communication and changing attitudes in architectural practices : digital architectural education tools for non-experts. Open house international, ISSN 0168-2601, Dec. 2014, vol. 39, iss. 4, str. 91-100, ilustr. ...več/link 
 • SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Beliefs about the environment : moving from the egocentric towards the ecocentric perspective. The international journal of sustainable development and world ecology, ISSN 1350-4509. [Print ed.], 2014, letn. 21, št. 6, str. 540-545, ilustr., doi: 10.1080/13504509.2014.963735.
 • IFKO, Sonja, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Slovenian post-war modernist architectural heritage as a tourist product = Architektonické dedičstvo povojnového modernizmu v Slovinsku ako turisticky produkt. Architektúra & urbanizmus, ISSN 0044-8680, 2013, vol. 47, no. 3/4, str. 183-199, ilustr.
 • JUVANČIČ, Matevž, MULLINS, Michael, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. E-learning in architecture : professional and lifelong learning prospects. V: PONTES, Elvis (ur.). E-learning - organizational infrastructure and tools for specific areas. Rijeka: InTech, cop. 2012, str. 159-182, ilustr. ...več/link
 • JUTRAŽ, Anja, VOIGT, Andreas, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. 3D city models as understandable design interfaces for lay public. TTEM. Tech. technol. educ. manag., 2011, vol. 6, no. 4, str. 890-901, ilustr. ...več/link
 • SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. How Children Come to Understand Sustainable Development : a Contribution to Educational Agenda. Sustain. dev. (Bradford), 2013, letn. 21, št. 4, str. 260-269, ilustr. ...več/link 
 • CEROVŠEK, Tomo, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, KILAR, Vojko. Framework for model-based competency management for design in physical and virtual worlds. J. inf. tech. constr., 2010, vol. 15, str. 1-22, ilustr. ...več/link
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Communicating (by) curriculum design : the integral tradition on doctoral scholarship in architecture. V: VERBEKE, Johan (ur.), JAKIMOWICZ, Adam (ur.). Communicating (by) design : proceedings of the colloquium "Communicating (by) Design" at Sint-Lucas Brussels from 15th - 17th April 2009. Brussels: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst; Gent: School of Architecture Sint-Lucas; Göteborg: Chalmers University of Technology, 2009, str. 675-685, ilustr.
 • JUVANČIČ, Matevž, MULLINS, Michael, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. From projects to joint study programmes in virtual space design. TTEM. Tech. technol. educ. manag., 2009, vol. 4, no. 2, str. 95-102, ilustr.
 • MULLINS, Michael, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Representational Thickness: a quantitative comparison between physical, CAVE and Panorama environments. International journal of architectural computing, March 2005, 1, 3, str. 128-144, ilustr.
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, MULLINS, Michael. The identity of place in virtual design studios. J. archit. educ. (1984), 2002, [No.] 561, str. 15-21, ilustr. ...več/link
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. University as identity = Sveučilište kao identitet. Prostor (Zagreb), 1999, vol. 7, no. 2(18), str. 241-250. ...več/link
 • ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Univerza in mesto : ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 183 str., ilustr. ISBN 961-6160-02-8.

Raziskovalna bilbiografija v sistemu SICRIS ...več / research bibliography in the SICRIS system  ...link

Področja raziskovanja / Research interests:

 • arhitektura, urbanistično oblikovanje, digitalno oblikovanje / architecture, urban design, digital design
 • raziskovanje v arhitekturi, raziskovanje skozi oblikovanje, raziskovanje kreativnih praks / research in architecture, research by design, creative practice research
 • identiteta prostora / spatial identity
 • arhitektura in zakonodaja / architecture and legislation
 • arhitekturno izobraževanje, vseživljenjsko učenje o arhitekturi, digitalna podpora arhitekturnemu oblikovanju/raziskovanju/izobraževanju / architectural education, lifelong learning in architecture, digital support to architectural design/research/education

Aktualni/nedavno zaljučeni raziskovalni  projekti / Ongoing/most recent research projects:

 • ADAPT-r - Architecture, Design and Art Practice Training Research (vodja raziskovalne skupine UL kot projektne partnerice / leader at partner level - UL)  ...več/link 
 • Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij y vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanaj y lokalnimi viri v soseskah / Urban renewal decision support system balancing energz efficiencz and management of local resources in neighbourhoods in Slovenia (vodja projekta/project leader) ...več/link
 • Programska skupina ARRS (raziskovalka) / Research Programme at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture (researcher) ...več/link 

Organizacija raziskovalnega dela in študija 2018/19 / Research (Training) Management 2018/19:

 • vodenje raziskovanja na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje FA / Vice Dean for Research at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana ...več/link
 • organizatorica/skrbnica Doktorskega študijskega programa ARHITEKTURA, predsednica fakultetne in članica univerzitetne komisije za doktorski študij / organizer of Doctoral Programme in ARCHITECTURE, president of the faculty doctoral commission and member of university doctoral commission ...več/link
 • predsednica organizacije eCAADe / President: eCAADe - Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe ...več/link 
 • članica EAAE RA in EAAE sveta / member of the Research Academy core group of the EAAE and the EAAE council member - European Association for Architectural Education ...več/link
 • članica Podskupine za arhitekturne diplome v okviru Skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij Evropske komisije ...več / member of Sub-Group Architectural Diplomas of the Group of Coordinators for Recognition of Professional Qualifications at the European Commission ...link

Pedagoško delo na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani 2018/19 / Educational Activities at the  University of Ljubljana, Faculty of Architecture 2018/19:

 • Enoviti magistrski študijski program ARHITEKTURA: nosilka obveznih predmetov: Osnove urbanizma, Gradbena in urbanistična zakonodaja,  Arhitekturna delavnica (1, 2, 3), Projektiranje 5 in Diploma; ter izbirnih predmetov: Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu (skupaj z doc. dr. Ljubom Lahom) / Single Masters Study Programme ARCHITECTURE: leader of obligatory courses: Introduction to Urbanism, Building and Planning Legislation,  Architectural Workshop (1, 2, 3), Design Studio 5 and Diploma; leader of electives: Introduction to Research in Architecture and Urbanism.
 • Doktorski študijski program ARHITEKTURA: mentorstvo doktorskim študentom-raziskovalcem; nosilka izbirnih predmetov Interdisciplinarnega modula: Digitalna orodja za arhitekturno izobraževanje in sodelovanje, Arhitekturno publiciranje, Občutljivi prostori mesta  / Doctoral Programme in ARCHITECTURE / supervision of doctoral students-researchers; leader of electives from Interdisciplinary module: Interfaces for Architectural Learning and Collaboration, Architectural Publishing, Sensitive Urban Places. Priznanje: v izboru petih finalistov za nagrado DMRS - MENTOR LETA 2014 /  Acknowledgement: in the group of 5 finalists for DMRS AWARD - SUPERVISOR OF THE YEAR 2014. ...več