izr.prof.dr.Ilka Čerpes,univ.dipl.inž.arh.
assist.prof.Ilka Čerpes,PhD, univ.grad.arch.
ILKA ČERPES je arhitektka doktorica znanosti in docentka za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Je avtorica monografije Urbanistično načrtovanje in zbornika O urbanizmu ter soavtorica več strokovnih monografij. Znanstvene in strokovne članke objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah. Na srečanjih, simpozijih in konferencah redno predstavlja svoje raziskovalno in strokovno delo domači in mednarodni javnosti. Sodeluje v evropskih projektih Tempus, Erasmus in Internacionalizacija Univerze v Ljubljani. V okviru učiteljskih izmenjav je gostovala na petih uglednih evropskih fakultetah za arhitekturo: v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Švici. Je mentorica številnih urbanističnih delavnic in diplomskih nalog. Je predavateljica na doktorskem študiju Arhitektura Univerze v Ljubljani, kjer so pod njenim mentorstvom trije kandidati dosegli naziv doktorja znanosti. Je področna urednica za urbanizem pri mednarodni znanstveni reviji Igra ustvarjalnosti in članica znanstvenega odbora znanstvenega srečanja Pametni urbanizem. Je soavtorica Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje-urbanizem ter Univerzitetnega študijskega programa druge stopnje-urbanizem, ki sta bila akreditirana pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva leta 2011 in 2012. Na Fakulteti za arhitekturo opravlja naloge namestnice predstojnice Katedre za urbanizem in je koordinatorka tutorjev. Je mentorica diplome nagrajene s študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Kot avtorica ali soavtorica je prejela tri prve in več drugih ter tretjih nagrad na državnih in mednarodnih arhitekturno-urbanističnih natečajih. Je avtorica številnih arhitekturno urbanističnih študij in projektov, ki jih stroka priznava za uveljavljanje v domači in mednarodni strokovni javnosti. Je soavtorica dveh preglednih arhitekturnih razstav v ljubljanski galeriji Kresija in deluje v uglednih strokovnih združenjih arhitektov. V dveh mandatih je opravljala funkcijo predsednice Društva arhitektov Ljubljana, bila je članica komisije za podelitev prestižne nagrade za arhitekturo Sklada ahitekta Jožeta Plečnika, članica več domačih in evropskih natečajnih žirij ter članica slovenskega odbora evropskega združenja Europan.

BIOGRAFSKI PODATKI
Rojena v Mariboru 02.04.1957. Živi in dela v Ljubljani.
1976 maturira na Prvi gimnaziji v Mariboru z odličnim uspehom.
1976 do 1982 študira na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Oddelek za arhitekturo.
1982 diplomira pri mentorju prof. mag. Vladimirju Mušiču in somentorju prof. Janezu Koželju.
1984 do 1992 je redno zaposlena na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
1984 opravi strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja arhitekture in urbanizma.
1984 izvoljena za predsednico Društva arhitektov Ljubljane. Funkcijo opravljala dva polna mandata.
1992 do 1997 zaposlena kot habilitirana asistentka za področje prostorskega in urbanističnega planiranja na Katedri za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. V raziskovalni skupini profesorja dr. Andreja Pogačnika izdela več temeljnih in aplikativnih planerskih raziskav na državni ravni.
1997 se kot asistentka za urbanizem in arhitekturo redno zaposli na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
1997 v okviru Interdisciplinarnega podiplomskega študija urbanističnega in prostorskega planiranja IPŠPUP na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Janeza Koželja uspešno zagovarja magistrsko nalogo Strukturni pristop k urbanističnemu načrtovanju.
2002 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani uspešno zagovori doktorsko disertacijo Samoorganizacija in urejanje naselij.
2003 prvič izvoljena v naziv docentke za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskem študiju vodi predmeta Urbanistična metodologija ter Projektiranje in kompozicija.
2013 predava Zgodovino in teorijo urbanizma na študijskem programu Urbanizem Fakultete za arhitekturo UL.

NAGRADE IN PRIZNANJA
− prva enakovredna nagrada na Javnem anonimnem anketnem urbanistično arhitektonskem natečaju za Območje Barjanske ceste v Ljubljani, Društvo arhitektov Ljubljana, Mestna občina, Ljubljana, 1992,
− Druga nagrada na Javnem anonimnem projektno arhitektonskem natečaju Ureditev Spominskega parka Teharje, Društvo arhitektov Ljubljana, Ljubljana, 1992.
− prva nagrada na Javnem odprtem anonimnem  enostopenjskem projektnem urbanistično arhitekturnem natečaju Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča. Mestna občina, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana, 2009,
− Mentorica prejemniku Univerzitetne Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. (Kušar, Klemen. Študija urbanistične zasnove zgoščanja in gentrifikacije stanovanjske soseske na primeru Galjevica v Ljubljani), Ljubljana, 2012.
− tretja nagrada na Javnem idejnem odprtem, anonimnem enostopenjskem urbanističnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo "Partnerstvo Celovška". Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Ljubljana, 2012,
− prva nagrada na mednarodnem  natečaju Imagine Downtown Lafayette, v organizaciji Creative Action, Urban Land Institute Louisiana, AOC Community Media, the UL School of Architecture and Design and the Acadiana Center for the Arts. Louisiana, Louisiana, Združene države Amerike, 2012.

 ILKA ČERPES
is an architect, Doctor of Science and Assistant Professor in Urban Planning at the Faculty of Architecture, University of Ljubljana. She is the author of the monograph Urbanistično načrtovanje ('Urban Planning'), of the collection of papers O urbanizmu ('On Urban Planning') and co-author of several professional monographs. She has published scientific and professional papers in scholarly journals at home and abroad. She regularly presents her research and professional work at meetings, symposia and conferences to domestic and international audiences. She is involved in several European projects: Tempus, Erasmus and Internacionalizacija Univerze v Ljubljani ('Internationalisation of the University of Ljubljana'). As part of teaching staff exchange, she was a visiting professor at five renowned European schools of architecture in France, Germany, Great Britain and Switzerland. She has mentored many urban planning workshops and diploma works. She teaches in the doctoral study programme in Architecture at the University of Ljubljana; to date, three candidates have attained the Doctor of Science title through her mentoring. She is Area Editor for Urban Planning at the international scientific journal Igra ustvarjalnosti/The Creativity Game and member of the Scientific Committee of the scientific conference Pametni urbanizem. She co-authored the first cycle university study programme in Urbanism and the second cycle university study programme in Urbanism, accredited by the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA) in 2011 and 2012, respectively. At the Faculty of Architecture she carries out the tasks of Deputy Head of the Chair of Urbanism and works as tutor coordinator. She mentored the diploma work awarded by the Prešeren Award of the University of Ljubljana for students. As the author or co-author, she has been awarded three first place prizes and several second and third place prizes in national and international architecture and urban design competitions. She is the author of many architecture and urban design studies and projects, which have been recognised by the national and international professional community. She is a co-author of two retrospective exhibitions of architecture in the Kresija Gallery in Ljubljana and associated with renowned associations of architects. She was president of the Association of Architects of Ljubljana (DAL) for two terms of office, member of the commission for awarding the prestigious architecture award conferred by the Jože Plečnik Fund, member of several domestic and European competition panels and member of the Slovenian committee of the European association Europan.

BIOGRAPHICAL INFORMATION
Born on 2 April 1957 in Maribor.
She lives and works in Ljubljana.
In 1976 she graduated at secondary school Prva gimnazija Maribor, with excellent grades.
Between 1976–1982 she studied at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil and Geodetic Engineering – Department of Architecture.
In 1982 she graduated under the mentorship of Prof. Vladimir Mušič, MA, and co-mentorship of Prof. Janez Koželj.
In 1997, she successfully defended her Master’s thesis Strukturni pristop k urbanističnemu načrtovanju (A Structural Approach to Urban Planning) within the Interdisciplinary Post-Graduate Studies in Urban and Spatial Planning (IPŠPUP) at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University of Ljubljana, mentored by Prof. Janez Koželj.
In 2002 she successfully defended her PhD thesis at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana entitled Samoorganizacija in urejanje naselij (Self-organisation and settlement development).

AWARDS AND RECOGNITIONS
− 1992 – equal first prize at the Public, anonymous, survey, urban and architectural design competition for the area of the Barjanska cesta in Ljubljana, Association of Architects of Ljubljana (DAL), City of Ljubljana.
− 1992 – second prize at the Public, anonymous, design, architectural competition Development of the Teharje Memorial Park, Association of Architects of Ljubljana (DAL), Ljubljana.
− 2009 – first prize at the Public, open, anonymous, single-stage, design, urban and architectural design competition Integrated development of the area of Cukrarna and Ambrožev trg, along with the Ljubljanica embankment, and architectural concept design of the administrative centre. City of Ljubljana, Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana.
− 2012 – mentoring the winner of the University Prešeren Award of the University of Ljubljana (Kušar, Klemen. Študija urbanistične zasnove zgoščanja in gentrifikacije stanovanjske soseske na primeru Galjevica v Ljubljani, Ljubljana).
− 2012 – third prize at the Public, concept design, open, anonymous, single-stage, urban design competition for the selection of the most appropriate concept design solution for Partnerstvo Celovška ('The Celovška Partnership'). Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia. Ljubljana.
− 2012 – first prize at the international competition Imagine Downtown Lafayette, organized by Creative Action, Urban Land Institute Louisiana, AOC Community Media, the UL School of Architecture and Design and the Acadiana Center for the Arts. Louisiana, Louisiana, USA.